ชุดความรู้

เรื่อง ขั้นตอนการคีย์โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล
เอกสารแนบ 11 ชุดความรู้ เรื่อง   ขั้นตอนการคีย์โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน   เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล 1.  เลือก ข้อ 8.   Assets พิมพ์ Public11 ตกลง2.  เลือก ข้อ1.  เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เพื่อบันทึกข้อมูล3.  เลือก ข้อ 1. แปลง ระวาง  ค้นหา พิมพ์ แปลง วรรค ระวาง4.  พิมพ์เปลี่ยนแปลงข้อมูล แล้ว Y เพื่อบันทึกข้อมูล (save)   แล้ว5.  เลือก Esc เพื่อออกรายงาน  เลือก ข้อ 2.  เลือกข้อมูล ส่ง ธ.ก.ส.6.  พิมพ์ วันที่  เดือน คศ เลือก Esc เลือก ข้อ 4. QUIT ออกจากโปรแกรม7.  เลือก Excel เข้าโปรแกรม Raja51 เลือก Assets   เลือก Bank

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรความเห็น (0)