ชุดความรู้

เรื่อง การออก ส.ป.ก. 4-28และ 4-01
เอกสารแนบ 8 ชุดความรู้ เรื่อง  การออก ส.ป.ก. 4-28และ 4-01   1.      ออกรายงานจาก Public 11  -        ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ที่  My report 2.      เลือก  ข้อ 3. Output   แล้ว  Enter 3.      เลือก  ข้อ 6. ราชวิถี 4.      ใช้ลูกศรเลื่อนลงมาเพื่อหาชื่อไฟล์ที่ตั้งเอาไว้แล้ว Enter 5.      * ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ (ที่ไม่ซ้ำกับชื่อเดิม)    แล้ว  Esc 6.      เลือก  ข้อ 7. RW  แล้วเลือกข้อ 1. สร้างหรือแก้ไขแฟ้มข้อมูล 7.      กด Ctrl  KL แล้ว Enter 8.      พิมพ์  C:\raja51  แล้ว Enter 9.      กด Ctrl  KR       เลือก L4-01  หรือ  L4-28  แล้ว Enter 10.   กด Ctrl  KP แล้ว Enter  พิมพ์ B1  Enter,   E1  Enter,   CS  Enter,   Q  Enter 11.   merge file พิมพ์ A 12.   ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ตั้งเอาไว้ (*) 13.   พิมพ์ Y1  พิมพ์ Z1 (Y1 คือ จากหน้าที่ 1,    Z1  คือ  ถึงหน้าที่ 1) 14.   พิมพ์ P 15.   ต้องการออกจากโปรแกรมนี้  พิมพ์ X  ,   Ctrl KQY

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรความเห็น (0)