พันธกิจสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พันธกิจสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 เอกสารแนบ 4 พันธกิจสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วิสัยทัศน์   จัดที่ดิน  สร้างมูลค่าที่ทำกิน  พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร  คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พันธกิจ    *   จัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร                 *    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และพัฒนาอาชีพให้เกษตรกร                 *    ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม  และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตปฏิรูปที่ดิน                 *    แปลงสินทรัพย์เป็นทุน เป้าประสงค์         *  จัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน                             *  เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน                              *   สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน                               *   เพิ่มพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น แหล่งอาหารและรายได้ให้ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรความเห็น (0)