เด็กขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่วนใหญ่ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทำให้เมื่อปฏิบัติการทดลอง  ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร  เนื่องจากเด็กขาดทักษะ  ไม่สามารถกำหนดตัวแปร ต่างๆ ได้

ครูจึงแก้ปัญหาโดยการ สร้างแบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนได้ฝึก และเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ผลจากที่ให้นักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึก  ทำให้นักเรียนมีทักษะวิทยาศาสตร์มากขึ้น และสามารถตั้งสมมติฐาน  กำหนดตัวแปรต่างๆ ได้ดีมากขึ้น