การศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์


ชื่อเรื่อง  การศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

ผู้จัดทำ    นางสาวปิยะมาศ  ฟักโต  เลขที่ ๘

               นางสาวสิริลักษณ์ บุญมี เลขที่ ๑๓

               นางสาวเหมือนฝัน  ซุ้นเจริญ เลขที่ ๑๔              

               นางสาวอรวรรณ  ภู่สอน เลขที่ ๑๗

               นางสาวอัยรดา  แสวงดี เลขที่  ๒๕

ระดับชั้น       มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ครูที่ปรึกษา  ครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียน       ท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา   ๒๕๕๕

บทคัดย่อ

              การศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นการค้นคว้าในรายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ IS2 สาระเพิ่มเติมหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลจัดทำขึ้นจากการค้นคว้านอกห้องเรียนตามความสนใจของนักเรียนแต่ละกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์๒) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ๓) ศึกษาความคิดเห็นของบุคคลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

              เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ๑) เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์และประชาคมอาเซียน ๒) เอกสารหนังสือเกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียนและประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ๓) แบบบันทึกข้อมูล ๔) แบบสัมภาษณ์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์

              จากการศึกษาพบว่า๑) ข้อมูลเบื้องต้นของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ประวัติความเป็นมา สิงคโปร์ ในอดีตคือส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมาเลเซียต่อมาเกิดปัญหาความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติ จึงแยกตัวเป็นอิสระเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ในปีพ.ศ.๒๕๐๘ สภาพทางภูมิศาสตร์ สิงคโปร์แม้จะเป็นประเทศเล็ก ๆ แต่มีทางออกทะเลในฐานะเมืองท่าสำคัญของเอเซียตั้งแต่ครั้งอดีต  มีโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งระเทศที่มีการขนส่งทางน้ำมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก เป็นผู้นำด้านการต่อและซ่อมแซมเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ในเอเซีย ระบบการศึกษา สิงคโปร์มีคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานระดับโลก ประชากรได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพทั่วถึงสามารถพูดได้หลายภาษา โดยเฉพาะภาษาจีนและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาการค้าสำคัญ การเมืองการปกครอง สิงคโปร์ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียวมีประธานาธิปดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร มีระบบการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัด สังคมและวัฒนธรรม เชื้อชาติที่ผสมกันอย่างลงตัว และคุณภาพชีวิตที่ดีสิงคโปร์มีประชากรหลายเชื้อชาติ เช่น จีน มาเลย์ อินเดีย และลูกครึ่งระหว่างชาวเอเซียและยุโรปมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องชนชาติ โดยทุกเชื้อชาติสามารถดำรงวิถึชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมอย่างมั่นคง นอกจากนี้สิงคโปร์ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาจากทั่วโลกกว่า ๙๐,๐๐๐ คน มาอาศัยทำงานจึงนำความเจริญและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานความคิดแก่สิงคโปร์  ๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ พบว่าข้อมูลเบื้องต้นของสิงคโปร์ทั้ง ๕ ประการ ล้วนส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์อย่างมั่นคง  ๓) ความคิดเห็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์ บุคคลทั่วไปร้อยละ ๑๐๐ เห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีสอดคล้องกับสมมติฐานการค้นคว้า


หมายเลขบันทึก: 521700เขียนเมื่อ 8 มีนาคม 2013 01:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มีนาคม 2013 01:58 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (25)

ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

จุดแข็งรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน
และติดอันดับ 15 ของโลก• การเมืองมีเสถียรภาพ• เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ• แรงงานมีทักษะสูง• ชำนาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ• มีที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางเดินเรือ
จุดอ่อนพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจสูง
ประเด็นที่น่าสนใจพยายามขยายโครงสร้างเศรษฐกิจมายังภาคบริการมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกสินค้า
นาย ภานุพงศ์ ภาคภูมิ ชั้น ม.4/5 เลขที่ 39

เศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดี เป็นที่ยอมรับจากหลายๆประเทศทั่วโลก จึงทำให้ประเทศสิงคโปร์มีการพัฒนาด้านการลงทุนมากจากประเทศต่างๆเพราะมีประชากรหลากหลายเชื้อชาติจึงทำให้มีวัฒธรรมที่หลากหลายตามไปด้วยและประเทศสิงคโปร์ยังเป็นอันดับหนึ่งทางการส่งออกสินค้าทางทะเลของโลก เเละมีการเพาะปลูกยางพารา มะพร้าว พืช ผัก ผลไม้ แต่ก็มีพื้นที่จำกัดพร้อมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย อุตสหกรรมเบา เช่น ผลิตยางพารา เครื่องดืม เเละอุตสาหกรรมหนัก เช่น อู่ต่อเรือ และยางรถยนต์ เป็นต้น

นาวสาว วิลาสิณี บุราคร ชั้น ม.4/5 เลขที่ 16

ประเทศสิงคโปร์๋็มีเศรษฐกิจที่ข้างจะดี เพราะ ประเทศสิงคโปร์มีมีการส่งออกสิ่งค้าทางทะเลเป็นอันดับหนึ่งเพราะประเทศสิงคโปร์มีท่าเรือปลอดภาษีจึงทำให้มีเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งและประเทศสิงคโปร์มีหลากหลายเชื้อชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและระบบการศึกษามีมาตฐานอันดับโลก มีโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งระเทศที่มีการขนส่งทางน้ำมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก จึงสรุปได้ว่า ประเทศสิงคโปร์มีเศรษฐกิจ และการศึกษาที่ดีอันดับโลกจึงเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศทั่วโลกและไม่มีการขัดแย้งกับประเทศอื่นๆ

น.ส.อริสรา สืบโดด ม.4/5 เลขที่36

           การเติบโตเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในปี 2556  คาดว่าจะขยาตัวและจะเป็นอัตราที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาค เนื่องจากการอ่อนตัวลงของอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอิเล็คทรอนิกส์ที่มีการส่งออก PC ลดลงอย่างมาก ไม่สามารถแข่งขันได้กับไต้หวันและเกาหลีใต้ที่ส่งออกสินค้า Smartphone และ Tablets  นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังต้องพึ่งพาการเติบโตเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยุโรปและตะวันออกกลาง รวมถึงต้องพึงระวังเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และตลาดภายในประเทศเป็นตลาดขนาดเล็ก ไม่เอื้ออำนวยในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น 


นางสาว อริสรา สืบโดด ม.4/5เลขที่36

          ข้าพเจ้านางสาวอริสรา สืบโดด เรียนอาจารย์อภินันท์  สีสันต์ จากการที่ข้าพเจ้าได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเศรษกิฐของประเทศสิงคโปร์ได้ผลสรุปมาดังนี้                                                                                                                  การเติบโตเศรษฐกิจของสิงคโปร์ คาดว่าจะขยายตัวและจะเป็นอัตราที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาค เนื่องจากการอ่อนตัวลงของอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอิเล็คทรอนิกส์ที่มีการส่งออก PC ลดลงอย่างมาก ไม่สามารถแข่งขันได้กับไต้หวันและเกาหลีใต้ที่ส่งออกสินค้า Smartphone และ Tablets  นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังต้องพึ่งพาการเติบโตเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยุโรปและตะวันออกกลาง รวมถึงต้องพึงระวังเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และตลาดภายในประเทศเป็นตลาดขนาดเล็ก ไม่เอื้ออำนวยในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น 


นางสาวเพ็ญพิชชา จงจีรานนท์ ชั้น. ม.4/5 เลขที่ 31

เรียนอาจารย์อภินันท์  สีสันต์


จาการที่ได้ศึกษาประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์  ข้อมูลเบื่องต้นที่ได้พบ คือ ประวัติความเป็นมา สภาพภูมิศาสตร์ ระบบการศึกษา การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ในทุก ๆ ด้านมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจต่อประเทศเป็นอย่างมาก เช่น มีทางออกทางทะเล คมนาคมขนส่งทางทะเลเป็นอันดับที่ 1 ของโลก และมีการพัฒนามาเรื่อย ๆ ในด้านระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก และสามารถพูดได้หลายภาษา เป็นต้น ในที่กล่าวมาข้างต้นนี้ล้วนมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์เป็นอย่างมาก ทั้งที่ประเทศสิงคโปร์ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมาเลเซียมาก่อน พอแยกตัวออกมาก็เป็นประเทศเล็ก ๆ แต่มีคุณภาพอันดับโลก มีการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในด้านการศึกษาของประชาชนให้มีคุณภาพ และประชาชนในประเทศสิงคโปร์ก็พร้อมมีการเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนเป็นอย่างดี และดูท่าว่าเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์จะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ

นางสาวศศิภา โพธิพันธ์ ม.4/5 เลขที่ 33

สิงคโปร์มีการปกครองในระบบประชาธิปไตย  และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งคัดทำให้ประเทศสิงคโปรน่าจะมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น และไม่เกิดความขัดแย้งในเรื่องต่างๆทั้งในเรื่องเชื้อชาติและอื่นๆ นอกจากนี้ประเทศสิงคโปร์ยังมีการเปิดรับการค้าขายจากต่างประเทศสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้เพื่อสะดวกในการค้าขาย มีการพัฒนาประเทศในทางการค้าทางทะเลเป็นอันดับหนึ่ง คืกการนำภูมิศาสตร์ทางประเทศมาพัฒนาเป็นจุดเด่นของประเทศ จึงสามารถเป็นผู้นำในบางส่วนได้

นางสาว วรัญญา ปรีชานุมาศ ม. ๔/๕ เลขที่ ๒๑

เรียนอาจารย์ อภินันท์ สีสันต์

                   ดิฉันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ดังนี้ ในอดีตส่วนหนึ่งของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์อยู่ในสหพันธรัฐมาเลเซีย จึงทำให้ประเทศสิงคโปร์มีความแตกต่างจากประเทศมาเลเซียเนื่ิองจากมีความขัดแย้งในเรื่ิองเชื้อชาติ ประเทศสิงคโปร์มีการพัฒนาประเทศที่ดี และในประเทศสิงคโปร์มีประชากรหลายเชื้อชาติจึงทำให้คนในประเทศสิงคโปร์พูดได้หลายภาษา ดิฉันคิดว่า อนาคตเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์จะมีความเจริญก้าวหน้าตามทันเศรษฐกิจโลกและเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีในลำดับต้นๆของอาเซียน ทางด้านการศึกษา ประเทศสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่มีการศึกษาดีอยู่แล้วประชาชนส่วนมากพูดได้หลายภาษามีการเตรียมพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่อาเซียนได้เป็นอย่างดี ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม มีหลายเชื้อชาติมาอยู่ในประเทศสิงคโปร์จึงมีการช่วยเหลือกันทางด้านความคิดและทำให้เศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ดีขึ้น

                                                                                                      ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                                                                   นางสาว วรัญญา     ปรีชานุมาศ

นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริโก ชั้น ม.4/5 เลขที่ 34

     เรียน อาจารย์อภินันท์ สีสันต์ จากการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ พบว่า ประเทศสิงคโปร์มีกาพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนจากหลายๆประเทศ คาดว่าจะขยายตัวเป็นอัตราที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆ เนื่องจากการอ่อนตัวของอุตสาหกรรมการผลิต และประเทศสิงคโปร์พยายามขยายโครงสร้างเศรษฐกิจมายังภาคบริการมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาการส่งสินค้า ประชากรของประเทศสิงคโปร์มีหลายเชื้อชาติอยู่ในประเทศ จึงทำให้วัฒนธรรมมีหลากหลาย และในด้านการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ได้มีการพัฒนา จึงทำให้ประชาชนของประเทศสิงคโปร์มีคุณภาพทางด้านการศึกษา และประเทศสิงคโปร์ก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่อาเซียน

นาย ณภัทร ยิ้มแย้ม ม.4/5 เลขที่ 37

สิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็กที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติมากเหมือนประเทศอื่น แต่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี เพราะสิงคโปร์พัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้า โดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการขายสินค้าเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษี ทำให้สินค้าที่ผ่านทางสิงคโปร์มีราคาถูก ปัจจุบันสิงคโปร์มีท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่ และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และยังได้เข้าไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชาและพม่า สิงคโปร์มีประชากรน้อยจึงต้องพึงพาแรงงานจากต่างชาติในทุกระดับ สิงค์โปร์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินที่มั่งคั่งที่สุดประเทศนึงในโลก

นาย รักศักดิ์ เหี้ยมหาญ

เรียนคุณครู อภินันท์ สีสันต์

                           สิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็กที่สุดประเทศหนึ่งของโลก ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติมากเหมือนประเทศอื่นแต่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี เพราะสิงคโปร์พัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการขายสินค้าเป็นท่าเรือขนส่งที่สินค้าปลอดภาษี ทำให้สินค้าที่ผ่านทางสิงคโปร์มีราคาถูก ปัจจุบันสิงคโปร์มีท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่ และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และยังได้เข้าไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศไทย ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย อินเดีย กัมพูชาและพม่า สิงคโปร์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินมั่งคั่งที่สุดประเทศหนึ่ง ในสิงคโปร์มีการค้าที่ส่งออกที่เป็นลำอันดับ ดังนี้

 1.การเพาะปลูก ยางพารา มะพร้าว ผัก ผลไม้

2.ด้านอุตสาหกรรม มีอุตสาหกรรมเบา เช่น ผลิตยางพารา ขนมปัง เครื่องดื่ม ส่วนอุตสาหกรรมหนัก เช่น อู่ต่อเรือ ทำเหล็กกล้า ยางรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ ชีวศาสตร์การแพทย์ วิสกรรมเครื่องมือวัด วิศวกรรมขนส่ง 

3. การค้าขาย เป็นท่าเรือที่ปลอดภาษี ประเทศต่างๆ ส่งสินค้าต่างๆมายังสิงคโปร์เพื่อส่งออก

นางสาว เรวดี อุดมศิริ ม.4/5 เลขที่ 32

เรียนคุณครู อภินันท์ สีสันต์

                     ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านการศึกษา วัฒนธรรม  และเศรษฐกิจที่ดีเนื่องจากมีประชากรหลายเชื้อชาติที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ ประเทศสิงโปร์จึงมีการศึกษาที่ดี และอาชีพที่คนส่วนใหญ่ทำคือ  การเกษตร เช่น มะพร้าว  ยางพารา และมีเส้นทางในการติดต่อซื้อขายที่ทำให้เศรษฐกิจประเทศนี้ดีขึ้นประเทศสิงคโปร์จึงเป็นประเทศที่รำ่รวยประเทศหนึ่ง

                                                                                      ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                                                        นางสาว เรวดี  อุดมศิริ

นางสาว เกษณี นาถวรานนท์ ชั้น ม.4/5 เลขที่ 27

เรียน อาจารย์อภินันท์ สีสันต์

      จากการที่ดิฉันได้วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ สาธารณรัฐสิงคโปร์ พบว่า ประเทศสิงคโปร์มีสภาพทางภูมิศาสตร์ติดกับทะเล ทำให้ประเทศสิงคโปร์มีการคมนาคมขนส่งทางน้ำเป็นอันดับ 1 ของโลก และได้เป็นผู้นำในการซ่อมแซมเรือเดินทางขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ระบบการศึกษาในประเทศสิงคโปร์เป็นระบบการศึกษาที่ดี เพราะประชากรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ประเทศสิงคโปร์มีบุคคลหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศได้อย่างสันติ
         ดิฉันได้มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ได้ว่า ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการพัฒนาไปในที่ดีในเรื่อง สภาพภูมิศาสตร์ ระบบการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม  ทำให้ประเทศสิงคโปร์มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตามไปด้วย ประเทศสิงคโปร์มีถ้าทีว่าจะพัฒนาไปในทางที่ดีแบบนี้ไปอีกเรื่อยๆ.
นาย ศิริพงศ์ คำภาพันธ์

เศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์มีความเป็นมิตรกับภาคธุระกิจ และถูกจัดให้เป็นศูนกลางท่งการเงินที่ดีที่สุด ลูกจ้างเป็นพันๆคนสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมให้กับบริษัทข้ามชาติ ซึ่งนำสิงคโปร์ไปสู่สายตาของชาวโลก เศรษฐิจที่ขึ้นอยู่กับระบบตลาดถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างดีเยี่ยม และมีการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากการนำเข้าและส่งออกสินค้าต่างๆ สิงคโปร์ได้รับเกียรติถุกจัดอยู่ในกลุ่ม สี่เสือแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการตลาดในเอเชีย ร่วมกับ ฮ่องกง เกาหลีใต้ และไต้หวัน การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นส่วนสำคัญในการรักษาสภาพเศรษฐกิจของสิงคโปร์ อุตสาหกรรมการผลิตครอบครุมไปถึง เครื่องใช้ไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี ปิโตรเลียม เครืองมือวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์อื่นๆ ซึ่งเสริมสร้างศิลปะในสิงคโปร์ การผลิตนี้สร้าง จีดีพี ให้กับประเทศสิงคโปรืได้เกือบ 26% และสร้างแผ่นไมโครชิพถึง 10%ของโลก สิงคโปร์ทีมีท่าเรือเป้นหนึ่งในท่าเรือคึกคักที่สุดในโลก ถุกจัดให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก เมื่อเปรียบเทียบกับลอนดอน โตเกียว และ นิวยอร์ก สิงคโปร์ยังมีการจ้างงานลูกจ้างจกทั่วโลกเป็นพันๆคนซึ่งทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่จ้างงานของโลกด้วย

เมื่อกี้ นายรักศักดิ์ เหี้ยมหาญ ลืมพิมพ์เลขที่และห้องครับ เขาอยู่ 4/5 เลขที่24 ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับ

นาย ธนัท คงสาย ชั้น ม. 4/5 เลขที่ 23

เรียนคุณครู อภินันท์    สีสันต์

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจไปในทางที่ดี เพราะประเทศสิงคโปร์มีพื้นที่ติดกับทะเล มีการขนส่งทางน้ำที่ดีและเป็นผู้นำทางด้านการต่อและซ่อมแซมเรือเดินทางขนาดใหญ่ ในระบบการศึกษาในประเทศสิงคโปร์เป็นการศึกษาที่ดีโดยประชากรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและสามารถพูดได้หลายภาษา การเมืองการปกครองในประเทศสิงคโปร์มีการใช้กฎหมายที่เคร่งครัด เนื่องมาจากมีบุคคลหลายเชื้อชาติเข้ามาอยู่ในประเทศและเพื่อที่จะไม่ให้มีความขัดแย้งในประเทศ

นางสาวอรญา ปูนจีน ม.4/5 เลขที่ 35

เรียนอาจารย์อภินันต์ สีสันต์

           จากการที่ดิฉันได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของประเทศสิงค์โปร พบว่าประเทศสิงค์โปร์นี้เป็นประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจไปในทางที่ดีอันเนื่องมาจากการที่ประชาชนมีการศึกษาที่ดีกว่าประเทศอื่นๆและในทางสภาพภูมิกาศยังเอื่ยอำนวยทั้งในการเดินทางและอื่นๆส่วนประชากรในประเทศก็พูดได้หลายภาษาโดยเฉพาะภาษาจีนและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในด้านการค้าเช่นนี้ประเทศสิงค์โปรจึงเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจไปในทางที่ดีกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียน

นาย นลธณัฐ แผ่นทอง เลขที่ 3 ชั้น ม.4/5

เรียน อาจารย์ อภินันท์ สีสันต์

เรื่อง การศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์

       ประเทศสิงคโปร์ ในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซีย ต่อมาเกิดปัญหาความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติ จึงแยกตัวเป็นอิสระ สภาพทางภูมิศาสคร์ ของสิงคโปร์ เป็นประเทศเล็กๆ แต่มีทางออกทะเล มีโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีการขนส่งทางน้ำมากเป็นอันหนึ่งของโลก เป็นผู้นำด้านการต่อและซ่อมแซมเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ระบบการศึกษาของสิงคโปร์มีคุณภาพการศึกษามาตรฐานระดับโลก ประชากรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงสามารถพูดได้หลายภาษา การเมืองการปกครองของสิงคโปร์ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียวมีประธานาธิปดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร มีระบบการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัด สังคมและวัฒนธรรม มีเชื้อชาติที่ผสมกันอย่างลงตัว และคุณภาพชีวิตที่ดี สิงคโปร์มีประชากรหลายเชื้อชาติเช่น จีน มาเลย์ อินเดีย ไม่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องชนชาตื โดยทุกเชื้อชาติสามารถดำรงชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมอย่างมั่นคง นอกจากนี้สิงคโปร์ยังมีผู็เชี่ยวชาญจากหลายสาขาทั่วโลกมากกว่า 90000 คน มาทำงานจึงนำพาความเจริญก้าวหน้าเข้าสู่ประเทศและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้แก่สิงคโปร์

นาย พิเศษ มณีกล่ำ ชั้น ม.4/5 เลขที่ 9

เรียนอาจารย์ อภินันท์  สัสันต์ 

ประเทศสิงค์โปรเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลก ไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากเหมือนประเทศอื่น แต่เป็นประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีมาก เพราะสิงค์โปรเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการขายสินค้าเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษี ทำให้สินค้าที่ผ่านทางสิงคโปร์มีราคาถูก ปัจจุบันสิงคโปร์มีท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่ และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และยังได้เข้าไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชาและพม่า สิงคโปร์มีประชากรน้อยจึงต้องพึงพาแรงงานจากต่างชาติในทุกระดับ สิงค์โปร์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินที่มั่งคั่งที่สุดประเทศหนึ่งในโลก และประเทศสิงค์โปรเป็นประเทศที่มีคุณภาพระดับโลกมีการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 


นางสาววิลาสิณี บุราคร ชั้นม.4/5 เลขที่16

เรียน อ. อภินันท์ สีสันต์

ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์

จากข้อมูลเบื้องต้นที่ดิฉันได้ศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ทำให้ทราบถึงว่าประเทศสิงคโปร์มีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดี เพราะว่า ประเทศสิงคโปร์มีการส่งออกสินค้าทางทางทะเลเป็นอันดับหนึ่ง เพราะ ประเทศสิงคโปร์มีท่าเรือที่ปลอดภาษีจึงทำให้มีเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆ และประเทศสิงคโปร์มีหลากหลายเชื้อชาติที่ผสมผสานอย่างลงตัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานอันดับโลก มีโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศที่มีการขนส่งทางน้ำมากเป็นที่ยอมรับและรู้จักเป็นส่วนใหญ่ของประเทศต่างๆทั่วโลกและไม่มีการขัดแย้งกับประเทศอื่นๆจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของประเทศสิงคโปร์จึงสามารถสรุปได้ว่า ประเทศสิงคโปร์มีเศรษฐกิจ และการศึกษาที่ดีเพราะว่า ประเทศสิงคโปร์นั้นได้มีการส่งเสริมให้มีการเรียนการใช้ภาษาต่างๆ และ ประเทศสิงคโปร์มีการเพาะปลูกยางพารา มะพร้าว พืช ผัก ผลไม้ต่างๆ แต่ก็ยังประสบกับปัญหาคือมีพื้นที่ในการเพาะปลูกจำกัดและประเทศสิงคโปร์มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย ได้แก่การ ผลิตยางพารา เครื่องดื่ม อู่ต่อเรือ และการผลิตยางรถยนต์เป็นต้น แต่ประเทศสิงคโปร์มีตลาดภายในประเทศเป็นตลาดขนาดเล็ก ไม่เอื้ออำนวยในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นจึงทำให้มีสภาพเศรษฐกิจที่ดี และมีการส่งเสริมทางด้านภาษาที่ดี

นางสาว กิติมา โชควนากุล ม.4/5 เลขที่ 10

เรียนอาจารย์ อภินันท์  สีสันต์

สิงคโปร์ ในอดีตคือส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมาเลเซียต่อมาเกิดปัญหาความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติ จึงแยกตัวออกเป็นอิสระ ถึงแม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศเล็ก ๆ แต่สามารถทำให้ประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุข ทั้งด้านสภาพภูมิอากาศที่อบอุ่น มีการคมนาคมที่สะดวก ถึงแม้ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติมากเหมือนประเทศอื่น แต่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี เพราะสิงคโปร์พัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้า ทำให้สินค้าที่ผ่านทางสิงคโปร์มีราคาถูก ปัจจุบันสิงคโปร์มีท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง ประเทศสิงคโปร์ส่งเสริมเรื่องการศึกษาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องภาษา เพราะว่าชาวสิงคโปร์สามารถพูดภาษาได้หลายภาษา ด้านการเมืองการปกครอง สิงคโปร์ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และด้านสังคมและวัฒนธรรม สิงคโปร์มีประชากรหลายเชื้อชาติรวมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ไม่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องชนชาติ จากในหลาย ๆ ด้านที่ได้กล่าวมา ดิฉันคิดว่า ประเทศสิงคโปร์จะมีการพัฒนาที่ดีแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อย ๆ 

นางสาว เบญญา โชติพนิชเศรษฐ์ ม.4/5 เลขที่29

เรียน : คุณครูอภินันท์ สีสันต์ จากการที่ดิฉันได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พบว่า :

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความเป็นอยู่ระดับสูง และเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศสิงคโปร์ถูกจัดให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ดีที่สุด ถูกจัดให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดติดอันดับสี่ของโลก และสิงคโปร์ ยังมีการจ้างงานลูกจ้างจากทั่วโลกเป็นพันๆคนอีกด้วย


นาย สุรพัฒน์ มาไพสานสิน ชั้นม. 4/5 เลขที่ 25

เรียน อาจารย์ อภินันท์  สีสันต์

ประเทษสิงคโปร์จากการที่ได้ศึกษามีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดี เนื่องจากทางประเทศสิงคโปร์มีการศึกษาที่เข้มงวดและทั่วถึงกับประชาชนทุกคน ถึงแม้ว่าประเทศสิงคโปร์จะเคยเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียก็ตาม แต่ก็สามารถที่จะขอแยกตัวออกมาเป็นประเทศอิสระได้ การที่ประเทศสิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญของโลก เพราะมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยต่อการเป็นเมืองท่า เนื่องจากประเทศสิงคโปร์เป็นเกาะที่ล้อมรอบด้วยทะเล ทำให้มีทางออกสู่ทะเลหลายทาง ประเทศสิงคโปร์มีการรวมตัวของคนหลายเชื้อชาติมาอาศัยอยู่ในที่เดียวกันอาจทำให้เกิดวัฒนธรรมต่างๆขึ้น แต่ก็มีการรวมกันอย่างได้ลงตัวไม่มีการทะเลาะขัดแย้งกันทางวัฒนธรรมหรือศาสนา นอกจากนี้สิ่งที่ทำให้ประเทศสิงคโปร์มีการพัฒนาเศรษฐกิจได่เป็นอย่างดี อาจจะมากจากที่ปรเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการต่อเรือก็เป็นได้ อีกอย่างที่ทำให้ประเทศสิงคโปร์สามารถที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไปได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางที่ดีนั่น คือ การเมืองการปกครองของสิงค์โปร์ ที่มีการเข้มงวดทางกฏหมายค่อนข้างมากทำให้ไม่มีประชาชนคนไหนทำผิดกฏระเบียบของประเทศ

นักเรียนที่รัก

กรุณาใช้ความคิดเห็นของตนเองภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้องและสะกด การันต์ ให้ถูกต้องด้วยนะคะ ไม่เช่นนนั้นจะเสียเวลาเปล่านะคะ


นักเรียนที่รัก

กรุณาใช้ความคิดของตนเอง และเขียนให้ถูกต้อง

มิฉะนั้นจะเสียเวลาเปล่า


สอนเด็กๆได้ดีจังน่าชื่นชมมากค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท