นักปฏิบัติงานสอนวิชาสังคมศึกษา

จารุวรรณ
โครงงานหรรษา

ชื่อเรื่อง นักปฏิบัติงานสอนวิชาสังคมศึกษา

เจ้าของผลงาน นางสาวจารุวรรณ รัตนทวีชัยพร

เกริ่นนำ
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 23 ที่กำหนดว่า “...ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และการบูรณาการ ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา...” จึงส่งผลให้การเรียนการสอนต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระหว่างกลุ่มสาระและภายในกลุ่มสาระ เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  การเรียนรู้โดยกิจกรรมการทำโครงงาน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยเป็นไปตามธรรมชาติ ตามความถนัด และความสนใจ เน้นในเรื่องคุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีขั้นตอน ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ฯลฯ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข อย่างเช่นการสอน สาระเศรษฐศาสตร์ที่ต้องเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้นักเรียนได้สำรวจทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น  ที่มีอยู่มากมายเช่น ต้นตาล ต้นมะขาม ต้นไผ่ หิน  นำมาสู่กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบโครงงานหรรษา  ได้ให้นักเรียนได้สำรวจแล้วนำมาออกแบบเป็นของเล่น ของใช้ เครื่องประดับตกแต่งบ้าน โดยแน้นรูปแบบที่แปลกใหม่และน่าสนใจ นำเสนอและแสดงผลงานของนักเรียน

ผลสำเร็จ
   1.นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้สร้างผลงานที่มาจากธรรมชาติในท้องถิ่น ซึ่งบางอย่างเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรได้รับการสืบสาน
    2.มีผลงานของนักเรียน  มีการนำเสนอผลงาน
    3.นักเรียนมีเจตคติที่ดี ต่อวิชาที่เรียนและเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
    4.ได้แผนการเรียนรู้โครงงาน สามารถบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นได้

กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนที่สำคัญ
    1.ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
    2. จัดทำแผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ในสาระเศรษฐศาสตร์
    3.ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโครงงานหรรษา
    4.นำเสนอผลงาน นักเรียน

ข้อจำกัดในการนำไปใช้
  1.ควรมีการจัดทำแผนการเรียนรู้และ เตรียมสื่อ /วัสดุ/อุปกรณ์ ล่วงหน้า
  2.ควรมีเวลาที่นานพอสำหรับการทำโครงงานและต้องเกิดจากการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ต้องใช้เวลาในการดำเนินการมากกว่าการสอนตามปกติ และต้องมีการติดตามจากผู้สอนตลอดเวลา

คำสำคัญ (Keywords) โครงงานหรรษา

วันที่นำส่งข้อมูล
  25  กันยายน  2549

ผู้นำส่งข้อมูล  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยงาน  โรงเรียนห้องสอนศึกษา

โทรศัพท์   053-612079

E-mail  [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักปฏิบัติงานสอนวิชาสังคมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนห้องสอนศึกษา

หมายเลขบันทึก: 52161, เขียน: 27 Sep 2006 @ 16:08 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 06:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)