นักปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทย

เอ็ม
นักเรียนอ่านออกเสียงควบกลำได้ถูกต้อง
ชื่อเรื่อง        นักปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทย
เกริ่นนำ       
       จากการสอนของข้าพเจ้าที่ผ่านมาตลอด  ๔  เดือนครึ่ง  ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบปัญหาของเด็กนักเรียนต่อการเรียนวิชาภาษาไทยนี้  ก็คือ ปัญหาการอ่านออกเสียงของนักเรียน  โดยเฉพาะการอ่านคำควบกลำ  ร  ล  ว  ของนักเรียนที่มักจะอ่านสะกดคำผิดอยู่เสมอ  ทำให้ความหมายของคำที่อ่านมีความหมายที่เปลี่ยนไปจากเดิมอีกด้วย  และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของนักเรียน  ข้าพเจ้าจึงได้เริ่มต้นทดลองแก้ปัญหา  โดยเริ่มจากทดลองจากกลุ่มตัวอย่าง  คือ คัดเลือกนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงสะกดคำผิด  จำนวน  ๒๐  คน
เทคนิควิธีปฏิบัติ
      ๑. เริ่มดำเนินการจัดทำชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียง  ร  ล  ว จำนวน  ๒๐ ชุด
      ๒. คัดเลือกนักเรียนตัวอย่างเพื่อทดลองสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียง  ร  ล  ว
      ๓. สังเกตและประเมินการอ่านออกเสียงของแต่ละคนลงในแบบประเมิน
      ๔. เริ่มประเมินการอ่านของนักเรียนทุกครั้งที่มีการสอน
      ๕. สรุปผลการอ่านออกเสียงของนักเรียนแต่ละคน และประเมินการอ่านของนักเรียนควบคู่ไปกับการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
       ๖. สังเกตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกับการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงว่าได้ผลดีและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากน้อยเพียงใด
       ๗. เมื่อการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงได้ผลดี ควรนำไปใช้กับกลุ่มนักเรียนกลุ่มต่อไป  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้น
เอกสารอ้างอิง
       ฐะปะณีย์  นาครทรรพ และคณะ. หนังสือเรียนภาษาไทย. กรุงเทพฯคุรุสภาลาดพร้าว.๒๕๔๔.
       ฟองจันทร์  สุขยิ่ง และคณะ. กลุ่สาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทย.กรุงเทพฯ :อักษรเจริญทัศน์ อจท. ๒๕๔๔.
บทเรียนที่ได้
       จากการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเมื่อใช้กับกลุ่มนักเรียน จะเป็นผลดีต่อการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างมาก และทำให้การสอนของครูที่มีต่อนักเรียนประสบผลสำเร็จมากขึ้น และการเรียนของนักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากยิ่งขึ้น
วันที่ส่งข้อมูล   :   ๒๒  กันยายน  ๒๕๔๙
ผู้ส่ง : นางสาวอาทิตยา  กรรณิกา
หน่วยงาน   : โรงเรียนห้องสอนศึกษา  อ. เมือง  จ. แม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์      ๐๖๑๗๙๗๗๑๗
E - mail   : [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Artitaya_m

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนห้องสอนศึกษา

หมายเลขบันทึก: 52160, เขียน: 27 Sep 2006 @ 16:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

วัชพืชหลังเขา
IP: xxx.137.30.254
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ช่วยสอนวิชาลืมหน่อยครับ  จากคนที่เพิ่งเห็นหน้าอาจารย์