ชีวิตทุกชีวิตทึ่เกิดมาบนโลกใบนี้ล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น...ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็ล้วนรักชีวิตและต้องการที่จะมีชีวิตอยู่...โปรดอย่าได้ใช้ความได้เปรียบทางกำลังกาย สมอง และความสบายของตัวเองเป็นหลักในการที่จะทำร้ายชีวิตที่อื่นไม่ทางที่จะต่อสู้

                             สัพพะทานัง ธรรมมะทานัง ชินาติ การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง(พุทธสุภาษิต)