ศจย.   ย่อมาจาก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ   ตั้งอยู่ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  มี   ผศ.ดร.ลักขณา   เติมศิริกุลชัย   เป็นผู้อำนวยการ   ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.

          ศจย.   ทำหน้าที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกับภาคีที่หลากหลายในการสร้างความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ

          ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.trc.or.th

 วิจารณ์   พานิช
25  ก.ย.  49