Dept of Radiological Technology, Mahidol   หลักสูตร RTMU

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2549 ซึ่งเป็นวันมหิดลที่ผ่านมา ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับนักศึกษารังสีเทคนิคทุกคน ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดบ้านให้เยี่ยมชม (open house) ภาควิชาอย่างเต็มที่ มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมการจัดครั้งนี้จำนวนมาก

ภาควิชาได้จัดให้มีการสาธิตการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องเอกซเรย์จำลองเพื่อการช่วยสอน สาธิตการเรียนการสอนด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ สาธิตการเอกซเรย์จริงด้วยเครื่องเอกซเรย์บนรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ และสาธิตเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ MDCT 4 slice ซึ่งนอกจากจะได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าชมแล้ว ภาควิชายังได้ถือโอกาสสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้าชมทุกท่าน ให้เข้าใจถึงภาระกิจของภาควิชา การเรียนการสอนรังสีเทคนิคที่ภาควิชาจัดให้กับนักศึกษา RT ด้วย