ประสบการณ์ประทับใจของหมอผู้ดูแลคนไข้เบาหวาน


          ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานแต่ละคนจะมีส่วนประกอบสำคัญหลายส่วน เช่น การปฏิบัติตัวทั้งด้านการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย การเข้าใจในโรคเบาหวาน การให้ยารักษาเบาหวาน เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งจะสามารถลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้
 หลังจากที่ผมได้มาดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่ รพ.โพนสวรรค์ 2 ปี ได้พบว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งมักจะปรับยาเบาหวานด้วยตนเอง ไม่ได้ทานยาตามที่ได้จัดให้ทำให้มีปัญหาในการปรับการให้ยา ดังนั้น เมื่อผู้ป่วยเบาหวานมารับยาที่ รพ. ผมจะสอบถามการทานยาเบาหวานของผู้ป่วยที่ผ่านมาเพื่อเป็นการเตือนการทานยาของผู้ป่วยและเพื่อการปรับยาในการรักษาต่อไป ซึ่งหลังจากนั้นผู้ป่วยสามารถทานยาได้ถูกต้องมากขึ้น ส่งผลให้การควบคุมโรคเบาหวานมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
 “อาจจะใช้เวลาเพิ่มอีกสักนิด แต่เราสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานได้ครับ”


        นพ.ปภณ อัศววรฤทธิ์  โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จ.นครพนม