ชื่อเรื่อง 
การศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ผู้จัดทำ   นางสาวนภาพร จนากร  เลขที่ 8

              นางสาวปติณญา  ศรีจันทร์รัตน์  เลขที่ 9

              นางสาวพนิดา  รอดผึ้ง เลขที่ 11

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูที่ปรึกษา  ครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียน  ท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

            การศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นการค้นคว้าในรายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอIS2 สาระเพิ่มเติมหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลจัดทำขึ้นจากการค้นคว้านอกห้องเรียนตามความสนใจของนักเรียนแต่ละกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของประเทศ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  2) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 3) ศึกษาความคิดเห็นของบุคคลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

            เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  1) เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  2) เอกสาร
หนังสือเกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน และประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  3) แบบบันทึกข้อมูล  4) แบบสัมภาษณ์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

            จากการศึกษาพบว่า
            1) ข้อมูลเบื้องต้นของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  หลังจากประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์หลุดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศสเปนก็ได้เปิดตัวเข้าสู่การค้าโลกในปี ค.ศ. 1834 ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นเกาะ  ทำให้ขาดแคลนพื้นที่ในการทำเกษตรกรรม  ด้านการเมืองการปกครองปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย  โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข  ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงมากประเทศหนึ่งเนื่องจากมีขบวนการต่อต้านอำนาจของรัฐเกิดขึ้น โดยรัฐขาดประสิทธิภาพในการจัดการเกิดกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองนอกระบบ ทางด้านการศึกษารัฐบาลมีงบประมาณต่อหัวให้กับด้านการศึกษาน้อย ส่วนทางด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความหลากหลายเพราะมีคนหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาอาศัยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 2)การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศประเทศนี้เคยตกเป็นเมืองขึ้นของสเปน การบริหารงานจึงขึ้นอยู่กับสเปนแต่หลังจากหลุดพ้นจาการเป็นเมืองขึ้นของสเปน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ก็มีการพัฒนาในด้านต่างๆดีขึ้น  สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นหมู่เกาะไม่เหมาะต่อการทำการเกษตร ทำให้ขาดรายได้จากส่วนนี้และทำให้จำเป็นต้องสั่งของด้านเกษตรจากต่างประเทศ ด้านการศึกษาประชากรของประเทศได้รับการศึกษาน้อย จึงทำให้ขาดบุคลากรที่จะมาพัฒนาประเทศด้านการเมืองการปกครอง ส่งผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศไม่ค่อยพัฒนาเพราะมีขบวนการต่อต้านอำนาจของรัฐเกิดขึ้นโดยรัฐขาดประสิทธิภาพในการจัดการ เกิดกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองนอกระบบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม มีความหลากหลายทำให้เกิดความขัดแย้งภายในประเทศส่งผลให้เศรษฐกิจไม่ค่อยพัฒนา  3) การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ บุคคลทั่วไปร้อยละ 75.25 เห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์น่าจะเป็นไปในทางที่ไม่ดี ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการศึกษาค้นคว้า