การศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ชื่อเรื่อง 
การศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ผู้จัดทำ   นางสาวนภาพร จนากร  เลขที่ 8

              นางสาวปติณญา  ศรีจันทร์รัตน์  เลขที่ 9

              นางสาวพนิดา  รอดผึ้ง เลขที่ 11

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูที่ปรึกษา  ครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียน  ท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

            การศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นการค้นคว้าในรายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอIS2 สาระเพิ่มเติมหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลจัดทำขึ้นจากการค้นคว้านอกห้องเรียนตามความสนใจของนักเรียนแต่ละกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของประเทศ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  2) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 3) ศึกษาความคิดเห็นของบุคคลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

            เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  1) เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  2) เอกสาร
หนังสือเกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน และประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  3) แบบบันทึกข้อมูล  4) แบบสัมภาษณ์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

            จากการศึกษาพบว่า
            1) ข้อมูลเบื้องต้นของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  หลังจากประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์หลุดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศสเปนก็ได้เปิดตัวเข้าสู่การค้าโลกในปี ค.ศ. 1834 ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นเกาะ  ทำให้ขาดแคลนพื้นที่ในการทำเกษตรกรรม  ด้านการเมืองการปกครองปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย  โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข  ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงมากประเทศหนึ่งเนื่องจากมีขบวนการต่อต้านอำนาจของรัฐเกิดขึ้น โดยรัฐขาดประสิทธิภาพในการจัดการเกิดกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองนอกระบบ ทางด้านการศึกษารัฐบาลมีงบประมาณต่อหัวให้กับด้านการศึกษาน้อย ส่วนทางด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความหลากหลายเพราะมีคนหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาอาศัยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 2)การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศประเทศนี้เคยตกเป็นเมืองขึ้นของสเปน การบริหารงานจึงขึ้นอยู่กับสเปนแต่หลังจากหลุดพ้นจาการเป็นเมืองขึ้นของสเปน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ก็มีการพัฒนาในด้านต่างๆดีขึ้น  สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นหมู่เกาะไม่เหมาะต่อการทำการเกษตร ทำให้ขาดรายได้จากส่วนนี้และทำให้จำเป็นต้องสั่งของด้านเกษตรจากต่างประเทศ ด้านการศึกษาประชากรของประเทศได้รับการศึกษาน้อย จึงทำให้ขาดบุคลากรที่จะมาพัฒนาประเทศด้านการเมืองการปกครอง ส่งผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศไม่ค่อยพัฒนาเพราะมีขบวนการต่อต้านอำนาจของรัฐเกิดขึ้นโดยรัฐขาดประสิทธิภาพในการจัดการ เกิดกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองนอกระบบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม มีความหลากหลายทำให้เกิดความขัดแย้งภายในประเทศส่งผลให้เศรษฐกิจไม่ค่อยพัฒนา  3) การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ บุคคลทั่วไปร้อยละ 75.25 เห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์น่าจะเป็นไปในทางที่ไม่ดี ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการศึกษาค้นคว้า 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Apinun's blog

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาเศรษฐกิจ#หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล#ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์#รายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอIS2

หมายเลขบันทึก: 520838, เขียน: 27 Feb 2013 @ 10:20 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 46, อ่าน: คลิก


ความเห็น (46)

ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

จุดแข็งประชากรจำนวนมากอันดับ 12 ของโลก (>100 ล้านคน)• แรงงานทั่วไปมีความรู้-สื่อสารภาษาอังกฤษได้
จุดอ่อนที่ตั้งห่างไกลจากประเทศสมาชิกอาเซียน• ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสวัสดิภาพทางสังคมยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
ประเด็นที่น่าสนใจสหภาพแรงงานมีบทบาทค่อนข้างมากและมีการเรียกร้องเพิ่มค่าแรงอยู่เสมอ• การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการรองรับความต้องการภายในประเทศเป็นหลัก

นักเรียนที่รักของครู

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านและสมาชิกอาเซียนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยมายาวนาน เป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมหาศาล ชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมลายู และยังผสมผสานกับจีน อเมริกา สเปน และอาหรับ เนื่องด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานสมัยอาณานิคม ฟิลิปปินส์จึงมีความโดดเด่นเรื่องการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งตะวันออกและตะวันตกได้อย่างลงตัว นักเรียนสังเกตไหมคะว่าครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนเราหลายท่านเป็นชาวฟิลิปปินส์ ว่างๆลองไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจของฟิลิปปินส์ด้วยนะคะจะเป็นกำไรชีวิตมากมาย

ท้ายที่สุดขออวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบปลายภาคและการเรียน ขอให้ใช้ความรู้ ความสามารถ แนวคิดในวิชา IS1และIS2 ในการพัฒนาตนเอง "รักการอ่าน รักการค้นคว้า สร้างสรรค์ความคิด ชีวิตก้าวหน้า" 

นางสาว จุฑามาศ ศรีฐาน ชั้น ม.4/4 เลขที่ 33
IP: xxx.49.248.142
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ อภินันท์  สีสันต์ ข้าพเจ้า นางสาว จุฑามาศ  ศรีฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอาเซียนของประเทศฟิลิปปินส์คือ จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ก็ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่น่าจะเป็นไปในทางที่ไม่ดีนั้นเนื่องมาจาก ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่ยากจนและเป็นประเทศที่ไม่มีการพัฒนาทางด้านของเศรษฐกิจ เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นหมู่เกาะไม่เหมาะต่อการทำการเกษตร ทำให้ประเทศฟิลิปปินส์และประชาชนขาดรายได้ และประเทศฟิลิปปินส์มีประชาชนที่มีการศึกษาน้อย เนื่องจากรัฐบาลมีงบประมาณต่อหัวให้น้อยมาก แต่ข้าพเจ้าก็มีความคิดเห็นว่า เมื่อประเทศฟิลิปปินส์ ย่างเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อไร  ประเทศฟิลิปปินส์ก็สามารถทำการประชุมและปรึกษาหาลือกับประเทศอื่นๆ อีกทั้ง 9 ประเทศในอาเซียน เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์ ด้านงบประมาณทางการศึกษา ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านการเมืองการปกครองของประเทศ และเมื่อประเทศฟิลิปปินส์ได้ย่างเข้าสู่อาเซียน ประเทศฟิลิปปินส์อาจเป็นเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจมากกว่านี้ ค่ะ


นางสาว ศรสวรรค์ พงษ์พัว ชั้น ม.4/4 เลขที่ 41 สายวิชา วิทย์-คณิต
IP: xxx.48.218.242
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ อภินันท์  สีสันต์ ข้าพเจ้า นางสาว ศรสวรรค์  พงษ์พัว มีความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในด้านประวัติความเป็นมาที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์พบว่าในอดีตประเทศฟิลิปปินส์เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศสเปนมากว่า 3 ศตวรรษ ต่อด้วยสหรัฐอเมริกาอีกกว่าครึ่งศตวรรษจึงทำให้ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีการรับเอาอิทธิพลและวัฒนธรรมจากตะวันตกมาผสมผสานเข้ากับตะวันออกได้อย่างดี ซึ่งนั่นก็ช่วยให้ประเทศฟิลิปปินส์ได้พัฒนาเศรษฐกิจจนได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญรุดหน้ามากที่สุดในเอเชีย

ส่วนในเรื่องสภาพทางภูมิศาสตร์ ฟิลิปปินส์ถึงแม้จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่มีดินที่อุดมสมบูรณ์ดีเพราะได้ปุ๋ยจากเถ่าถ่านภูเขาไฟ อีกทั้งฟิลิปปินส์ยังมีการปลูกพืชแบบขั้นบันไดเพราะพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นภูเขาและเทือกเขาจึงทำให้เหมาะแก่การเพราะปลูก ฟิลิปปินส์มีชายฝั่งทะเลที่ยาวเกือบ 36,300 กิโลเมตร ท้องทะเลจึงอุดมไปด้วยสัตว์ทะเลนานาชนิด อีกทั้งฟิลิปปินส์มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เช่น ทองแดง ทองคำ และโครเมียมมากติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก แต่อย่างไรก็ตาม ฟิลิปปินส์กำลังเผชิญปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมมากขึ้นเป็นลำดับทั้งมลภาวะในดิน น้ำ และอากาศ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากร รวมถึงการลดลงของพื้นที่เกษตรและป่าไม้ ความเสื่อมโทรมของปะการังและพื้นที่ชายฝั่งทะเล เป็นต้น แต่ข้าพเจ้าก็ยังคิดว่าถ้ารัฐบาลมาช่วยจัดสรรและฟื้นฟูใหม่จะทำให้ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจมากอีกประเทศหนึ่ง และอีกในหลายๆด้านของข้อมูลเบื้องต้นของประเทศฟิลิปปินส์ก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาไปในทางที่ดี คะ


นางสาว ญาณิศา บัวจีน เลขที่ 35 ชั้น ม.4/4
IP: xxx.27.194.22
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ อภินันท์  สีสันต์ ข้าพเจ้า นางสาว  ญาณิศา  บัวจีน มีความคิดเห็นกาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ  จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ด้านเศรษฐกิจของประเทศนี้ ส่วนมากเป็น

 ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของฟิลิปปินส์ ได้แก่ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจน ปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมือง และอุปสรรคจากความล่าช้าของขั้นตอนการดำเนินงานภาครัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบรรยากาศด้านการลงทุนและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการกระจายรายได้และการปฏิรูปที่ดินที่ล่าช้า ทำให้พื้นที่การเกษตรโดยเฉลี่ยลดลง   ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจฟิลิปปินส์คือ แรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศส่งเงินกลับประเทศเพิ่มขึ้น เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและเงินทุนสำรองต่างประเทศเพิ่มขึ้น การส่งออกและธุรกิจภาคบริการขยายตัว และอัตราเงินเฟ้อลดลง ส่วนปัจจัยด้านลบ ได้แก่ ปัญหาจากภัยก่อการร้าย ซึ่งกดดันบรรยากาศการลงทุนของประเทศ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างสหรัฐฯ และจีน ที่คาดว่าจะส่งผลให้สินค้าส่งออกของฟิลิปปินส์ไปประเทศเหล่านี้ชะลอตัว ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูง และมาตรการกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers : NTBs) ในรูปแบบต่างๆ  รัฐบาลจะลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สาธารณสุข การสร้างงาน รวมทั้งมีเป้าหมายที่จะให้มีงบประมาณสมดุลในปี 2551 ในปี 2549 เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ขยายตัวร้อยละ 5.4 และมีแนวโน้มที่ดีทั้งในตลาดหุ้น การส่งออก การลงทุน การจ้างงาน และความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลยืนยัน


นางสาวแคทลียา จันทร์ประเสริฐ เลขที่ 37 ม. 4/4
IP: xxx.49.225.204
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครูอภินันท์ สัสันต์

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่าประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ยังมีการพัฒนาที่ดีเท่าที่ควร เนื่องจาประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีสภาพภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะไม่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม จึงทำให้ขาดรายได้จากส่วนนี้ไปแต่ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสินค้าส่งออกอยู่และประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ยังมีสหภาพแรงงานที่มีบทบาทค่อนข้างมากจึงทำให้ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ไม่ค่อยมีการพัฒนาในส่วนนี้และประชากรในประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ยังมีการศึกษาที่น้อยและประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เกิดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจสูงมากซึ่งมีขบวนการต่อต้านอำนาจของรัฐเกิดขึ้นอย่างมาก โดยรัฐขาดประสิทธิภาพในการจัดการนอกจากการประนีประนอม เกิดกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองนอกระบบอานาจรัฐจำนวนมากที่เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม เกี่ยวพันกับผลประโยชน์และนโยบายสาธารณะระดับชาติจนเกิดปรากฏการณ์การคอรัปชั่นขนาดใหญ่ เพราะเหตุนี้จึงทำให้ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ยังมีการพัฒนาที่ไม่ดีเท่าที่ควรในการเข้าสู่อาเซียน

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวแคทลียา จันทร์ประเสริฐนางสาว ดวงกมล เพ็ชร์ตรง
IP: xxx.229.162.99
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์  อภินันท์  สีสันต์ ข้าพเจ้า นางสาว ดวงกมล เพ็ชร์ตรง  มีความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ จากการศึกษาข้อมูลในเบื้องต้นทราบว่าประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์์๊มีปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของฟิลิปปินส์ ได้แก่  ปัญหาความยากจนเนื่องมาจากเป็นประเทศที่มีพื้นที่เป็นหมู่เกาะไม่เหมาะต่อการทำการเกษตรกร ทำให้ประชากรของประเทศฟิลิปปินส์มีความเป็นอยู่ไม่ดีนักเเละทางด้านการศึกษาก็ยังไม่ค่อยดีนักเท่าไร ซึ่งทำให้ขาดบุคลากรที่จะมาพัฒนาประเทศได้อยากอีกทั้งประเทศฟิลิปปินส์ยังมีกลุ่มอิทธิพลและทางการเมืองนอกระบบเเละทางด้านสังคมเเละวัฒนนธรรม มีหลากหลายทำให้เกิดความขัดเเย้งภายในประเทศได้ เเต่ข้าพเจ้าก็ยังมีความคิดเห็นว่าเมื่อประเทศฟิลิปินส์ได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อใดประเทศของฟิลิปินส์ก็สามารถทำการประชุมเเละปรึกษากับประเทศอื่นๆอีก9ประเทศในประชาคมอาเซียนได้เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์ ทางด้านการศึกษา ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านการเมืองการปกครองของประเทศฟิลิปปินส์ เเละเมื่อประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆที่กล่าวมาประเทศฟิลิปปินส์ ก็อาจจะเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเจริญกล่าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปค่ะ

นางสาว ดวงกมล เพ็ชร์ตรง เลขที่ 38 ชั้นม.4/4
IP: xxx.229.162.99
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์  อภินันท์  สีสันต์ ข้าพเจ้า นางสาว ดวงกมล เพ็ชร์ตรง  มีความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ จากการศึกษาข้อมูลในเบื้องต้นทราบว่าประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์์๊มีปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของฟิลิปปินส์ ได้แก่  ปัญหาความยากจนเนื่องมาจากเป็นประเทศที่มีพื้นที่เป็นหมู่เกาะไม่เหมาะต่อการทำการเกษตรกรทำให้ประชากรของประเทศฟิลิปปินส์มีความเป็นอยู่ไม่ดีนักเเละทางด้านการศึกษาก็ยังไม่ค่อยดีนักเท่าไร ซึ่งทำให้ขาดบุคลากรที่จะมาพัฒนาประเทศได้อยากอีกทั้งประเทศฟิลิปปินส์ยังมีกลุ่มอิทธิพลและทางการเมืองนอกระบบเเละทางด้านสังคมเเละวัฒนนธรรม มีหลากหลายทำให้เกิดความขัดเเย้งภายในประเทศได้ เเต่ข้าพเจ้าก็ยังมีความคิดเห็นว่าเมื่อประเทศฟิลิปินส์ได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อใดประเทศของฟิลิปินส์ก็สามารถทำการประชุมเเละปรึกษากับประเทศอื่นๆอีก9ประเทศในประชาคมอาเซียนได้เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์ทางด้านการศึกษาด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านการเมืองการปกครองของประเทศฟิลิปปินส์ เเละเมื่อประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆที่กล่าวมาประเทศฟิลิปปินส์ ก็อาจจะเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเจริญกล่าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปค่ะ


นางสาว ดวงกมล เพ็ขร์ตรง เลขที่38 ชั้นม.4/4
IP: xxx.229.162.99
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์  อภินันท์  สีสันต์ ข้าพเจ้า นางสาว ดวงกมล เพ็ชร์ตรง  มีความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ จากการศึกษาข้อมูลในเบื้องต้นทราบว่าประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์์๊มีปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของฟิลิปปินส์ ได้แก่  ปัญหาความยากจนเนื่องมาจากเป็นประเทศที่มีพื้นที่เป็นหมู่เกาะไม่เหมาะต่อการทำการเกษตรกรทำให้ประชากรของประเทศฟิลิปปินส์มีความเป็นอยู่ไม่ดีนักเเละทางด้านการศึกษาก็ยังไม่ค่อยดีนักเท่าไร ซึ่งทำให้ขาดบุคลากรที่จะมาพัฒนาประเทศได้อยากอีกทั้งประเทศฟิลิปปินส์ยังมีกลุ่มอิทธิพลและทางการเมืองนอกระบบเเละทางด้านสังคมเเละวัฒนนธรรม มีหลากหลายทำให้เกิดความขัดเเย้งภายในประเทศได้ เเต่ข้าพเจ้าก็ยังมีความคิดเห็นว่าเมื่อประเทศฟิลิปินส์ได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อใดประเทศของฟิลิปินส์ก็สามารถทำการประชุมเเละปรึกษากับประเทศอื่นๆอีก9ประเทศในประชาคมอาเซียนได้เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์ทางด้านการศึกษาด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านการเมืองการปกครองของประเทศฟิลิปปินส์ เเละเมื่อประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆที่กล่าวมาประเทศฟิลิปปินส์ ก็อาจจะเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเจริญกล่าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปค่ะ


จุฑาววณ หินอ่อน
IP: xxx.52.184.172
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ อภินันท์  สีสันต์ ข้าพเจ้า นางสาว จุฑาววณ หินอ่อน   มีความคิดเห็นกาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ด้านเศรษฐกิจของประเทศนี้ ส่วนมากเป็น

สภาพภูมิศาสตร์ เป็นเกาะ ทำให้ไม่มีการส่งออกด้านเกษตรจึงต้องสั่งของด้านเกษตรจากต่างประเทศเนื่องจากขาดแคลนพื้นที่ในการทำเกษตรกรรม 

การศึกษา แย่ควรเร่งพัฒนาทำให้ชาวฟิลิปินส์ไม่มีความรู้ความสามารถทำให้ประเทศไม่พัฒนาและทำให้เศรษฐกิจตกต่ำและมีอิทธิพลทางการเมืองนอกระบบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความหลากหลายทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในประเทศทำให้เศรษฐกิจแย่ลงและทำให้ประเทศไม่พัฒนา

อยากให้ประเทศฟิลิปินส์พัฒนาด้านการศึกษาและเศรษฐกิจให้ดีขึ้นกว่านี้ เมื่อประเทศฟิลิปินส์เข้าสู่ประเทศอาเซียนประเทศฟิลิปินส์จะต้องพัฒนาประเทศในหลายๆด้าน เช่น การศึกษา เศรษฐกิจ การส่งออก เป็นต้น ถ้าพัฒนาในด้านนี้ได้ประเทศฟิลิปินส์ก็จะเจริญเติบโตและพัฒนาประเทศได้อย่างได้ดีเยี่ยมและไม่แพ้ประเทศอื่นๆ

นาย รัตฐพล รุจิเรขอภิรักษ์
IP: xxx.67.195.78
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ อภินันท์ สีสันต์ กระผม นาย รัตฐพล รุจิเรขอภิรักษ์  มีความคิดเห็นกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์ คือ จากการศึกษาข้อมูลเบื้องของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ทำให้ทราบว่า ประเทศฟิลิปปินส์มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการประกอบอาชีพ และด้านสังคม ของประเทศฟิลิปปินส์ อาทิเช่น 1 ด้านการประกอบอาชีพเพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่จะเป็นหมู่เกาะจึงไม่สามารถที่จะทำการเพาะปลูกได้สะดวก จึงทำให้ประชากรไม่ค่อยมีอาชีพทำการเกษตร 2 ด้านการศึกษา ของประเทศฟิลิปปินส์ ยังไม่ดีเท่าไรยังมีความรู้น้อยจึงทำให้บุคลากรของประเทศฟิลิปปินส์ที่มีคุณภาพต่ำต่อการประกอบอาชีพ แต่ ประเทศฟิลิปปินส์ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถส่งออกได้ เช่น ทองคำ ทองแดง เป็นต้น ทำให้ฟิลิปปินส์ไม่กังวลในเรื่องเศรษฐกิจเท่าไร  แต่ยังไงก็ตามประเทศฟิลิปปินส์ยังต้องเผชิญ กับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเสื่อมโทรม ทั้งสภาวะของ ดินที่เสื่อมโทรม น้ำ และอากาศ ที่อาจเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรที่มากขึ้น  กระผมคิดว่าถ้าผู้นำของประเทศฟิลิปปินส์หรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและด้านต่างๆของประเทศฟิลิปปินส์ที่ไม่ดีทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมประเทศฟิลิปปินส์คงจะดีกว่านี้ครับ

นาย วรากรณ์ นิลมณี
IP: xxx.67.195.78
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ อภินันท์  สีสันต์  ข้าพเจ้า  นาย  วรากรณ์  นิลมณี  มีความคิดเห็นกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะเข้าสู่อาเซียนคือ จากการสำรวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ทำให้ทราบข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์ ว่า   ด้านสภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศฟิลิปปินส์ไม่ค่อยดีเท่าไรมีความเสื่อมโทรมใน ด้านดินและน้ำและอากาศ อาจเกิดขี้นจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่มากขึ้น     ต่อมา   ด้านการประกอบอาชีพของประเทศฟิลิปปินส์ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกเพราะประเทศฟิลิปปินส์ส่วนมากมีแต่เกาะจึงทำให้ทำการเกษตรยาก แต่ ฟิลิปปินส์ก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไรเพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์ มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถส่งออกได้ คือ โครเมียม ทองคำ เป็นต้น จึงทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศฟิลิปปินส์  และด้านการศึกษาก็ยังไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควรทำให้ประชากรในประเทศฟิลิปปินส์มีความรู้ที่น้อย และบุคลากรของประเทศไม่มีคุณภาพเท่าไร แต่ ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าประเทศฟิลิปปินส์มีการพัฒนาและใส่ใจกับเรื่องต่างๆมากขึ้นอาจทำให้ฟิลิปปินส์มีความเจริญยิ่งขึ้น ครับ

นาย ภาณุพงศ์ อัศวเดโชรัตน์
IP: xxx.49.251.201
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์อภินันท์ สีสันต์ ข้าพเจ้า นาย ภาณุพงศ์ อัศวเดโชรัตน์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์ คือ ฟิลิปปินส์นั้นเป็นเกาะจึงไม่มีพื้นที่ในการทำการเกษตรจึงทำให้ไม่มีการส่งออกพืชผลทางการเกษตร เเล้วฟิลิปปินส์ยังมีการเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงเพราะว่ามีกลุ่มที่ต่อต้านการใช้อำนาจของรัฐ เเละรัฐก็ขาดความสามารถในการจัดการกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองนอกระบบ สังคมเเละวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์นั้นค่อนข้างหลากหลายเพราะว่ามีคนหลายเชื้อชาติเข้ามาอยู่อาศัยที่นี่ ด้านการศึกษานั้นประชาชนในฟิลิปปินส์ได้รับการศึกษาน้อยจึงทำให้ไม่มีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารประเทศด้านการปกครองส่งผลให้ฟิลิปปินส์นั้นมีการพัฒนาเศรษฐกิจไปในทางที่ไม่ดี

นาย พีรวุฒิ ผาสุขภักดี ชั้นม.4/4 เลขที่3
IP: xxx.4.35.193
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ อภินันท์  สีสันต์ ข้าพเจ้า นาย พีรวุฒิ ผาสุขภักดี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอาเซียนของประเทศฟิลิปปินส์คือ จากการศึกษาข้อมูลของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ก็ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในด้านเศรษฐกิจเนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์มีพืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ มะพร้าว อ้อย ป่านอบากา ข้าวเจ้า ไม้มะฮอกกานี แร่เหล็ก โครไมต์ ทองแดง และเงิน ประชากรร้อยละ 60 มีอาชีพเกษตรกรรม และเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะ ส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่บริเวณที่ราบต่ำและเนินเขาที่ปรับให้เป็นขั้นบันไดในบริเวณเกาะลูซอน ขณะเดียวกันประชากรฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่นิยมประกอบอาชีพในต่างประเทศ ประเทศฟิลิปปินส์จึงพึ่งพารายได้จากแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศเป็นส่วนใหญ่และเนื่องจากที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในต่างประเทศเงินที่ได้จึงไม่ได้อยู่ภายในประเทศด้วยเหตุนี้ประเทศฟิลิปปินส์อาจจะมีเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีนักเหมือนดังประเทศอื่นๆที่ประชาชนส่วนใหญ่จะทำงานภายในประเทศ

นาย ชวัลวิทย์ นิจแสวง ชั้น ม.4/4 เลขที่ 2
IP: xxx.4.35.193
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ อภินันท์  สีสันต์ ข้าพเจ้า นาย ชวัลวิทย์ นิจแสวง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอาเซียนของประเทศฟิลิปปินส์คือ จากการศึกษาข้อมูลของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ก็ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในด้านเศรษฐกิจเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจฟิลิปปินส์คือแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศส่งเงินกลับประเทศเพิ่มขึ้นเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและเงินทุนสำรองต่างประเทศเพิ่มขึ้นการส่งออกและธุรกิจภาคบริการขยายตัว และอัตราเงินเฟ้อลดลง ส่วนปัจจัยด้านลบ ได้แก่ปัญหาจากภัยก่อการร้าย ซึ่งกดดันบรรยากาศการลงทุนของประเทศการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างสหรัฐฯ และจีนที่คาดว่าจะส่งผลให้สินค้าส่งออกของฟิลิปปินส์ไปประเทศเหล่านี้ชะลอตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูง และมาตรการกีดกันการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers : NTBs) ในรูปแบบต่างๆ

นาย เจริญชัย บวรสมสฤษดิ์ ชั้น ม.4/4 เลขที่ 1
IP: xxx.52.182.12
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ อภินันท์  สีสันต์  ข้าพเจ้า นาย เจริญขัย บวรสมสฤษดิ์  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ จากการสำรวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พบว่าประเทศฟิลิปปินส์มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้แก่ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจน ปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมือง และอุปสรรคจากความล่าช้าของขั้นตอนการดำเนินงานภาครัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบรรยากาศด้านการลงทุนและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการกระจายรายได้และการปฏิรูปที่ดินที่ล่าช้า ทำให้พื้นที่การเกษตรโดยเฉลี่ยลดลง จากทีข้าพเจ้าได้ศึกษาในอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมพบว่าประเทศฟิลิปปินส์มีการเติบโตของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 เมื่อปี 55 ที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์ได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายภายอุปโภคบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น และการลงทุนของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งภาคส่วนการบริการที่มีอัตราการเติบโตสูง เป็นปัจจัยที่สำคัญในการ กระตุ้นเศรษฐกิจ เมื่อนำข้อมูลในเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์มาเปรียบเทียบกับปีก่อนๆแล้ว มีการเติบโตที่สูงมาก แต่เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์ มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่ค่อยมั่นคง ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ในปนะเทศต่างก็ออกไปประกอบอาชีพที่ต่างประเทศ

นาย นันทวัฒน์ วงษ์ปัญญา ชั้น ม.4/4
IP: xxx.4.116.96
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ อภินันท์  สีสันต์  ข้าพเจ้า นาย นันทวัฒน์ วงษ์ปัญญา  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ จากการสำรวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พบว่าประเทศฟิลิปปินส์มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ คือ ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของฟิลิปปินส์ ได้แก่ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจน ปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมือง และอุปสรรคจากความล่าช้าของขั้นตอนการดำเนินงานภาครัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบรรยากาศด้านการลงทุนและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจฟิลิปปินส์คือ แรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศส่งเงินกลับประเทศเพิ่มขึ้น เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและเงินทุนสำรองต่างประเทศเพิ่มขึ้น การส่งออกและธุรกิจภาคบริการขยายตัว และอัตราเงินเฟ้อลดลง ประเทศฟิลิปปินส์จะเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการแบ่งเขตที่จะพัฒนาออกเป็น 5 เขตเพื่อให้สามารถทุ่มงบประมาณเข้าไปพัฒนาพื้นที่หลักทางเศรษฐกิจตรงเป้าหมาย และครอบคลุม รวมทั้งเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา เศรษฐกิจมากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลฟิลิปปินส์พยายามลดเงื่อนไขที่จะเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจใน ฟิลิปปินส์ เพื่อกระตุ้นการลงทุนและการค้า โดยเฉพาะด้าน การท่องเที่ยวและการส่งออก

นาย ทัพพนันท์ สุขนิพิฐพร ชั้น ม.4/4 เลขที่ 1
IP: xxx.52.145.70
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ อภินันท์  สีสันต์  ข้าพเจ้า นาย นันทวัฒน์ วงษ์ปัญญา  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ จากการสำรวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พบว่าประเทศฟิลิปปินส์มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ คือ ประเทศฟิลิปปินส์ภายใต้การบริหารของประธาธิบดีอาคีโน ที่สาม แม้ว่าจะมีความมั่นคงทางการเมือง ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจได้ค่อนข้างราบรื่นเป็นไปตามที่ได้ประกาศไว้ในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง อาทิ นโยบายส่งเสริมการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน การปรับปรุงระบบการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้รัดกุมยิ่งขึ้น และการดำเนินงบประมาณสมดุล อย่างไรก็ตาม ปัญหาและความท้าทายต่อรัฐบาลอาคีโน ที่สาม ในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและการลงทุนยังคงมีอยู่มาก

 โดยที่พรรค Liberal Party ของรัฐบาลปัจจุบันมีสมาชิกในวุฒิสภาเพียง 4 คน (จากทั้งหมด 24 คน) อีกทั้งอดีตประธานาธิบดีอาร์โรโยยังคงมีอิทธิในสภาผู้แทนราษฎรอยู่มาก ทำให้รัฐบาลประสบความยากลำบากในการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตฉ้อราษฎร บังหลวงและการสืบสวนกรณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของรัฐบาลชุดก่อน รวมทั้งการแปรรูปสินทรัพย์ของรัฐเพื่อใช้ในการระดมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ


นาย ทัพพนันท์ สุขนิพิฐพร ชั้น ม.4/4 เลขที่ 31
IP: xxx.52.145.70
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ อภินันท์  สีสันต์  ข้าพเจ้า นาย ทัพพนันท์ สุขนิพิฐพร  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ จากการสำรวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พบว่าประเทศฟิลิปปินส์มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ คือ รัฐบาลสามารถดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจได้ค่อนข้างราบรื่นเป็นไปตามที่ได้ประกาศไว้ในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง อาทิ นโยบายส่งเสริมการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน การปรับปรุงระบบการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้รัดกุมยิ่งขึ้น และการดำเนินงบประมาณสมดุล อย่างไรก็ตาม ปัญหาและความท้าทายต่อรัฐบาลอาคีโน ที่สาม ในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและการลงทุนยังคงมีอยู่มาก โดยที่พรรค Liberal Party ของรัฐบาลปัจจุบันมีสมาชิกในวุฒิสภาเพียง 4 คน (จากทั้งหมด 24 คน) อีกทั้งอดีตประธานาธิบดีอาร์โรโยยังคงมีอิทธิในสภาผู้แทนราษฎรอยู่มาก ทำให้รัฐบาลประสบความยากลำบากในการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตฉ้อราษฎร บังหลวงและการสืบสวนกรณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของรัฐบาลชุดก่อน รวมทั้งการแปรรูปสินทรัพย์ของรัฐเพื่อใช้ในการระดมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

นางสาว เบญจรงค์ แสงแพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 แผนการเรียน วิทย์ - คณิต
IP: xxx.52.182.45
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ อภินันท์  สีสันต์ ข้าพเจ้า นางสาว เบญจรงค์ แสงแพร 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์มีการพัฒนาไม่ค่อยดี ซึ่งสาเหตุเกิดจาก ระบบการศึกษาของฟิลิปปินส์ยังน้อยอยู่ จึงส่งผลให้ขาดบุคลากรที่จะมีความสามารถในปกครองประเทศ เหตุนี้ จึงเกิดมีขบวนการต่อต้านอำนาจของรัฐจึงส่งผลทำให้เกิด กลุ่มอิทธิพลทางการเมืองนอกระบบขึ้น และ ฟิลิปปินส์ยังมีสังคมและวัฒนธรรมที่หลายหลาย จึงมีความขัดแย้งภายในประเทศ ซึ่งเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ ยังไม่ค่อยมีการพัฒนามากสักเท่าไหร่ ส่วนสภาพภูมิศาสตร์ อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เศรษกิจไม่ค่อยพัฒนา เพราะ ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เป็นเกาะ จึงไม่มีพื้นที่ในหารทำการเกษตรมากสักเท่าไหร่ และเมื่อฟิลิปปินส์คลาดเเคลนสิ่งที่เกิดจากการเกษตรน้อย จึงต้องมีการนำเข้าสินค้าการเกษตรจากต่างประเทศมาก จึงทำให้ขาดรายจากการเกษตร จากการศึกษาเพิ่มเติม คือ เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ขึ้นอยู่กับการเกษตร พืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ อ้อย มะพร้าว ป่านอบากา และข้าวเจ้า เป็นประเทศที่มีป่าไม้หนาแน่น ไม้ที่สร้างรายได้สำคัญ คือ ไม้มะฮอกกานี มีแร่ส่งออกที่สำคัญ คือ เหล็ก ทองแดง และเงิน อุตสาหกรรมใช้วัตถุดิบในประเทศ ปัจจุบันอัตราการว่างงานยังมีสูงและประชาชนยังมีความยากจนอยู่มาก ส่งผลให้ฟิลิปปินส์ต้องพึ่งรายได้จากแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ  

เมื่อสังเกตุจากภาพรวมฟิลิปปินส์ยังมีการพัฒนาที่ไม่ดี และควรเร่งพัฒนาทางด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชากรและประเทศของฟิลิปปินส์เอง

นาย วรากรณ์ นิลมณี ชั้น ม.4/4 เลขที่ 5
IP: xxx.52.150.175
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ อภินันท์  สีสันต์  ข้าพเจ้า  นาย  วรากรณ์  นิลมณี  มีความคิดเห็นกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะเข้าสู่อาเซียนคือ จากการสำรวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ทำให้ทราบข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์ ว่า   ด้านสภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศฟิลิปปินส์ไม่ค่อยดีเท่าไรมีความเสื่อมโทรมใน ด้านดินและน้ำและอากาศ อาจเกิดขี้นจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่มากขึ้น     ต่อมา   ด้านการประกอบอาชีพของประเทศฟิลิปปินส์ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกเพราะประเทศฟิลิปปินส์ส่วนมากมีแต่เกาะจึงทำให้ทำการเกษตรยาก แต่ ฟิลิปปินส์ก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไรเพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์ มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถส่งออกได้ คือ โครเมียม ทองคำ เป็นต้น จึงทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศฟิลิปปินส์  และด้านการศึกษาก็ยังไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควรทำให้ประชากรในประเทศฟิลิปปินส์มีความรู้ที่น้อย และบุคลากรของประเทศไม่มีคุณภาพเท่าไร แต่ ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าประเทศฟิลิปปินส์มีการพัฒนาและใส่ใจกับเรื่องต่างๆมากขึ้นอาจทำให้ฟิลิปปินส์มีความเจริญยิ่งขึ้น ครับ

นางสาววรรณชนก สอนสลับ ชั้นม.4/4 เลขที่14
IP: xxx.205.36.44
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ อภินันท์ สีสันต์ ข้าพเจ้านางสาววรรณชนก  สอนสลับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/4 เลขที่14 ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่า ประเทศฟิลิปปินส์มีสภาพภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเกาะ ทำให้ขาดแคลนพื้นที่ในการทำเกษตรกรรม และมีพื้นที่ไม่เหมาะแก่ทำเกษตรกรรม ด้านการเมืองการปกครอง ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นประมุขภาษาที่ใช้ในประเทศฟิลิปปินส์มีประมาณ 8 ภาษา คือ ภาษาสเปน ภาษาจีน ภาษาอินโดนีเซีย เป็นต้น ชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่นับถือศาสนา คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ด้านเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์มีแนวโน้มที่ดี ในการส่งออก การลงทุนต่างๆ ด้านการศึกษา ของประเทศฟิลิปปินส์ ยังไม่ดีเท่าไรยังมีความรู้น้อยจึงทำให้บุคลากรของประเทศฟิลิปปินส์มีคุณภาพต่ำ ข้าพเจ้าเห็นว่าการพัฒนาของประเทศฟิลิปปินส์น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ค่ะ

จุฑาวรรณ หินอ่อน ม.4/4 เลขที่10
IP: xxx.27.199.167
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ อภินันท์  สีสันต์ ข้าพเจ้า นางสาว จุฑาววณ หินอ่อน   มีความคิดเห็นกาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ด้านเศรษฐกิจของประเทศนี้ ส่วนมากเป็น

สภาพภูมิศาสตร์ เป็นเกาะ ทำให้ไม่มีการส่งออกด้านเกษตรจึงต้องสั่งของด้านเกษตรจากต่างประเทศเนื่องจากขาดแคลนพื้นที่ในการทำเกษตรกรรม 

การศึกษา แย่ควรเร่งพัฒนาทำให้ชาวฟิลิปินส์ไม่มีความรู้ความสามารถทำให้ประเทศไม่พัฒนาและทำให้เศรษฐกิจตกต่ำและมีอิทธิพลทางการเมืองนอกระบบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความหลากหลายทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในประเทศทำให้เศรษฐกิจแย่ลงและทำให้ประเทศไม่พัฒนา

อยากให้ประเทศฟิลิปินส์พัฒนาด้านการศึกษาและเศรษฐกิจให้ดีขึ้นกว่านี้ เมื่อประเทศฟิลิปินส์เข้าสู่ประเทศอาเซียนประเทศฟิลิปินส์จะต้องพัฒนาประเทศในหลายๆด้าน เช่น การศึกษา เศรษฐกิจ การส่งออก เป็นต้น ถ้าพัฒนาในด้านนี้ได้ประเทศฟิลิปินส์ก็จะเจริญเติบโตและพัฒนาประเทศได้อย่างได้ดีเยี่ยมและไม่แพ้ประเทศอื่นๆ

กัญญารัตน์ ใจจริง ม.4/4 เลขที่17
IP: xxx.27.199.167
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ อภินันท์  สีสันต์ ข้าพเจ้า นางสาว  กัญญารัตน์  ใจจริง มีความคิดเห็นกาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ด้านเศรษฐกิจของประเทศนี้ ส่วนมากเป็น

ด้านประวัติศาสตร์ฟิลิปินส์  เคยเป็นเมืองขึ้นของสเปนและอเมริกา  ฟิลิปินส์จึงนำวัฒนาธรรมด้านตะวันตกและตะวันออกมาผสมผสาน  จึงได้วัฒนธรรมที่สวยงาน  เศรษฐกิจส่วนใหญ่จะมีแต่เกาะจึงไม่ค่อยมีผลผลิตด้านการเกรษตรทำให้ไม่มีผลผลิตด้านการเกรษตรส่งออกเท่าที่ควรด้านการเมืองและการปกครอง  ปกครองแบบประชาธิปไตยมีประธานธิปดีเป็นประมุข  ด้านการศึกษา  ยังไม่ดีเท่าที่ควร  ควรจะได้รับการพัฒนามากโดยถาพรวมแล้ว  ประเทศฟิลิปินส์ก็มีทั้งส่วนที่ดีและไม่ดี  สำหรับข้าพเจ้าคิดง่าฟิลิปินส์มีความสามารถที่จะนำวัฒนธรรมของตะวันตกและตะวันออกมาผสมผสานได้ดีโดยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

นางสาว ดวงหทัย วังมะนาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 เลขที่ 23
IP: xxx.52.182.45
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ อภินันท์  สีสันต์  ข้าพเจ้า นางสาว ดวงหทัย  วังมะนาว  ดิฉันมีความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือจากการศึกษาข้อมูลเปื้องต้น ดิได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ยังมีการพัฒนาที่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นเกาะ ทำให้ขาดแคลนพื้นที่ในการทำเกษตรกรรม ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เกิดความเหลือมล่ำทางเศรษฐกิจสูงมากประเทศหนึ่ง เนื่องจากมีกระบวนการต่อต้านอำนาจของรัฐเกิดขึ้นแต่ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีสภาพแรงงานที่มีบทบาทค่อนข้างมากและมีการเรียกร้องเพิ่มค่าแรงอยู่เสมอ คือการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการรองรับความต้องการภายในประเทศเป็นหลัก ด้านการศึกษานะค่ะมีการศึกษาน้อย จึงทำให้ขาดบุคลากรที่จะมาพัฒนาประเทศด้านการเมืองการปกครองทำให้เศรษฐกิจของประเทศสาธารณรับฟิลิปปินส์ไม่ค่อยพัฒนาและเกิดกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองนอกระบบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเศรษฐกิจไม่ค่อยมีการพัฒนาเท่าไร ดิฉันเห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์น่าจะเป็นไปในทางที่ไม่ดีในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะ


นางสาว เบญจรงค์ แสงแพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 เลขที่ 26 แผนการเรียน วิทย์ - คณิต
IP: xxx.52.182.45
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ อภินันท์  สีสันต์ ข้าพเจ้า นางสาว เบญจรงค์ แสงแพร 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์มีการพัฒนาไม่ค่อยดี ซึ่งสาเหตุเกิดจาก ระบบการศึกษาของฟิลิปปินส์ยังน้อยอยู่ จึงส่งผลให้ขาดบุคลากรที่จะมีความสามารถในปกครองประเทศ เหตุนี้ จึงเกิดมีขบวนการต่อต้านอำนาจของรัฐจึงส่งผลทำให้เกิด กลุ่มอิทธิพลทางการเมืองนอกระบบขึ้น และ ฟิลิปปินส์ยังมีสังคมและวัฒนธรรมที่หลายหลาย จึงมีความขัดแย้งภายในประเทศ ซึ่งเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ ยังไม่ค่อยมีการพัฒนามากสักเท่าไหร่ ส่วนสภาพภูมิศาสตร์ อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เศรษกิจไม่ค่อยพัฒนา เพราะ ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เป็นเกาะ จึงไม่มีพื้นที่ในหารทำการเกษตรมากสักเท่าไหร่ และเมื่อฟิลิปปินส์คลาดเเคลนสิ่งที่เกิดจากการเกษตรน้อย จึงต้องมีการนำเข้าสินค้าการเกษตรจากต่างประเทศมาก จึงทำให้ขาดรายจากการเกษตร จากการศึกษาเพิ่มเติม คือ เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ขึ้นอยู่กับการเกษตร พืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ อ้อย มะพร้าว ป่านอบากา และข้าวเจ้า เป็นประเทศที่มีป่าไม้หนาแน่น ไม้ที่สร้างรายได้สำคัญ คือ ไม้มะฮอกกานี มีแร่ส่งออกที่สำคัญ คือ เหล็ก ทองแดง และเงิน อุตสาหกรรมใช้วัตถุดิบในประเทศ ปัจจุบันอัตราการว่างงานยังมีสูงและประชาชนยังมีความยากจนอยู่มาก ส่งผลให้ฟิลิปปินส์ต้องพึ่งรายได้จากแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ 

เมื่อสังเกตุจากภาพรวมฟิลิปปินส์ยังมีการพัฒนาที่ไม่ดี และควรเร่งพัฒนาทางด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชากรและประเทศของฟิลิปปินส์เอง


นางสาว ดวงหทัย วังมะนาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 เลขที่ 23 แผนการเรียน วิทย์ - คณิต
IP: xxx.52.182.45
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ อภินันท์ สีสันต์  ข้าพเจ้า นางสาว ดวงหทัย  วังมะนาว  ดิฉันมีความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือจากการศึกษาข้อมูลเปื้องต้น ดิได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ยังมีการพัฒนาที่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นเกาะ ทำให้ขาดแคลนพื้นที่ในการทำเกษตรกรรม ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เกิดความเหลือมล่ำทางเศรษฐกิจสูงมากประเทศหนึ่ง เนื่องจากมีกระบวนการต่อต้านอำนาจของรัฐเกิดขึ้นแต่ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีสภาพแรงงานที่มีบทบาทค่อนข้างมากและมีการเรียกร้องเพิ่มค่าแรงอยู่เสมอ คือการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการรองรับความต้องการภายในประเทศเป็นหลัก ด้านการศึกษานะค่ะมีการศึกษาน้อย จึงทำให้ขาดบุคลากรที่จะมาพัฒนาประเทศด้านการเมืองการปกครองทำให้เศรษฐกิจของประเทศสาธารณรับฟิลิปปินส์ไม่ค่อยพัฒนาและเกิดกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองนอกระบบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเศรษฐกิจไม่ค่อยมีการพัฒนาเท่าไร ดิฉันเห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์น่าจะเป็นไปในทางที่ไม่ดีในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะ

นางสาว มาริษา หอมชวน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 เลขที่ 27 แผนการเรียน วิทย์ - คณิต
IP: xxx.52.182.45
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ อภินันท์ สีสันต์  ข้าพเจ้า นางสาว มาริษา หอมชวน  ดิฉันมีความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ดิฉันได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ยังมีการพัฒนาที่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นเกาะทำให้ขาดแคลนพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมทำให้ขาดรายได้จากส่วนนี้และทำให้จำเป็นต้องสั่งของด้านเกษตรจากต่างประเทศด้านการศึกษาประชากรของประเทศได้รับการศึกษาน้อยจึงทำให้ขาดบุคลากรที่จะมาพัฒนาประเทศด้านการเมืองการปกครองส่งผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศไม่ค่อยพัฒนาเพราะมีขบวนการต่อต้านอำนาจของรัฐเกิดขึ้นโดยรัฐขาดประสิทธิภาพในการจัดการโดยรัฐขาดประสิทธิภาพในการจัดการเกิดกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองนอกระบบทางด้านการศึกษารัฐบาลมีงบประมาณต่อหัวให้กับด้านการศึกษาน้อยส่วนทางด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความหลากหลายเพราะมีคนหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาอาศัยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จึงทำให้ขาดบุคลากรที่จะมาพัฒนาประเทศด้านการเมืองการปกครองทำให้เศรษฐกิจของประเทศสาธารณรับฟิลิปปินส์ไม่ค่อยพัฒนาและเกิดกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองนอกระบบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเศรษฐกิจไม่ค่อยมีการพัฒนาเท่าไรดิฉันเห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์น่าจะเป็นไปในทางที่ไม่ดีค่ะ


นางสาวศิรินทรา ทองดอนน้อย เลขที่42 ชั้นม4/4
IP: xxx.29.190.1
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์อภินันท์  สีสันต์  ข้าพเจ้า นางสาวศิรินทรา  ทองดอนน้อย ดิฉันมีความคิดเห็น

ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นเกาะ  ทำให้ขาดแคลนพื้นที่ในการทำเกษตรกรรม  ด้านการเมืองการปกครองปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย  โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข  ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงมากประเทศหนึ่งเนื่องจากมีขบวนการต่อต้านอำนาจของรัฐเกิดขึ้น โดยรัฐขาดประสิทธิภาพในการจัดการเกิดกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองนอกระบบทางด้านการศึกษารัฐบาลมีงบประมาณต่อหัวให้กับด้านการศึกษาน้อย ส่วนทางด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความหลากหลายเพราะมีคนหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาอาศัยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เศรษฐกิจของประเทศประเทศนี้เคยตกเป็นเมืองขึ้นของสเปน การบริหารงานจึงขึ้นอยู่กับสเปนแต่หลังจากหลุดพ้นจาการเป็นเมืองขึ้นของสเปน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ก็มีการพัฒนาในด้านต่างๆดีขึ้น  สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นหมู่เกาะไม่เหมาะต่อการทำการเกษตร ทำให้ขาดรายได้จากส่วนนี้และทำให้จำเป็นต้องสั่งของด้านเกษตรจากต่างประเทศ ด้านการศึกษาประชากรของประเทศได้รับการศึกษาน้อย จึงทำให้ขาดบุคลากรที่จะมาพัฒนาประเทศด้านการเมืองการปกครอง ส่งผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศไม่ค่อยพัฒนาเพราะมีขบวนการต่อต้านอำนาจของรัฐเกิดขึ้นโดยรัฐขาดประสิทธิภาพในการจัดการ เกิดกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองนอกระบบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม มีความหลากหลายทำให้เกิดความขัดแย้งภายในประเทศส่งผลให้เศรษฐกิจไม่ค่อยพัฒนา


นางสาว รัตติยา โพธิ์ภิขุ เลขที่ 28 ม 4/4
IP: xxx.29.190.1
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ อภินันท์ สีสันต์  ข้าพเจ้า นางสาว รัตติยา  โพธิ์ภิขุ ดิฉันมีความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ดิฉันได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หลังจากประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์หลุดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศสเปนก็ได้เปิดตัวเข้าสู่การค้าโลกในปี ค.ศ. 1834 ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นเกาะ  ทำให้ขาดแคลนพื้นที่ในการทำเกษตรกรรม  ด้านการเมืองการปกครองปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย  โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงมากประเทศหนึ่งเนื่องจากมีขบวนการต่อต้านอำนาจของรัฐเกิดขึ้น โดยรัฐขาดประสิทธิภาพในการจัดการเกิดกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองนอกระบบ ทางด้านการศึกษารัฐบาลมีงบประมาณต่อหัวให้กับด้านการศึกษาน้อย ส่วนทางด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความหลากหลายเพราะมีคนหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาอาศัยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เคยตกเป็นเมืองขึ้นของสเปน การบริหารงานจึงขึ้นอยู่กับสเปนแต่หลังจากหลุดพ้นจาการเป็นเมืองขึ้นของสเปน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ก็มีการพัฒนาในด้านต่างๆดีขึ้น

จากการศึกษาเพิ่มเติม คือ เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ขึ้นอยู่กับการเกษตร พืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ อ้อย มะพร้าว ป่านอบากา และข้าวเจ้า เป็นประเทศที่มีป่าไม้หนาแน่น ไม้ที่สร้างรายได้สำคัญ คือ ไม้มะฮอกกานี มีแร่ส่งออกที่สำคัญ คือ เหล็ก ทองแดง และเงิน อุตสาหกรรมใช้วัตถุดิบในประเทศ ปัจจุบันอัตราการว่างงานยังมีสูงและประชาชนยังมีความยากจนอยู่มาก ส่งผลให้ฟิลิปปินส์ต้องพึ่งรายได้จากแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ   จากการศึกษาพบว่าประเทศฟิลิปปินส์มีการพัฒนาเป็นไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนัก ประเทศฟิลิปปินควรจะเร่งพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านให้ดีขึ้นเรื่อย เพื่อประโยชน์ของประชากรและประเทศของฟิลิปปินเองนาย ณัฐนนท์ ศรีสัตตบุษย์ ชั้น ม.4/4 เลขที่22
IP: xxx.29.190.1
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ อภินันท์ สีสันต์  ข้าพเจ้า นาย ณัฐนนท์ ศรีสัตตบุษย์ กระผม มีความคิดเห็นเรื่องการศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  คือ จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในด้านประวัติความเป็นมาที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์พบว่าในอดีตประเทศฟิลิปปินส์เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศสเปนมากว่า 3 ศตวรรษ ต่อด้วยสหรัฐอเมริกาอีกกว่าครึ่งศตวรรษจึงทำให้ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีการรับเอาอิทธิพลและวัฒนธรรมจากตะวันตกมาผสมผสานเข้ากับตะวันออกได้อย่างดี ซึ่งนั่นก็ช่วยให้ประเทศฟิลิปปินส์ได้พัฒนาเศรษฐกิจจนได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญรุดหน้ามากที่สุดในเอเชีย  ด้านการเมืองการปกครองปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย  โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงมากประเทศหนึ่งเนื่องจากมีขบวนการต่อต้านอำนาจของรัฐเกิดขึ้น โดยรัฐขาดประสิทธิภาพในการจัดการเกิดกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองนอกระบบ ทางด้านการศึกษารัฐบาลมีงบประมาณต่อหัวให้กับด้านการศึกษาน้อย   มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นเกาะทำให้ขาดแคลนพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมทำให้ขาดรายได้จากส่วนนี้และทำให้จำเป็นต้องสั่งของด้านเกษตรจากต่างประเทศด้านการศึกษาประชากรของประเทศได้รับการศึกษาน้อยจึงทำให้ขาดบุคลากรที่จะมาพัฒนาประเทศ ด้านสังคมและวัฒนธรรม มีความหลากหลายทำให้เกิดความขัดแย้งภายในประเทศส่งผลให้เศรษฐกิจไม่ค่อยพัฒนา

จากการศึกษาเพิ่มเติม คือ เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ขึ้นอยู่กับการเกษตร พืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ อ้อย มะพร้าว ป่านอบากา และข้าวเจ้า เป็นประเทศที่มีป่าไม้หนาแน่น ไม้ที่สร้างรายได้สำคัญ คือ ไม้มะฮอกกานี มีแร่ส่งออกที่สำคัญ คือ เหล็ก ทองแดง และเงิน อุตสาหกรรมใช้วัตถุดิบในประเทศ ปัจจุบันอัตราการว่างงานยังมีสูงและประชาชนยังมีความยากจนอยู่มาก ส่งผลให้ฟิลิปปินส์ต้องพึ่งรายได้จากแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ   จากการศึกษาพบว่าประเทศฟิลิปปินส์มีการพัฒนาเป็นไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนัก ประเทศฟิลิปปินควรจะเร่งพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านให้ดีขึ้นเรื่อย เพื่อประโยชน์ของประชากรและประเทศของฟิลิปปินเอง


นางสาว ธัญญลักษณ์ อาจสมจิตร เลขที่ 24 ชั้ธยม ศึกษาปีที่ 4/4 แผนการเรียน วิทย-คณิต
IP: xxx.29.190.1
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครู อภินันท์ สีสันต์ ข้าพเจ้า นางสาว ธัญญลักษณ์ อาจสมจิตร 

นางสาว ธัญญลักษณ์ อาจสมจิตร เลขที่ 24 ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 4/4 แผนการเรียน วิทย-คณิต
IP: xxx.29.190.1
เขียนเมื่อ 

                 เรียนอาจารย์ อภินันท์ สีสันต์ ข้าพเจ้า นางสาว ธัญญลักษณ์ อาจสมจิตร จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของประเทศฟิลิปปินส์พบว่า                                                                                                                                               ประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ ประมาณ 7,100 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิค ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของเกาะบอร์เนียว และอยู่ทางใต้ของเกาะไต้หวัน หมู่เกาะฟิลิปปินส์อยู่ห่างจากผืนแผ่นดินใหญ่ ของทวีปเอเซียประมาณ 970 กิโลเมตร  
มีดินที่อุดมสมบูรณ์ดี เพราะได้ปุ๋ยจากเถ้าถ่านภูเขาไฟ เหมาะแก่การเพาะปลูกแต่มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรประเทศฟิลิปปินส์จึงต้องสั่งสินค้าทางด้านการเกษตรจากต่างประเทศทำให้ขาดรายได้จากการทำเกษตรไปมาก  ด้านการเมืองการปกครองปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย  โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข  ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงมากประเทศหนึ่งเนื่องจากมีขบวนการต่อต้านอำนาจของรัฐเกิดขึ้น โดยรัฐขาดประสิทธิภาพในการจัดการเกิดกลุ่มอิทธิพลทางการเมือง ด้านการศึกษาบุคคลในประเทศฟิลิปปินส์ได้รับการศึกษาน้อยเนื่องจากรัฐบาลได้ให้งบในการศึกษาแต่ละคนน้อยมากจึงขาดบุคคลากรที่จะมาพัฒนาประเทศมาก ดั่งนั้นประเทศฟิลิปปินส์จึงไม่มีการพัฒนาไปได้เท่าที่ควรค่ะ

นางสาว กัญญารัตน์ ผลบุญ เลขที่ 34 ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 4/4 แผนการเรียน วิทย-คณิต
IP: xxx.164.191.30
เขียนเมื่อ 

 เรียนอาจารย์ อภินันท์ สีสันต์ ข้าพเจ้า นางสาวกัญญารัตน์ ผลบุญ จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของประเทศฟิลิปปินส์พบว่า              ฟิลิปปินส์ตกอยู่ในอาณานิคมของสเปนกว่า 3 ศตวรรษ ต่อด้วยสหรัฐอเมริกาอีกกว่าครึ่งศตวรรษ จนกระทั่งการประกาศเอกราชในปี 1946 วัฒนธรรมของคนฟิลิปปินส์จึงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมแบบคาทอลิกจากสเปนในช่วงการครอบครองอย่างยาวนานดังกล่าว ภายใต้สเปนและสหรัฐฯทาให้เกิดการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมพื้นเมือง วัฒนธรรมมุสลิม วัฒนธรรมสเปนและอเมริกัน    ส่วนในเรื่องสภาพทางภูมิศาสตร์ ฟิลิปปินส์ถึงแม้จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่มีดินที่อุดมสมบูรณ์ดีเพราะได้ปุ๋ยจากเถ่าถ่านภูเขาไฟ อีกทั้งฟิลิปปินส์ยังมีการปลูกพืชแบบขั้นบันไดเพราะพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นภูเขาและเทือกเขาจึงทำให้เหมาะแก่การเพราะปลูก ฟิลิปปินส์มีชายฝั่งทะเลที่ยาวเกือบ 36,300 กิโลเมตร ท้องทะเลจึงอุดมไปด้วยสัตว์ทะเลนานาชนิด อีกทั้งฟิลิปปินส์มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เช่น ทองแดง ทองคำ และโครเมียมมากติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก        การเมืองฟิลิปปินส์มีความน่าสนใจในแง่ของการเป็นการเมืองที่สถาปนาระบบการเมืองโดยมีโครงสร้างแบบประชาธิปไตย ภายใต้อิทธิพลและวัฒนธรรมทางสังคมการเมืองแบบอเมริกัน การเมืองฟิลิปปินส์ถ้ามองจากตัวกลไกการเมือง ระบบการเมืองแล้ว  ประเทศฟิลิปปินส์จึงไม่มีการพัฒนาไปได้เท่าที่ควรค่ะ                                                                                                           

นาย ปิติพงษ์ เจนสุวรรณ เลขที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/4 เเผนการเรียนวิทย-คณิต
IP: xxx.29.190.1
เขียนเมื่อ 

เรียนครู อภินันท์ สีสันต์ ข้าพเจ้า นายปิติพงษ์ เจนสุวรรณ จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของประเทศจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของประเทศฟิลิปปินส์  

สภาพภูมิศาสตร์ เป็นเกาะ ทำให้ไม่มีการส่งออกด้านเกษตรจึงต้องสั่งของด้านเกษตรจากต่างประเทศเนื่องจากขาดแคลนพื้นที่ในการทำเกษตรกรรม 

ภูมิศาสตร์เป็นเกาะ ทำให้ขาดแคลนพื้นที่ในการทำเกษตรกรรม ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เกิดความเหลือมล่ำทางเศรษฐกิจสูงมากประเทศหนึ่ง เนื่องจากมีกระบวนการต่อต้านอำนาจของรัฐเกิดขึ้นแต่ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีสภาพแรงงานที่มีบทบาทค่อนข้างมากและมีการเรียกร้องเพิ่มค่าแรงอยู่เสมอ

การศึกษา แย่ควรเร่งพัฒนาทำให้ชาวฟิลิปินส์ไม่มีความรู้ความสามารถทำให้ประเทศไม่พัฒนาและทำให้เศรษฐกิจตกต่ำและมีอิทธิพลทางการเมืองนอกระบบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความหลากหลายทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในประเทศทำให้เศรษฐกิจแย่ลงและทำให้ประเทศไม่พัฒนา 

จากการศึกษาเพิ่มเติม คือ เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ขึ้นอยู่กับการเกษตร พืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ อ้อย มะพร้าว ป่านอบากา และข้าวเจ้า เป็นประเทศที่มีป่าไม้หนาแน่น ไม้ที่สร้างรายได้สำคัญ คือ ไม้มะฮอกกานี มีแร่ส่งออกที่สำคัญ 

ปัญหาที่เกิดในประเทศ

ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจน ปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมือง

นางสาว นัชชา ชูยุคสกุล ม.4/4 เลขที่ 11
IP: xxx.52.188.107
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ อภินันท์ สีสันต์  ข้าพเจ้า นางสาว นัชชา ชูยุคสกุล  ข้าพเจ้า มีความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ ประเทศฟิลิปปินส์มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นเกาะ  มีดินที่อุดมสมบูรณ์ดี พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ อ้อย มะพร้าว ข้าว ข้าวโพด กล้วย เพราะได้ปุ๋ยจากเถ้าถ่านภูเขาไฟ เหมาะแก่การเพาะปลูกแต่ขาดแคลนพื้นที่ในการทำเกษตรกรรม ทำให้ประชากรของประเทศฟิลิปปินส์มีความเป็นอยู่ไม่ดีนัก เพราะขาดรายได้จากส่วนนี้และทำให้จำเป็นต้องสั่งของด้านเกษตรจากต่างประเทศ   

ด้านการศึกษา ประเทศฟิลิปปินส์มีประชาชนที่มีการศึกษาน้อย เนื่องจากรัฐบาลมีงบประมาณต่อหัวให้น้อยมาก จึงทำให้ขาดบุคลากรที่จะมาพัฒนาประเทศ 

ข้าพเจ้าคิดว่า ถ้าประเทศฟิลิปปินส์ได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศฟิลิปปินส์คงจะปรึกษาหารือกับประเทศต่างๆในอาเซียนเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ประเทศฟิลิปลิปส์คงจะมีการพัฒนาในด้านต่างๆในทางที่ดีขึ้นค่ะ

พีรณัฐ เลาหวงค์เพียรพุฒิ ม.4/9 เลขที่ 13
IP: xxx.52.188.195
เขียนเมื่อ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศประเทศนี้เคยตกเป็นเมืองขึ้นของสเปน การบริหารงานจึงขึ้นอยู่กับสเปนแต่หลังจากหลุดพ้นจาการเป็นเมืองขึ้นของสเปน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ก็มีการพัฒนาในด้านต่างๆดีขึ้น  สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นหมู่เกาะไม่เหมาะต่อการทำการเกษตร ทำให้ขาดรายได้จากส่วนนี้และทำให้จำเป็นต้องสั่งของด้านเกษตรจากต่างประเทศ ด้านการศึกษาประชากรของประเทศได้รับการศึกษาน้อย จึงทำให้ขาดบุคลากรที่จะมาพัฒนาประเทศด้านการเมืองการปกครอง ส่งผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศไม่ค่อยพัฒนาเพราะมีขบวนการต่อต้านอำนาจของรัฐเกิดขึ้นโดยรัฐขาดประสิทธิภาพในการจัดการ เกิดกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองนอกระบบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม มีความหลากหลายทำให้เกิดความขัดแย้งภายในประเทศส่งผลให้เศรษฐกิจไม่ค่อยพัฒนา 

น.ส.กาญจนา หลวงศิลป ม.4/9 เลขที่ 23
IP: xxx.4.117.217
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ อภินันท์  สีสันต์ การศึกษาประเทศฟิลิปปินส์ ระบบการศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์มีทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยการศึกษาแบบที่เป็นทางการนั้นมีลำดับขั้นตอนของการเรียนอยู่สามระดับนั่นคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ในระดับประถมศึกษานั้นจะใช้เวลาศึกษาภาคบังคับหกปีที่โรงเรียนของรัฐบาลหรือเจ็ดปีในโรงเรียนของเอกชนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ โดยการศึกษาระดับนี้รวมไปถึงการเรียนชั้นอนุบาลและอาจเป็นหลักสูตรเตรียมประถมศึกษาก็ได้ นักเรียนที่มีอายุระหว่างสามหรือสี่ปีจะเข้าเรียนในสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนจนกระทั่งมีอายุครบ 5-6 ปี จึงจะเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง

วนิดา นะรังสรรค์ ม.4/4 เลขที่13
IP: xxx.52.182.194
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ อภินันท์  สีสันต์  ข้าพเจ้า นางสาว วนิดา  นะรังสรรค์  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศฟิลิปินส์เป็นประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจในทางที่ค่อยข้างดีทั้งในเรื่องการศึกษา  ฟิลิปินส์มีการปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อมีการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียม  ส่วนด้านการคมนาคมนั้นประเทศฟิลิปินส์ก็มีการคมนาคมที่ดี  เช่น  ถนนหนทาง  และการส่งออกสินค้าต่างๆไปสู่ประเทศอื่นได้ดี  การเมืองการปกครองนั้นไม่ค่อนดีนัก  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ฟิลิปินส์มีวัฒนธรรมอันดีงามที่ยังคงรักษาไว้ให้คงอยู่ ผู้คนในฟิลิปินส์นั้นก็มีระเบียบวินัย  ทำให้ประเทศฟิลิปินส์มีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและก้าวหน้า  ด้านภูมิศาสตร์มีพื้นที่เป็นเกาะไม่การส่งออกด้านเกรษตร  โดยรวมแล้วประเทศฟิลิปินส์มีแนวโน้มการพัฒนาประเทศได้ค่อนข้างดี

นางสาว สวรส แก้วช่วย ม.4/4 เลขที่ 15
IP: xxx.205.36.178
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ อภินันท์  สีสันต์ ข้าพเจ้า นางสาว สวรส  แก้วช่วย  มีความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ จากการศึกษาเบื้องต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฟิลลิปปินส์พบว่า ฟิลิปปินส์มีสภาพภูมิทัศน์เป็นหมู่เกาะจึงไม่มีพื้นที่ในการทำเกษตรมากเท่าไหร่ แต่สภาพภูมิทัศน์ของฟิลิปปินส์เป็นหมู่เกาะจึงทำให้มีการปลูกเกษตรเป็นขั้นบันไดตามภูเขา พืชเศรษฐกิจ คือ มะพร้าว อ้อน ป่านอบากาและ ข้าวเจ้า ฟิลิปปินส์ยังมีทรัพยาการทางทะเลสูงจึงเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ฟิลิปปินส์มีจุดเด่น ชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ การว่างงานของชาวฟิลิปปินส์ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่อาจทำให้เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์มีปัญหา เกิดจากชาวฟิลิปินส์มีการเรียกค่าแรง และปัญหาเงินเฟ้อ การศึกษายังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่ คนส่วนใหญ่นับถือ นิกายโรมันคาทอริก ตอนนี้ประเทศฟิลิปปินส์มีการหันมาสนใจการท่องเที่ยวและการส่งออกเพิ่มมากขึ้น เท่าที่ข้าพเจ้าไดเฦศึกษาประเทศฟิลิปปินส์ ข้าพเจ้าคิดว่า ควรเร่งการพัฒนาให้มากขึ้น เพื่อนเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนในไม่ข้านี้

นางสาว สวรส แก้วช่วย ม.4/4 เลขที่ 15
IP: xxx.205.36.178
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ อภินันท์  สีสันต์ ข้าพเจ้า นางสาว สวรส  แก้วช่วย มีความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ จากการศึกษาเบื้องต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฟิลลิปปินส์พบว่า ฟิลิปปินส์มีสภาพภูมิทัศน์เป็นหมู่เกาะจึงไม่มีพื้นที่ในการทำเกษตรมากเท่าไหร่ แต่สภาพภูมิทัศน์ของฟิลิปปินส์เป็นหมู่เกาะจึงทำให้มีการปลูกเกษตรเป็นขั้นบันไดตามภูเขา พืชเศรษฐกิจ คือ มะพร้าว อ้อน ป่านอบากาและ ข้าวเจ้า ฟิลิปปินส์ยังมีทรัพยาการทางทะเลสูงจึงเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ฟิลิปปินส์มีจุดเด่น ชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ การว่างงานของชาวฟิลิปปินส์ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่อาจทำให้เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์มีปัญหา เกิดจากชาวฟิลิปินส์มีการเรียกค่าแรง และปัญหาเงินเฟ้อ การศึกษายังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่ คนส่วนใหญ่นับถือ นิกายโรมันคาทอริก ตอนนี้ประเทศฟิลิปปินส์มีการหันมาสนใจการท่องเที่ยวและการส่งออกเพิ่มมากขึ้น เท่าที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาประเทศฟิลิปปินส์ ข้าพเจ้าคิดว่า ควรเร่งการพัฒนาให้มากขึ้น เพื่อนเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนในไม่ช้านี้

นางสาว ธัญญารัตน์ หยุ่นเพ็ญ ชั้น ม.4/4 เลขที่ 25
IP: xxx.183.166.197
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ อภินันท์  สีสันต์ ข้าพเจ้า นางสาว ธัญญารัตน์ หยุ่นเพ็ญ มีความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ จากการศึกษาเบื้องต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฟิลลิปปินส์พบว่า ฟิลิปปินส์มีสภาพภูมิทัศน์เป็นหมู่เกาะจึงไม่มีพื้นที่ในการทำเกษตรมากเท่าไหร่แต่ฟิลิปปินส์ยังมีทรัพยาการทางทะเลสูงจึงเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ฟิลิปปินส์มีจุดเด่นข้าพเจ้าคิดว่าควรเร่งการพัฒนาให้มากขึ้นเพื่อนเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนในไม่ข้านี้

นางสาว วิภาวี สุขสอาด ชั้น ม.4/4 เลขที่ 29
IP: xxx.183.166.197
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ อภินันท์  สีสันต์ ข้าพเจ้า นางสาว วิภาวี สุขสอาด มีความคิดเห็นเรื่องการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ จากการศึกษาเบื้องต้นของการศึกษาของประเทศฟิลลิปปินส์พบว่า  ระบบการศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์มีทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยการศึกษาแบบที่เป็นทางการนั้นมีลำดับขั้นตอนของการเรียนอยู่สามระดับนั่นคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ในระดับประถมศึกษานั้นจะใช้เวลาศึกษาภาคบังคับหกปีที่โรงเรียนของรัฐบาลหรือเจ็ดปีในโรงเรียนของเอกชนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ โดยการศึกษาระดับนี้รวมไปถึงการเรียนชั้นอนุบาลและอาจเป็นหลักสูตรเตรียมประถมศึกษาก็ได้ นักเรียนที่มีอายุระหว่างสามหรือสี่ปีจะเข้าเรียนในสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนจนกระทั่งมีอายุครบ 5-6 ปี จึงจะเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง

ระบบการศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์ใกล้เคียงกับระบบการศึกษาแบบเป็นทางการของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ระบบการศึกษาของประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชียมักจะได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือเนเธอร์แลนด์

การศึกษาแบบไม่เป็นทางการซึ่งรวมถึงการรับความรู้นอกโรงเรียนนั้นมีวัตถุประสงค์หลักสำหรับผู้เรียนกลุ่มเฉพาะ เช่น เยาวชนหรือผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้ ตัวอย่างได้แก่หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือซึ่งบูรณาการการเขียนและการอ่านเบื้องต้นเข้ากับทักษะในชีวิตประจำวัน

นางสาว ณัฐกฤตตา มานะกิจ ชั้น ม. 4/4 เลขที่ 20
IP: xxx.52.176.148
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ อภินันท์  สีสันต์ ข้าพเจ้า นางสาว ณัฐกฤตตา มานะกิจ มีความคิดเห็นเรื่องการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ จากการศึกษาเบื้องต้นของการศึกษาของประเทศฟิลลิปปินส์พบว่า ประเทศฟิลลิปปินส์มีความไม่ยั่งยืนของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ ปัจจัยที่ซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจในรอบวัฏจักรขาลง ผลจากภาคธุรกิจต่าง ๆ และกลยุทธ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยนัย ผลกระทบต่อการจ้างงานตามเพศของแรงงาน และสถานะของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศเสนอความคิดว่ารูปแบบความเป็นวัฏจักรและความไม่ยั่งยืนของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของระดับรายได้ไม่เพียงสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้จ่ายในระดับมหภาค เป็นผลทำให้ประชากรในประเทศฟิลลิปปินส์มีความอยากจน 

นาย รัตฐพล รุจิเรขอภิรักษ์ ชั้น ม.4/4 เลขที่ 9 แผนการเรียน วิทย์-คณิต
IP: xxx.67.36.61
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ อภินันท์ สีสันต์ กระผม นาย รัตฐพล รุจิเรขอภิรักษ์ มีความคิดเห็นกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์ คือ จากการศึกษาข้อมูลเบื้องของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ทำให้ทราบว่า ประเทศฟิลิปปินส์มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการประกอบอาชีพ และด้านสังคม ของประเทศฟิลิปปินส์ อาทิเช่น 1 ด้านการประกอบอาชีพเพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่จะเป็นหมู่เกาะจึงไม่สามารถที่จะทำการเพาะปลูกได้สะดวก จึงทำให้ประชากรไม่ค่อยมีอาชีพทำการเกษตร 2 ด้านการศึกษา ของประเทศฟิลิปปินส์ ยังไม่ดีเท่าไรยังมีความรู้น้อยจึงทำให้บุคลากรของประเทศฟิลิปปินส์ที่มีคุณภาพต่ำต่อการประกอบอาชีพ แต่ ประเทศฟิลิปปินส์ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถส่งออกได้ เช่น ทองคำ ทองแดง เป็นต้น ทำให้ฟิลิปปินส์ไม่กังวลในเรื่องเศรษฐกิจเท่าไร แต่ยังไงก็ตามประเทศฟิลิปปินส์ยังต้องเผชิญ กับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเสื่อมโทรม ทั้งสภาวะของ ดินที่เสื่อมโทรม น้ำ และอากาศ ที่อาจเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรที่มากขึ้น กระผมคิดว่าถ้าผู้นำของประเทศฟิลิปปินส์หรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและด้านต่างๆของประเทศฟิลิปปินส์ที่ไม่ดีทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมประเทศฟิลิปปินส์คงจะดีกว่านี้ครับ

นางสาว ณัฐธิดา บุญนาค ชั้นม.4/4 เลขที่ 19
IP: xxx.52.189.86
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ อภินันท์  สีสันต์ ข้าพเจ้า นางสาว ณัฐธิดา บุญนาค มีความคิดเห็นเรื่องการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ จากการศึกษาเบื้องต้นของการศึกษาของประเทศฟิลลิปปินส์พบว่า การศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์มีทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยการศึกษาแบบที่เป็นทางการนั้นมีลำดับขั้นตอนของการเรียนอยู่สามระดับนั่นคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ในระดับประถมศึกษานั้นจะใช้เวลาศึกษาภาคบังคับหกปีที่โรงเรียนของรัฐบาลหรือเจ็ดปีในโรงเรียนของเอกชนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ โดยการศึกษาระดับนี้รวมไปถึงการเรียนชั้นอนุบาลและอาจเป็นหลักสูตรเตรียมประถมศึกษาก็ได้ นักเรียนที่มีอายุระหว่างสามหรือสี่ปีจะเข้าเรียนในสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนจนกระทั่งมีอายุครบ 5-6 ปี จึงจะเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง การศึกษาระดับมัธยมศึกษาใช้เวลาสี่ปีโดยนักเรียนต้องเรียนจบชั้นประถมศึกษาตอนปลายก่อน นักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาจะมีอายุ 12 ปีและเรียนจบเมื่ออายุ 15 ปี ส่วนระดับอุดมศึกษานั้น นักเรียนส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 16 ปี การศึกษาระดับนี้แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชา นอกจากนั้น การศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษายังรวมไปถึงหลักสูตรอาชีวศึกษาแบบสองหรือสามปีที่อาจไม่มีการมอบปริญญาก็ได้ นอกจากนี้ประเทศฟิลิปปินส์ใช้การเรียนการสอนแบบทวิภาษา บางวิชาจะส่วนเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาอื่นๆ จะสอนเป็นภาษาฟิลิปปินส์

นางสาว อารยา วิเชียรตนนท์ ชั้น4/4 เลขที่44 แผนการเรียน วิทย์ คณิต
IP: xxx.55.5.14
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ อภินันท์ สีสันต์  ข้าพเจ้า นางสาว อารายา วิเชียรตนนท์ มีความคิดเห็นเรื่องการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คือ จากากรศึกษาเบื้องต้นพบว่า 

ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของฟิลิปปินส์ ได้แก่ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจน ปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมือง และอุปสรรคจากความล่าช้าของขั้นตอนการดำเนินงานภาครัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบรรยากาศด้านการลงทุนและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการกระจายรายได้และการปฏิรูปที่ดินที่ล่าช้า ทำให้พื้นที่การเกษตรโดยเฉลี่ยลดลงและ ฟิลิปปินส์มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำพืชเศรษฐกิจ คือ มะพร้าว อ้อน ป่านอบากาและ ข้าวเจ้า ด้านภูมิศาสตร์มีพื้นที่เป็นเกาะไม่การส่งออกด้านเกรษตร  การเมืองฟิลิปปินส์มีความน่าสนใจในแง่ของการเป็นการเมืองที่สถาปนาระบบการเมืองโดยมีโครงสร้างแบบประชาธิปไตย ภายใต้อิทธิพลและวัฒนธรรมทางสังคมการเมืองแบบอเมริกัน โดยรวมแล้วประเทศฟิลิปินส์มีแนวโน้มการพัฒนาประเทศได้ค่อนข้างไม่ดี