วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มีวิสัยทัศน์ "เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการ องค์ความรู้ที่มีหลากหลายด้วยภูมิปัญญาชุมชน สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ"

          ผมขาดประชุมคณะกรรมการอำนวยการของวิทยาลัยนี้ไปแล้ว  1  ครั้ง   เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 49   ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 1   และจะขาดประชุมครั้งที่ 2   ในวันที่  28 ก.ย. 49  ด้วย เพราะผมไปต่างประเทศในวันนั้นพอดี

          ได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ 1 ก็ชื่นใจ   เพราะมีกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วพอสมควร   ที่ผมประทับใจเป็นพิเศษ คือ
               -การสำรวจพื้นที่  ต.พนางตุง  และ  ต.ลำปำ   ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมโยงเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำเพื่อศึกษาภูมิปัญญา  และวิถีชีวิตชุมชน
               -การได้รับคัดเลือกเป็นแม่ข่ายโครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคใต้
               -คณะกรรมการอาศรมภูมิปัญญาโภชนาการและเวชการ   ซึ่งประกอบด้วย ศ.ดร.ไพศาล   เหล่าสุวรรณ, ดร.ประดิษฐ์   ตั้งสกุล, อ.สมคิด   ทองสง และคุณชุติมา   เกื้อเส็ง

          วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มีวิสัยทัศน์   "เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการ องค์ความรู้ที่มีหลากหลายด้วยภูมิปัญญาชุมชน  สร้างกระบวนทัศน์ใหม่   โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ"

          โดยมียุทธศาสตร์การทำงาน ดังนี้
               (1) เสริมสร้างให้ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง
               (2) ผลักดันการพัฒนาวิทยาลัยฯ   ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
               (3) สร้างนวัตกรรมทางวิชาการจากฐานงานวิจัย   เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
               (4) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล   และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

          อ. สารูป   ฤทธิชู   ปฏิบัติหน้าที่   ผอ.วิทยาลัยฯ   มีสำนักงานอยู่ที่ห้อง SC 1344  อาคารเรียนวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง   ต.บ้านพร้าว   อ.ป่าพะยอม   จ.พัทลุง  93110   โทรศัพท์ 0-7469-3976, 0-1479-8202    โทรสาร  0-7469-3976

 

วิจารณ์   พานิช
22  ก.ย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย#มหาวิทยาลัยทักษิณ#วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

หมายเลขบันทึก: 52082, เขียน: 27 Sep 2006 @ 10:12 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 15:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)