สรุปผลการจัดตลาดนัดการจัดการความรู้สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ให้ทุกหน่วยงานใช้ KM ในการพัฒนางาน พัฒนาคนและพัฒนาหน่วยงานของตนสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศ
สรุปผลการจัดตลาดนัดการจัดการความรู้สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รศ. สนิท สัตโยภาส
ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) คือเครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการ ไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายพัฒนาองค์กร ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

         ผนวกกับการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือที่ กพร. (คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ใช้ประเมินหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้รางวัลประจำปี โดยจัดไว้ในมิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร ข้อ 11 ระดับความสำเร็จ ของแผนการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ (น้ำหนัก 5 คะแนน)
         ด้วยความดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงกำหนดให้ทุกหน่วยงานใช้ KM ในการพัฒนางาน พัฒนาคนและพัฒนาหน่วยงานของตนสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศในงานที่รับผิดชอบอยู่ พร้อมกับมอบให้ “สถาบันวิจัยและพัฒนา” เป็นศูนย์ประสานงานการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นระยะ ๆ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการประสานงานการจัดการความรู้ได้จัดฝึกอบรม วิธีการจัดการความรู้ให้แก่ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 – 13 มกราคม พ.ศ. 2549 ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อ. แม่ทา จ. ลำพูน จากนั้นทุกหน่วยงานได้นำวิธีการพัฒนางานด้าน KM ไปใช้พัฒนาหน่วยงานของตนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
         เมื่อครบ 6 เดือนในเดือนมิถุนายน 2549 คณะกรรมการประสานงานของ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัด “ตลาดนัดความรู้” ขึ้น อีก 2 ครั้ง คือ
 
         ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มีหน่วยงานสายสนับสนุน ระดับสถาบัน สำนักและกองเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ “การพัฒนาระบบงานสู่ความเป็นเลิศของการบริการ” วันนี้ตลาดนัด ของเราได้ “ขุมความรู้” ใหม่หลายขุม อาทิ

1. พัฒนางานด้วยระบบ PDCA แบบครบวงจร
2. พัฒนางานให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของทุกหน่วยงานที่จะมาประเมิน ทั้ง สมศ. กพร. และหน่วยประเมินภายใน
3. สร้างเว็บไซต์เพื่อการบริการที่กว้างไกล
4. จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดเวลา
5. มีโครงการให้บริการที่หลากหลายแปลกใหม่เสมอ
6. พัฒนาความรู้ของบุคลากรด้วยการศึกษาดูงานและการจัดสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นระยะ
7. ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการด้วยใจ ฉับไว ถูกต้อง
8. ผู้บริหารร่วมกิจกรรมเพื่อให้กำลังใจผู้ร่วมงานเสมอ
9. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล ยิ่งขึ้น
10. เปลี่ยนสถานที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เสมอ
11. ใช้กิจกรรม 5 ส และกิจกรรม KM พัฒนาหน่วยงานอยู่เสมอ
12. ใช้การวิจัยสถาบันเป็นแนวทางในการพัฒนางาน
13. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของทุกฝ่าย
14. ไม่รับประทานอาหารในสำนักงาน
15. มีจิตสำนึกและจรรยาบรรณในการให้บริการ
16. มีบุคลิกภาพดี

         ครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ณ สถานที่และเวลาเดิม แต่เป็นตลาดนัดความรู้ ของคณะต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
ของผู้เรียน” วันนี้ชาว KM ของเราได้ขุมความรู้มากมายทีเดียว คือ
1. การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลช่วยเสริมประสิทธิภาพการสอน
2. ทำงานเป็นทีมและระบบ ครบกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
3. พัฒนาผู้เรียนทั้งพุทธพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
4. ครูต้องเก่ง ดี และมีคุณธรรม
5. พัฒนาบุคลากรรอบด้านสู่คุณภาพ
6. ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาสู่องค์กรที่เป็นเลิศร่วมกัน
7. ใช้ประสบการณ์จริงเป็นสื่อการสอน
8. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์จริง
9. ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายประกอบการเรียนการสอน
10. สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
11. ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
12. ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง
13. ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้
14. สร้างคุณลักษณะที่ดีให้ผู้เรียน
15. ใช้สื่อและนวัตกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้
16. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรช่วยพัฒนาผู้เรียน
17. กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน
18. สอนด้วยวิธีการวิจัย
19. ใช้ห้องเรียนธรรมชาติ
20. เรียนรู้ด้วยการกระทำ (ฝึกงาน) และการศึกษาดูงาน
21. สอนอย่างเป็นกระบวนการและได้ผลผลิตต้นแบบ
22. บูรณาการการสอนเข้ากับวาระแห่งชาติ
23. นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาทุกขั้นตอน
24. ปรับกระบวนการสอนอยู่เสมอ
25. สอนแบบสหวิทยาการ
26. รักสามัคคีในการทำงาน
27. ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของวิชาให้เหมาะสมกับยุคสมัย
28. เรียนกระบวนการวิชาอย่างครบวงจร
29. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างสรรค์งานแล้วเติมเต็มภายหลัง
30. พัฒนาเอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ
31. จัดการเรียนการสอนเพื่อชีวิต
32. ใช้โครงการและงานวิจัยเข้าช่วยทำให้เกิดผลผลิต
ภาพบรรยากาศ
...แล้วพบกันอีกตอนจัดตลาดนัดคราวหน้า...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ (KM)

คำสำคัญ (Tags)#สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หมายเลขบันทึก: 52081, เขียน: 27 Sep 2006 @ 10:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)