คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาวะความพร้อมของบุคคลทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และด้านอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่จะสามารถส่งผลให้เขาดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

                                                       

กิจกรรมบำบัดจะเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วย brachial plexus injury ได้โดย


1.  ด้านร่างกาย


-   ฝึกกล้ามเนื้อมือมัดใหญ่และมัดเล็ก


      


-  ฝึกการทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง อย่างเช่น การจับช้อน การถอด-ใส่เสื้อผ้า การเข้าห้องน้ำ การเคลื่อนย้ายตนเอง
-  ฝึกการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
-  ฝึกการรับสัมผัสวัตถุต่างๆ
-  ฝึกการทำกิจกรรมต่างๆที่ผู้ป่วยสนใจ อย่างเช่น การวาดรูป การออกกำลังกาย เป็นต้น เพื่อเพิ่มแรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมให้กับผู้ป่วย
-  ฝึกการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อให้ทำกิจกรรมได้ เช่น การใส่splintเพื่อคงท่าทางในการทำกิจกรรม การทำอุปกรณ์เสริมด้ามเพื่อที่จะช่วยในการจับได้ง่ายขึ้น


     


2.  ด้านจิตใจ

ด้านนี้เป็นด้านที่สำคัญมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยควรที่จะได้รับกำลังใจและแรงสนันสนุนในการทำกิจกรรมจากครอบครัวเพื่อเป็นตัวผลักดันให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมและจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น


                                           


3. ด้านสังคม

ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยโรคเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นการเข้าสังคมและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้กันในเรื่องต่างๆ


อ้างอิง : Brachial Plexus Palsy. Available from:http://www.sickkids.ca/PlasticSurgery/What-we-do/Brachial-Plexus-Palsy/Brachial-Plexus-Clinic/Occupational-Therapy.html