ทบทวนวิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม

 

อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ  ๑-๔

  อันชาติใดไร้รักสมัครสมาน  

จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล

หากชาติย่อยยับอับจน  

บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร

. เจตนาของผู้เขียนคำกลอนที่กล่าวข้างต้น

คืออะไร

  ก. เตือนสติ  

  ข. ให้กาลังใจ 

  ค. สั่งสอน  

  ง. ให้ปฏิบัติ

. อับจน ในที่นี้ หมายความว่าอย่างไร

  ก. ยากจน  

  ข. อดอยาก 

  ค. อ่อนแอ  

  ง. ตกเป็นทาส

. ข้อความใดที่เหมาะกับกลอนนี้มากที่สุด

  ก. ตัวตายดีกว่าชาติตาย 

  ข. เสียชีพอย่าเสียสัตย์ 

  ค. อดเยี่ยงอย่างเสือสงวนศักดิ์ 

  ง. ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

. จากคำกลอนที่กล่าวเป็นนัยว่า บุคคลมีความสุขได้เมื่อใด

  ก. มีเอกราช 

  ข. มีความรัก 

  ค. มีความร่ำรวย 

  ง. มีความสามัคคี

อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม

ข้อ ๕

  ขัดเอ๋ยขัดข้อง  

ที่หมายปองก็ไม่เป็นเช่นที่คิด

อย่าท้อจิตย่อหย่อนอ่อนกำลัง  

ควรติดตั้งหน้าใหม่ใจเย็นเย็น

หาลู่ทางแก้ไขให้มั่นเหมาะ  

คงจำเพาะพบวิธีชี้ให้เห็น

เหมือนเมฆน้อยคล้อยเคลื่อนผ่านเดือนเพ็ญ

เดือนจะเด่นเวหาน่าชมเอย

. บทประพันธ์นี้มีใจความสำคัญ อย่างไร

  ก. ความผิดหวังนำมาสู่การต่อสู้ 

  ข. ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง

  ค. อุปสรรคเป็นทางนำสู่ความสำเร็จ 

  ง. ความพยายามนำมาซึ่งความสำเร็จ

. คำว่า เมฆน้อย หมายถึงอะไร

  ก. อุปสรรค  

  ข. ความคิด 

  ค. ความผิดหวัง  

  ง. ความพยายาม

. คำใดมีความหมายตรงกับคำว่า เวหา

  ก. พนา  

  ข. คงคา 

  ค. นภา  

  ง. พสุธา

. เมื่ออ่านข้อความนี้แล้ว เกิดความรู้สึกอย่างไร

  ก. มีกำลังใจต่อสู้ 

  ข. ท้อแท้หมดหวัง 

  ค. สนุกสนานตื่นเต้น 

  ง. สลดใจในชะตาตนเอง

. จากบทประพันธ์นี้แสดงว่า ผู้เขียนเป็นคนอย่างไร

  ก. ชีวิตพบแต่ความสำเร็จ 

  ข. เคยพบอุปสรรคแต่แก้ไขได้

  ค. สิ้นหวังทุกอย่างในชีวิต 

  ง. เคยพบอุปสรรคแต่แก้ไขไม่ได้

๑๐ . นายายหอม  เป็นท้องถิ่นที่อยู่ไกล  ถนนหนทางไปมาก็แสนจะลำบาก  ประสบฝนแล้งมาเป็นเวลานานติดต่อกันเป็นเวลา  ๓  ปี

นายายหอม ”  เป็นชื่อของอะไร

ก.  ไร่นาแห่งหนึ่ง 

ข.  ชาวนาคนหนึ่ง

  ค.  หญิงชราคนหนึ่ง    

  ง.  หมู่บ้านแห่งหนึ่ง

๑๑.  ข้อใดเป็นหนังสือรวบรวมความรู้เรียบเรียงเป็นชุดต่อเนื่อง
  ก.  พจนานุกรม 

  ข.  สารานุกรม
  ค.  ปทานุกรม 

  ง.  นามานุกรม

๑๒. ก็จันทร์อังคารไม่เห็นเรอะ ฉันจะมาดูว่า

กินหยูกกินยากันหรือยัง นี่ก็อาศัยให้พ่อหนูขับมาส่ง พ่อหนูของคุณย่าคือพี่ของนิดกับหน่อย”  สำนวนภาษาที่ยกมาจะพบในงานเขียนประเภทใด   ก.  บทความ  ข.  เรื่องสั้น, นิยาย
  ค.  นิทาน  ง.  สารคดีท่องเที่ยว 

    ๑๓.  ข้อใดใช้ภาพพจน์ต่างกับข้ออื่น  ก. ขอให้ฉันได้เก็บเกี่ยวเหงื่อที่ฉันหว่านลงไป

  บนมัน
 ข. แต่มันก็เป็นแม่บังเกิดเกล้าของฉัน ฉันเป็น

  ลูกของธรณีผืนนี้
 ค. แต่เจ้าแม่พิรุณก็มิได้สงสาร แม้เพียงจะ

  หลั่งน้ำตาลงมาเวทนามันสักหยด
 ง. ไม่ปรากฏว่าฟ้าจะมีเมฆตั้งเค้าให้ชื่นใจ

  ที่นาหายใจคล้ายคนร่อแร่จวนจะตาย

๑๔. ข้อใดใช้สำนวนภาษาได้ถูกต้อง  ก. ผมเป็นครูมานาน ใครๆ ก็เรียกผมว่าพ่อพิมพ์ของชาติ
 ข. ขณะที่ลูกอยู่ในห้องผ่าตัด แม่กระวนกระวาย จนนั่งไม่ติดเก้าอี้
  ค. สอบเสร็จแล้ว เรายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่เลยไม่ทราบว่าจะได้หรือตก
  ง. ถ้าเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเป็นชายข้าวเปลือก  หญิงข้าวสารโบราณว่างานนี้คงสำเร็จลงด้วยดี

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อ  ๑๕

  กว่าเจ้าจะสูงใหญ่เกินไหล่แม่  ลำบากแท้เพียงไหนดวงใจเอ๋ย  สักหายใจห่างเจ้าแม่ไม่เคย  เฝ้าชมเชยลูกน้อยผู้กลอยใจ  ความชรามาเยือนเตือนให้รู้  แม่จะอยู่กับเราอีกเท่าไร  ไม้ใกล้ฝั่งทรุดพังลงวันใด  เย็นร่มไทรจักลับไปกับกาล 

๑๕.  ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของผู้เขียน

คำประพันธ์ข้างต้น

  ก. พรรณนาความรักที่มีต่อแม่

  ข. ระบายความโศกเศร้าที่แม่จะจากไป

  ค. แสดงความรู้สึกระลึกถึงพระคุณของแม่

  ง.  เตือนให้ลูกดูแลแม่เพื่อทดแทนคุณ

๑๖.  คำประพันธ์ในบทใดที่มีความหมายว่า แม่รักลูกยิ่งชีวิต

  ก . ลูกร้องหรือป่วยไข้ รักษาให้ได้สุขสม

  ข . เยือกเย็นดุจแสงเดือน ส่องสว่างกลางกมล

  ค . หากลูกต้องวายชนม์ แม่แทบสิ้นชีวีตาม

  ง . ด้วยความรักจากมารดา ละมุนอ่อนใดจักเหมือน

๑๗.  คำว่า ปูน  เพี้ยง”  ใช้ในโวหารภาพพจน์ในลักษณะใด 
  ก.  อุปมา  

  ข.    อุปลักษณ์  

  ค.   อุปมานิทัศน์ 

  ง.   สัญลักษณ์
๑๘.  ข้อใดใช้โวหารภาพพจน์ต่างจากพวก  ก.  วิถีแห่งความรักนั้นไม่มีต้น และไม่มีปลาย
  ข. กลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไป
  ค. นางเป็นหญิงงามอย่างประหลาด
  ง.  ทำให้ความแก่เป็นหนุ่ม
๑๙.  ข้อใดไม่ใช่การอุปมา  ก. สรมุขมุขสี่ด้าน เพียงพิมานผ่านเมฆา
  ข. น้ำเงินคือเงินยวง   ขาวพรายช่วงสีสำอาง
  ค. กระแหแหห่างชาย ดั่งสายสวาทคลาดจากสม
  ง.ไพเราะเพราะกังวาน ปานเสียงน้องร้องสั่งชาย  

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อ  ๒๐-๒๑

  “นักเตะพม่าชวดมาค้าแข้งในประเทศไทย  คณะกรรมการโอลิมปิกเบรค เลยอดมาร่วมทีม

โล่เหล็ก”

  ๓

๒๐.  ข้อความนี้จัดอยู่ในประเภทใด

  ก.   โฆษณา 

  ข.  พาดหัวข่าว

  ค.  ประกาศ  

  ง. บทความ

๒๑.  ค้าแข้ง ” หมายถึง อาชีพใด

  ก.  นักวิ่ง  

  ข.  นักมวย   

  ค. นักตะกร้อ 

  ง.   นักฟุตบอล 

๒๒.  บุคคลในข้อใดไม่มีพื้นฐานในการจับใจความ

  ก.  ก่อนอ่านหนังสือทุกครั้งเก่งจะต้องศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ภายในหนังสือ

  ข.  น้อยไม่ชอบวรรณคดีไทยเมื่ออ่านเรื่อง

พระอภัยมณีจึงไม่ค่อยเข้าใจ

  ค.  แดงอ่านเรื่องลูกชาวนาได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจเพราะเคยช่วยปู่ทำนา

  ง.  อู่ได้ฉายาว่าหนอนหนังสือเพราะชอบอ่านหนังสือเกือบทุกประเภท

๒๓.  ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการจับใจความ

  ก.  เมื่ออ่านแล้วสามารถสรุปหรือย่อเรื่องได้

  ข.  เมื่ออ่านแล้วสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง

  และคำแนะนำได้

  ค.  เมื่ออ่านแล้วสามารถคาดการณ์ และหา

  ความจริงแสดงข้อคิดเห็น

  ง.  เมื่ออ่านแล้วสามารถจำคำประพันธ์ชนิด

  ต่างๆได้

๒๔. ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี” ประโยคนี้หมายถึงบุคคลใด

  ก . นักเรียนไทย

  ข . คนที่อาศัยแผ่นดินไทย

  ค . คนไทยทุกคน

  ง. ข้าราชการไทย

๒๕.  “ชีวิตจะดีงาม มีความสุข ประเทศจะรุ่งเรืองมั่นคง และสังคมจะร่มเย็นเกษมศานต์ ด้วยปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ การพัฒนาคน ซึ่งจะทาให้คนเป็นคนดี มีความสุข และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ การพัฒนาคนก็คือ การศึกษา”   บทความนี้กล่าวถึงเรื่องใด

  ก . ชีวิตที่ดี

  ข . สังคมที่ร่มเย็น

  ค . การพัฒนาคน

  ง . การศึกษา

๒๖ . จากบทความในข้อ ๒๕ สิ่งที่จะช่วยพัฒนาคนคืออะไร

  ก . สังคม

  ข . การศึกษา

  ค . ประเทศชาติ

  ง . ทรัพยากร

อ่านข้อความนี้แล้วตอบคำถามข้อ  ๒๗-๒๘

  “ดู ดีทีวี ๑,๙๒๕ บาท พร้อมโทรฟรีกับจีเอสเอ็ม แอดวานซ์ ซื้อจานดาวเทียม ดีทีวี ช่องจุใจไม่มีรายเดือน แถมได้ ซิมเบอร์สวย ค่าโทรฟรีและอีกมากมาย รวม ๑,๓๔๕ บาท จาก จีเอสเอ็ม

แอดวานซ์

๒๗ . สินค้าที่ต้องการโฆษณาคืออะไร

  ก . ระบบโทรศัพท์จีเอสเอ็ม แอดวานซ์

  ข . จานดาวเทียม ดีทีวี

  ค . ซิมเบอร์สวยจากจีเอสเอ็ม แอดวานซ์

  ง . ถูกทุกข้อ

๒๘.  ถ้าติดตั้งจานดาวเทียม ดีทีวี จะได้รับสิทธิพิเศษอะไร

  ก . ได้โทรฟรีกับจีเอสเอ็ม แอดวานซ์

  ข . ได้ซิมโทรศัพท์ฟรี

  ค . ได้ซิมโทรศัพท์และค่าโทรฟรี

  ง . ได้เงิน ๑,๓๕๔ บาท

  ๔

อ่านข้อความนี้แล้วตอบคำถามข้อ  ๒๙-๓๐

“ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทย ทวีมีชัยไชโย”

๒๙ . ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญของบทเพลงนี้

  ก . ความรักชาติ

  ข . ความสละเลือดเพื่อชาติ

  ค . ความรักสงบ

  ง . ความมีเกียรติที่เป็นคนไทย

๓๐ . ข้อใดที่ไม่ได้กล่าวถึงในบทเพลงนี้

  ก . ความรักสงบของชาติไทย

  ข . ความเป็นเอกราชของชาติไทย

  ค . ความเสียสละเพื่อชาติไทย

  ง . ความขี้ขลาดของคนไทย

อ่านข้อความนี้แล้วตอบคำถามข้อ  ๓๑-๓๒

  ความโกรธนั้นมันเหมือนทะเลบ้า

คลื่นซัดซ่าสาดโครมโหมถลา

ลมกระหน่ำซ้ำคลื่นครืนครืนมา

เหมือนอุราพลุ่งโชติเพราะโกรธครัน

๓๑.  คำประพันธ์นี้ต้องการกล่าวถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ

  ก . ทะเล

  ข . ลมพายุ

  ค . ความโกรธ

  ง . เกลียวคลื่น

๓๒ . คำประพันธ์กล่าวถึงความโกรธเหมือนสิ่งใด

  ก . พายุ

  ข . คลื่นซัดฝั่ง

  ค . ทะเลที่กาลังมีพายุ

  ง . ถูกทุกข้อ

๓๓ . สายธาราดั่งนาฬิกาแก้ว  แว่วแว่วจ๊อกจ๊อกเซาะซอกหิน” ข้อความที่ขีดเส้นใต้ใช้ภาพพจน์

ชนิดใด

 ก. สัทพจน์ 

  ข. สัญลักษณ์ 

  ค. บุคลวัต

  ง. อุปมา

 ๓๔. ข้อใดใช้ภาพพจน์แบบอุปลักษณ์

 ก. เธอคือโคมทองของชีวิตพี่ 

  ข. เสียงรถด่วนขบวนสุดท้าย

  ค. ฝากเพลงนี้มากับสายลมผ่าน   

  ง. หากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบ้างเธอพี่เน้อ

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ   ข้อ ๓๕-๓๘

 ก. อุปมา 

  ข. อุปลักษณ์ 

  ค. บุคลวัต

  ง. สัทพจน์

๓๕. ธรรมชาติต่างสลดหมดความคะนองทุกสิ่ง

ทุกอย่าง เป็นโวหารภาพพจน์ชนิดใด

๓๖. บุหลันลอยเลื่อนฟ้าไม่ราคี  รัศมีส่องสว่างดั่งกลางวัน” เป็นโวหารภาพพจน์ชนิดใด

๓๗. เธอคือสายน้ำฉ่ำชื่นใจ  จากวันนี้ไปฉันไม่ทุกข์ตรม” เป็นโวหารภาพพจน์ชนิดใด

๓๘. น้ำพุพุ่งซ่าไหลมาฉาดฉาน  เห็นตระการมันไหลจอกโครมจอกโครม” เป็นโวหารภาพพจน์ชนิดใด

๓๙. ข้อใดใช้โวหารเกินจริง

  ก. โอ้โอ๋อกพรชนกชนนีนี้จะแตกคราสักเจ็ด

  ภาคภินทนาการ

 ข. พลางโอบอุ้มจุมพิตพักตร์พระหลานรัก

  สองสายสมรเสมอเนตร

 ค. พระหลานหลวงประโคมดุริยะดนตรีแตรสังข์

  ทั้งปวงกึกก้องทั้งห้องพระโรงชัย

 ง. ก็เหตุไฉน จึ่งไอ้พวกพาลมิจฉาชาติชวนกัน

  สรรแสร้งแกล้งสบประมาทนินทาต่อหน้า

  พระที่นั่ง

    ๕

๔๐.  อันที่จริงแม่ก็ไม่อยากจะเขียนมารบกวนลูกหรอกนะ แต่แม่ไม่มีเงินจริงๆ พ่อไปหาหมอก็ไม่มีเงิน ข้อความนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

  ก. การเขียนเรียงความ  

  ข. การเขียนเรื่องสั้น

  ค. การเขียนโทรเลข  

  ง. การเขียนจดหมาย

๔๑ . ข้อใดคือใจความสำคัญของเรื่องนี้

  ก. แม่เขียนจดหมายขอเงินลูก  

  ข. แม่เขียนจดหมายด่าลูก

  ค. แม่เขียนจดหมายต่อว่าลูก  

  ง. แม่เขียนจดหมายส่งเงินให้ลูก

๔๒ . ผู้เขียนจดหมายตกอยู่ในอาการใด

  ก. มีความสุข  

  ข. มีความกังวลใจ

  ค. มีความหวังมากมาย  

  ง. มีความทุกข์ใจ

๔๓ . ลูกในข้อความนี้น่าจะตรงกับข้อใด

  ก. ไม่มีงานทำ  

  ข. กำลังเรียนหนังสือ

  ค. ทำงานมีเงินเดือน  

  ง. กำลังไม่สบาย

๔๔. วันนี้เอ็งไหว้ครูก่อนเรียนหนังสือหรือเปล่า ”   ข้อความนี้เป็นคำพูดชนิดใด  ก. คำถาม  

  ข. คำสั่ง    

  ค. คำสอน  

  ง. คำเตือน

๔๕. เป็นสามีที่ซื่อสัตย์ของเธอ เป็นพ่อที่ดีของลูกและเป็นผู้นำที่ขันแข็งแห่งครอบครัว เขาเป็นผู้ที่อดทนต่อความเลวเป็นอย่างยิ่ง...”ข้อความนี้มีน้ำเสียงแสดงความรู้สึกอย่างไร  ก. ชื่นชม ยกย่อง 

  ข. ชื่นชม - เยาะเย้ย
  ค. ชื่นชม – อาลัย   

  ง. ชื่นชม ยินดี

๔๖. ฉันจะให้มันเรียนหนังสือให้เก่ง ให้มันเรียนสูงๆ  เป็นครูหรือเป็นหมอก็ได้ ”  ใครเป็นผู้กล่าวคำพูดนี้  ก. เขา พนักงานกวาดขยะเทศบาล 

  ข. เธอ - ภรรยา
  ค. เขา – เศรษฐี 

  ง. เธอ ภรรยาเศรษฐี

๔๗. ใครกันนะ ที่ถูกรถราคาแพงของเขาชนล้มตายไปวันนี้ ....ราคาชีวิตของคนนั้นกับราคารถของ

ลูกชายใครจะแพงกว่ากันแน่ ....เธอคิด ข้อความนี้แสดงความรู้สึกของผู้พูดอย่างไร
  ก.  อวดฉลาด    

  ข. อวดดี 

  ค.  อวดรวย    

  ง. อวดเก่ง

๔๘.  เขาหอบลูกน้อยพร้อม ครุเขียดกลับบ้านและไม่ลืมบอกให้ลูกอีกคนลากงูไปด้วย”
คำที่ขีดเส้นใต้ หมายถึงภาชนะคล้ายข้อใด
  ก. ขันน้ำ  

  ข. ชะลอม 

  ค. ตะกร้า  

  ง. ถังน้ำ

๔๙. กล้วยเป็นพืชที่คนไทยรู้จักและนำมาใช้ประโยชน์เป็นเวลานานมากแล้ว กล้วยปลูกง่าย

      ๖

ดูแลง่าย ใบใช้ห่อของ ผลใช้กิน ลำต้นใช้เลี้ยงสัตว์ ดังนั้นเรามาปลูกกล้วยกันดีกว่าจะได้มีกล้วยกินกันทุกโรงเรียน ใจความสำคัญของข้อความนี้คืออะไร   ก. กล้วยเป็นพืชที่ปลูกง่าย  

  ข. กล้วยเป็นพืชที่มีประโยชน์มาก
  ค. กล้วยสามารถกินได้ทุกโรงเรียน 

  ง. กล้วยเป็นพืชที่ใช้เลี้ยงสัตว์ได้  

๕๐.  มาทำลายรั้วระวังให้พังราบ

มาร่ายเสกมนต์สาปให้หมดเศร้า
มาให้ห่วงคิดถึงทุกค่ำเช้า มาปล้นเอาหัวใจไปหมดแล้ว
  น้ำเสียงของผู้แต่งเป็นอย่างไร 

  ก.  อาลัย   ข.  จริงจัง

  ค.  เพ้อฝัน     ง.  มีความสุข 

๕๑. “โบราณท่านเคยสั่งสอน  เป็นอุทาหรณ์สอนใจ  ตัวเองยังไม่เท่าไหร่  อย่าเที่ยวไป  ติติงใครเขา เหมือนแม่ปูพร่ำสอนลูกปู เดินอย่าเซเฉไปไม่เอา  แม่เธออับอายใครเขาว่าไม่สั่งสอนพวกเจ้าให้ดี  นักเรียนได้แนวคิดจากเพลงนี้อย่างไร 

  ก.  การปฏิบัติตน  

  ข.  ความรักของแม่ 

  ค.  การเดิน 

  ง.  การพูด

๕๒. ข้อใดใช้ภาพพจน์ นามนัย”

  ก. น้องฝันว่าได้เอื้อมถึงอากาศ  

  ประหลาดเด็ดสุริยาลงมาล่าง

 ข. เอ็งไปป่าพาไปแต่วันทอง  

  ที่นั่งรองนั้นได้มาแต่ไหน

  ค. ครั้นรุ่งแจ้งแสงสางสว่างหล้า  

  ทองประศรีตื่นตาหาช้าไม่

 ง. เจ้าลืมนอนซ่อนพุ่มกระทุ่มต่ำ  

  เด็ดใบบอนช้อนน้ำในไร่ฝ้าย

๕๓. ข้อใดใช้ภาพพจน์เช่นเดียวกับ ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน”

  ก. เรียมร่ำน้ำเนตรถ้วม  ถึงพรหม

 ข. มองซิมองทะเล  เห็นลมคลื่นเห่จูบหิน

 ค. วันนี้แพรสีแสดห่มแดดกล้า 

  ๗ 

๕๘.  ข้อใดแสดงว่าเป็นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

  ก. เลือกอ่านหนังสือที่ผู้เขียนน่าเชื่อถือได้ 

  ข.  เปรียบเทียบข่าวจากหนังสือพิมพ์

  ค.  เลือกอ่านหนังสือที่พัฒนาความคิดเท่านั้น 

  ห่มทุ่งหญ้าป่าเขาอย่างเหงาหงอย

 ง. ดูน้ำวิ่งกลิ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกลอก   

  กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียน

๕๔. ข้อใดเป็นโวหารภาพพจน์ปฏิพากย์

 ก. อันของสูงแม้ปองต้องจิต  

  ถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือ

 ข. ฉันเอาฟ้าห่มให้หายหนาว  

  ดึกดื่นกินแสงดาวต่างข้าว

 ค. เธอตายเพื่อจะปลุกให้คนตื่น  

  เธอตายเพื่อผู้อื่นนับหมื่นแสน

 ง. โอ้หนาวอื่นพอขืนอารมณ์ได้  

  แต่หนาวใจยากแค้นนี้แสนเข็ญ

๕๕. เป็นการใช้คำที่มีความหมายตรงกันข้ามหรือขัดแย้งมาเข้าคู่กัน ทำให้ผู้อ่านสะดุดใจ” 

เป็นความหมายของภาพพจน์ชนิดใด

  ก. ปฏิพากย์ 

  ข. สัญลักษณ์ 

  ค. อติพจน์

  ง. อุปลักษณ์

๕๖. ภพนี้มิใช่หล้า  หงส์ทอง เดียวเอย

  กาก็เจ้าของครอง   ร่วมด้วย”

โคลงนี้ใช้ภาพพจน์ชนิดใด

  ก. อุปลักษณ์  

  ข. สัญลักษณ์

  ค. อติพจน์   

  ง. ปฏิพากย์

๕๗.  ข้อใดใช้โวหารภาพพจน์ชนิดอธิพจน์

  ก. ร้อนตับจะแตก 

  ข. เหนื่อยสายตัวแทบขาด

  ค. คอยฉันสักอึดใจเดียวเท่านั้น 

  ง. หลอกหลอนหัวใจฉันไปขยี้

  ง.  ยอมรับและสนับสนุนความคิดของผู้เขียน เท่านั้น  

๕๙. การฝึกนิสัยให ้รักการอ่านนั้น ควรเริ่มต้นจากการอ่านประเภทใด

  ก.  อ่านเพื่อความรู้ 

  ข. อ่านเพื่อฆ่าเวลา 

  ค. อ่านเพื่อสนองความสนใจของตน 

  ง. อ่านเพื่อประโยชน์ในการเข้าสมาคม

๖๐.  แม้จะเป็นการอ่านเพื่อฆ่าเวลา  เวลาก็อาจจะผ่านไปโดยไม่ถูก ฆ่า”  หมายความว่าอย่างไร

  ก. ผู้อ่านมีความรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว 

  ข. ผู้อ่านมีความรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้า

  ค. ผู้อ่านต้องการให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่เวลากลับผ่านไปอย่างเชื่องช้า

  ง. ผู้อ่านต้องการอ่านเพื่อคลายเหงา  แต่ได้รับผลประโยชน์จากการอ่านอย่างคุ้มกับเวลาที่เสียไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

.... วิชาการ...นี้ดีจัง ... ได้คิด...ได้ใช้สมอง .... ขอบคุณค่ะ 


                         


เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะที่แวะมาให้กำลังใจ 

ทบทวนให้นักเรียนค่ะคุณหมอ สัปดาห์หน้านักเรียนจะสอบปลายภาคค่ะ

[email protected]
IP: xxx.77.134.62
เขียนเมื่อ 

ขอเฉลยแบบทดสอบนี้ได้ไหมคะ ขอบตุณค่ะ

[email protected]
IP: xxx.155.47.213
เขียนเมื่อ 

ขอแบบเฉลยได้ไหมค่ะ คุณครู

เขียนเมื่อ 

น่าจะมีเฉลยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ

Kannikapatoomsoot. [email protected]
IP: xxx.232.141.177
เขียนเมื่อ 

ขอเฉลยจ้า