การสร้างบล็อกนี้ก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ที่เอื้อซึ่งกันและกัน