การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

  Contact

  เปรียบเทียบในเรื่องกระบวนการหรือผลการปฏิบัติงาน  

...การควบคุมและการประเมินผลเชิงกลยุทธ์  เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จะทำให้ผู้บริหารทราบได้ว่า...การบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การประสบผลสำเร็จหรือไม่  มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง  จะได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม   ในการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์  จึงต้องนำเอาแนวคิดที่เหมาะสมมาใช้อย่างจริงจัง  แนวคิดที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ...แนวคิดในเรื่องการเปรียบเทียบแบบ  Benchmarking  ซึ่งอาจจะเป็นการเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน หรือเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน  หรือเปรียบเทียบกับใครก็ได้ที่เขาทำได้ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆ  โดยการเปรียบเทียบในเรื่องกระบวนการหรือผลการปฏิบัติงาน  จึงจะทำให้การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การบรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้...

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In คุณชายพีร์ , หนุ่ม BUU. , นักวิชาการ , คนช่างฝัน

Post ID: 51921, Created: , Updated, 2012-04-03 13:49:54+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #การจัดการ#กลยุทธ์#การบริหาร

Recent Posts 

Comments (0)