โครงการ 2B KMUTT กับบทสะท้อนความเป็นเลิศทางด้านการเรียนการสอนของ มจธ.

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนของ สกอ.ในช่วงที่ผ่านมา หลายฝ่ายออกมาทักท้วง คัดค้าน ชี้ให้เห็นถึงจุดบกพร่องของการจัดอันดับมากมาย นายบอนซึ่งติดตามข้อมูลข่าวสารได้แต่รับฟังไว้ ไม่รู้ว่า ข้อมูลใดบ้างผิด-ถูกเพียงใด

นายบอนมีโอกาสได้ไปร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง “การบูรณาการเทคโนโลยี สังคม กับชุมชน” และการนำเสนอผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๒๒ ก.ย. ๒๕๔๙ ณ คณะศิลปศาสตร์ มจธ
ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (มจธ.) สถาบันที่ได้รับการจัดอันดับว่า ดีเด่นด้านการเรียนการสอน เมื่อได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศแล้ว อือม์ น่ามาเรียนจริงๆ

เมื่อมาเยือนถึงถิ่น ก็ถือโอกาสเรียนรู้ และสัมผัสบางแง่มุมเท่าที่มีโอกาสจาก มจธ. จากเอกสารข้อมูลที่ได้รับแจกในงานประชุมวิชาการ และจากการสัมผัสบรรยากาศภายใน มจธ.  ซึ่งมีหลายโครงการของ มจธ.ที่น่าสนใจ แต่นายบอนสนใจโครงการ 2B KMUTT ถ้ามีเพื่อนเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ก็อยากให้ทำโครงการในลักษณะเช่นนี้บ้าง เพื่อให้คุณภาพของสถาบันดียิ่งขึ้น

และได้ผลงานที่มีคุณค่ามากมายอีกด้วย

"โครงการ  2B - KMUTT  เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2547 มีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาให้มีความสามารถในการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ด้านการวิจัยและการประดิษฐ์ให้นักเรียนได้ค้นพบและพัฒนาตนเอง โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำงานที่ตนชอบ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยระยะสั้น การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำโมเดลลิ่ง การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ การสร้างมัลติมีเดีย การออกแบบทางสถาปัตยกรรม การพัฒนาภาษา  ทำให้มหาวิทยาลัยมีกลไกคัดนักเรียนที่มีความสามารถเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สุนทรีย์ศาสตร์ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการเปิดรับนักศึกษาเข้าศุกษาต่อโดยตรงในปีการศึกษา 2549

  ชื่อโครงการมีความหมายได้ 2 นัย 2B อาจหมายถึง The Best and The Brightest - นักศึกษาที่มีความโดดเด่นและศักยภาพสูง หรือ to be KMUTT หมายถึง การก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษา มจธ.

ในการดำเนินงาน มจธ.ให้นักเรียนที่สนใจส่งใบสมัครและคัดเลือกเบื้องต้น พร้อมกับออกไปสัมภาษณ์ในพื้นที่ โดยคัดเลือกนักเรียนระดับ ม.4-5 และนักเรียนระดับ ปวช.ที่มีความสามารถโดดเด่น มีความสนใจงานวิจัยและการประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์การออกแบบสิ่งประดิษฐ์  และเทคโนโลยีอื่นๆจากโรงเรียนและวิทยาลัย ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศมาเข้าร่วมกิจกรรม ทำวิจัย และใช้ชีวิตร่วมในกลุ่มวิจัยภายในมหาวิทยาลัยกับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียน ประมาณเดือนมีนาคม - เมษายนของทุกปี  เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เมื่อจบโครงการ นักเรียนจะนำเสนอผลงานแก่คณะอาจารย์และนักเรียนได้รับฟัง เป็นการฝึกการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และมีการคัดเลือกผลงานดีเด่นและให้รางวัลจำนวนหนึ่ง

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ทั้งที่ มจธ.(บางมด) และ มจธ.(บางขุนเทียน) โดยจะจัดหาที่พักให้กับนักเรียนที่มาจากต่างจังหวัดและนักเรียนในกรุงเทพฯ ที่เดินทางไปกลับไม่สะดวก จัดพี่เลี้ยงซึ่งเป็นอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยคอยดูแลและแนะนำนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยพี่เลี้ยงแต่ละคนจะดูแลนักเรียน 1-2 คนเท่านั้น

หลังจากเข้าร่วมโครงการ นักเรียนที่ฉายแววของความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และความเป็นผู้นำ มีศักยภาพสูง หรือมีความสามารถพิเศษ  จะได้รับการเสนอชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกให้เข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาต่างๆของ มจธ.นอกจากนี้ยังจัดทุนการศึกษา หรือ "ทุนเพชรพระจอมเกล้า" ไว้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 180 ทุน

โครงการ 2B - KMUTT ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียนทั่วประเทศได้ทำความรู้จักกับภาพรวมและศักยภาพของ มจธ.เพิ่มมากขึ้น

ตัวอย่างโครงงานในโครงการ 2B- KMUTT
- Electronic courseware for biology
- Sensor อเนกประสงค์
- การออกแบบวงจร Arithmetic Logic Unit
- Image processing software
- เช่า VDO ด้วยตนเองด้วย VB6
- Song synthesis musical Instrument (Guitar version)
- การจัดการระบบเครือข่ายโดยใช้ลีนุกซ์
- หอคอยฮานอย
- เครื่องแยกเหรียญ
- การสร้าง Parameter curve ด้วยการประมาณค่าในช่วง
- ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- หุ่นยนต์สุนัขแสนรู้ (GeniusDog)
- การควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Ultrasonic
- หุ่นยนต์ตรวจจับสนามแม่เหล็ก
- การเปรียบเทียบคุณลักษณะเบื้องต้นระหว่างแก็สโซฮอลและแก็สโซลีน 95
- เครื่องบินต้นแบบ XXXI
- การศึกษาการปรับแต่งสัญญาณสายเคเบิ้ลโดยใช้ตรวจวัดการรั่วไหลของเส้นสนามแม่เหล็ก
- การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อหาคุณลักษณะของวัสดุในการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
- เครนทำจากโลหะผสมจำรูป (SMA crane)
- การสร้างเรือ Fiberglass โดยใช้โปรแกรม cad cam
- การทดลองสร้างหลังคากันความร้อนจากวัสดุผสม
- การศึกษาระบบหาตำแหน่งจากสัญญาณอะคูสติกอิมิสชั่นโดยใช้ FPGA
- การศึกษาของธาตุผสมซิลิกอนทองแดง และแมกนีเซียมที่ได้จากการรีไซเคิลกระป๋องเครื่องดื่ม
- การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของถาดแบ่งเค้ก
- การศึกษาความถี่ธรรมชาติโดยใช้ระบบลูกตุ้มนาฬิกาและแบบจำลองกระดาษในการศึกษา
 - การวิเคราะห์คุณสมบัติและผลความร้อนต่อสมบัติทางกายภาพของพลอย
- เครื่องผลิตโอโซน
- การประยุกต์ใช้ PLC ในงานวิศวกรรมกรณีศึกษากระบวนการแยกวัสดุบนสายพานลำเลียง
- พัดลมสามฤดู
- เครื่องให้อาหารปลา โดยพฤติกรรมของปลา
- วงจรกันขโมย
- เครื่องนับจำนวนคนด้วยคอมพิวเตอร์
- เครื่องเดือนระดับน้ำระบบไร้สาย
- เครื่องกำจัดฝุ่นควันในอากาศ
- การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กในยาเม็ดวิตามินด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโครเมตรี
-  การวิเคราะห์และศึกษาผลของไอออนเหล็กที่มีปริมาณสาร Catechin ในผักบุ้ง
- การพัฒนาวัสดุชีวภาพย่อยสลายได้
- การลดการสูญเสียน้ำโดยใช้แผ่นฟิล์มไคโตซาน
- การบำบัดฟอสฟอรัสจากน้ำทิ้งโดยใช้พืชน้ำ
- การหาสภาวะที่เหมาะสมในการทำน้ำยาแกงไตปลาผง
- การผลิตมะขามผงโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง
-  การศึกษาการกำจัดปูนาโดยใช้การสกัดจากต้นหางไหลขาวในรูปแบบต่างๆ
-  โครงการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
- เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
- การทดสอบความจุของแบตเตอรี่ที่ใช้ในระบบ Solar Cell
-  ระบบเลี้ยงปลาในกระชังด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
- การศึกษาพลังงานความร้อนของยางไม้ (รัง) และเปรียบเทียบกับพลังงานชีวมวลอื่นๆ
- การสร้างบ้ายถูกวิธีและประหยัดพลังงาน
 - การออกแบบตกแต่งอาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย Tsunami
- การศึกษาและออกแบบกำแพงกั้นคลื่นสึนามิกรณีชายหาดท่องเที่ยว
- บ้านไทยประยุกต์
ฯลฯ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#นักศึกษา#ระหว่างทาง#ศักยภาพ#สิ่งประดิษฐ์#โครงงาน#kmutt#มจธ#พระจอมเกล้าธนบุรี

หมายเลขบันทึก: 51879, เขียน: 26 Sep 2006 @ 11:29 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 23:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

Gamezxz
IP: xxx.27.201.196
เขียนเมื่อ 

จากเด็ก 2B-kmutt#4

 

สวัสดีครับ บังเอิญผ่านมาน่ะครับ เลยได้เข้ามาอ่านบนความ เล็กน้อย ทำให้ผมได้รู้จัก มจธ.มากขึ้น โดยความสนใจแล้วผมจะเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา คอมพิวเตอร์ ตอนนี้ผมก็ อยู่ม.6 กำลังรอโควต้าอยู่น่ะครับ ผมไปละครับ

เขียนเมื่อ 
  1. ขอบคุณน้องที่แวะผ่านมา
  2. และขอให้ผ่านเข้าไปเรียนวิศวะได้สมใจนะครับ
wave
IP: xxx.123.149.253
เขียนเมื่อ 

โครงการ 2B-KMUTT เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเวลาปิดภาคเรียน

โดยใช้ชื่อโครงการนี้ว่า..."โครงการสร้างยุวชนสู่ถนนนักวิจัย ในชื่อโครงการ 2B-KMUTT

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่มีรู้ ความสามารถ และมีความสนใจด้านงานวิจัย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในด้านสาขาวิชาต่างๆ ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็น ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอีกหลายๆด้าน หลายๆ สาขาที่มหาวิทยาลัยได้ทำการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี...

โดยได้จัดโครงการ2B-KMUTT ครั้งแรกขึ้นเมื่อปี 2547...

และได้จัดโครงการมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี

จนมาถึงปัจจุบัน...

โดยในปี 2553 นี้...ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 เมษายน - 9 พฤษภาคม โดยใช้ชื่อโครงการ ว่า....

2B-KMUTT#7

โดยเลข 7 ที่ต่อท้ายนั้น แสดงให้เห็นถึงจำนวนครั้งที่ได้จัดมาในระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานกว่า..7 ปี