บทความเศรษฐกิจพอเพียง

เ ศรษฐกิจพอเพียงแนวทางการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

             เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency  Economy)  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 25 ปี  ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ   และเมื่อภายหลังเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ   พระองค์ก็ได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม

               การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการพัฒนา ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท   โดยคำนึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่มีในตัวตนของบุคคล   ตลอดจนการใช้ความรู้อย่างรอบคอบ  และมีคุณธรรมประกอบการวางแผน  การตัดสินใจ และการกระทำ ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการพิจารณาอยู่ 5 ประการด้วยกัน ดังนี้           1. กรอบแนวคิด   เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติในทางที่ควรจะเป็น   โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย   ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา  และเป็นการมองโลกในเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา               2.   คุณลักษณะ   เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ  โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 3.   ค่านิยม   ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย  3 คุณลักษณะประกอบกันดังนี้                                  3.1   ความพอประมาณ   หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มาก เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 3.2         ความมีเหตุผล   หมายถึง   การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอ

เพียง  จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ

3.3         การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  หมายถึง การเตรียมตัวให้เหมือนรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงการความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 4.   เงื่อนไข   การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานดังนี้                       4.1 ด้านความรู้   ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านและรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและระมัดระวังในการปฏิบัติ                       4.2 ด้านคุณธรรม   จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีความอดทน  มีความเพียร  ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 5.   แนวทางการปฏิบัติ    ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้คือ  การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  ความรู้  และเทคโนโลยี             จากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงดัง กล่าว  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้น้อมรับและนำไปขับเคลื่อนในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งได้สร้างกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะของเครือข่ายและระดมพลังจากทุกภาคส่วน  โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเครือข่าย คือ  กลุ่มเครือข่ายที่ 1 เป็นกลุ่มเครือข่ายที่สนับสนุนตามกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้น  ได้แก่  เครือข่ายด้านการประชาสังคมและชุมชน  และเครือข่ายธุรกิจเอกชน   กลุ่มเครือข่ายที่ 2   เป็นกลุ่มเครือข่ายที่สนับสนุนตามภารกิจ  ได้แก่ เครือข่ายวิชาการ   เครือข่ายสร้างกระบวนการเรียนรู้   และเครือข่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์     ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงโดยกองอำนวยการความมั่นคงภายใน  ภาค 4     ส่วน แยก 1 ( กอ . รมน . ภาค 4 สย .1) ได้จัดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน จังหวัดระนองเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม  2549   โดยมี พลตรี วิศิษฐ์  สมานนันตกุล  ผอ . กอ . รมน . ภาค 4 สย .1   เป็นประธานการอบรม   มีแกนนำเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาในจังหวัดระนองจากทุกอำเภอ  กิ่งอำเภอ  เข้ารับการอบรมจำนวน  100   คน  รูปแบบของการอบรมเป็นการบรรยายเสริมความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด   การมืส่วนร่วมของเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการแบ่งกลุ่มเยาวชนเพื่อระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์ปัญหาที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตตลอดจนผลประโยชน์ของชุมชน  อาทิ ปัญหายาเสพติด  ปัญหาความยากจน  ปัญหาผู้มีอิทธิพล  และปัญหาอาชญากรรม  เพื่อแสวงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน    พลตรี วิศิษฐ์ได้กล่าวว่า  จำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนทุกระดับในแต่ละท้องถิ่นจะต้องร่วมมือช่วยเหลือกันดูแลพัฒนาท้องถิ่นชุมชนของตน  ให้มีความเข้มแข็ง  ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  และมีการรวมพลังเพื่อแสดงออกถึงความรักสามักคี   โดยให้ยึดเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติเป็นสำคัญ   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง  เนื่องจากสถานการณ์ยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศ  จึงขอให้ผู้ที่ผ่านการอบรมได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาเผยแพร่ให้กับสมาชิกในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง ใน อันที่จะนำไปสู่ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเป็นระบบระหว่างภาครัฐ  องค์กรเอกชน และประชาชน   โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ  ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน   นอกจากนั้นยังมีโครงการต่างๆอีกมากมายหลายโครงการที่หน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงานได้จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง                             …………………………………                                                     บรรณานุกรม                                                    การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง .”.[ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก :http://www.       nesdb.go.th/SufficiencyEcon/main.htm 2549. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง .”.[ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก :http://www.       Sufficiencyeconomy.org/ 2549. จากแนวคิดสู่ภาคปฏิบัติเส้นทางเศรษฐกิจพอเพียง .”.[ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก :       http://72.14.253.104/search 2549.   มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน .”.[ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก :http://72.14.253.        104/www.tisi.go.th/otop 2549. เศรษฐกิจพอเพียง. . [ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก :http://www.rta.mi.th/          2549. เศรษฐกิจพอเพียง .”.[ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก : http://www.doae.go.th/         report/SE/html/01.htm 2549. เศรษฐกิจพอเพียง .”.[ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก :http://www.journaling.        or.th/se.htm 2549. เศรษฐกิจพอเพียง .”.[ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก :http://www.prdnoth.         in.th/king60/justeconomic.php  2549. เศรษฐกิจพอเพียง .”.[ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก :http://72.14.253.104/     search 2549. เศรษฐกิจพอเพียง .”.[ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก :http://members.thai.       net/sahakorn/kaset/sed.html 2549. เศรษฐกิจพอเพียง : ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9.”.[ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก :      www.chaipat.or.th/chapat/jounal/decoo/thai/ 2549.   โครงการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น .”. [ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก :http://72.       14.253.104/www.labschoolseminar.net/ 2549. โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่เยาวชนที่จังหวัดระนอง .”.        http//72.104/www.ranongpoc.com/2549. “Sufficiency Economy Initiative.”.[ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก :        http//72.14.253.104/search 4549. “ Self – Sufficiency – Self -  Economy.”. [ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้            จาก : www.porpeang.org/ 2549.                                                            ……………………….        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บล็อกของจิ๋ม

คำสำคัญ (Tags)#พัฒนาท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 51874, เขียน: 26 Sep 2006 @ 10:22 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 09:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ทำการบ้าน
IP: xxx.123.124.247
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนคับ

ทำงานส่ง
IP: xxx.180.47.9
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

บรรณานุกรมเกี่ยวกับ <span style="color: #333333" ;="">เศรษฐกิจพอเพียง รู้สึกว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าครับ แต่ก็ขอบคุณบทความนะครับมีประโยชน์มาก