ม.ขอนแก่น และ สกว. ลงนามร่วมมือในข้อตกลง พัฒนาไก่พื้นเมือง ระยะที่ 2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ลงนามความร่วมมือในข้อตกลง ภายใต้การดำเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ระยะที่ 2


        พิธีลงนามความร่วมมือในข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นผู้ลงนาม ภายใต้การดำเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ระยะที่ 2 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ลงนามเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียติจำนวนมากร่วมในพิธี อาทิ รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข ศ.ดร.อารันต์ พัฒโนทัย รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ นายบัญชา พระพล อาจารย์วีระ ภาคอุทัย รศ.ดร.สังคม เตชะวงศ์เสถียร รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รศ.ดร.กนก ผลารักษ์ รศ.ดร.เกรียงไกร โชประการ และคุณประยุทธ์ ศรีวิโรจน์ เป็นต้น เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 อาคารAG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        โดยก่อนพิธีลงนาม รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ กล่าวรายงานความก้าวหน้าของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กล่าวต้อนรับและกล่าวถึง ความคาดหวังของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านความร่วมมือทางวิชาการ ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ กล่าวถึง ทิศทางในการสนับสนุนการวิจัยของ สกว. ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ กล่าวถึง แนวทางสนับสนุนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ กล่าวถึง การพัฒนาโจทย์และเครือข่ายวิจัย
        รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้มีพิธีลงนามความร่วมมือในระยะที่ 1 มาแล้ว โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ได้สนับสนุนภารกิจของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) และเฝ้าติดตามดูเรื่องของความก้าวหน้าในด้านต่างๆ รู้สึกชื่นชมในผลงานของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ที่ประสบความสำเร็จในผลการพัฒนาที่มีทั้งไก่ประดู่หางดำ และไก่ชี 5 สายพันธุ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ การนำเอาผลงานจากการวิจัยและพัฒนาออกสู่เครือข่ายของผู้ใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนเกษตรกร สามารถเอาผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง
        รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กล่าวต่ออีกว่า การลงนามความร่วมมือในระยะที่ 2 ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญ ในการขยายผลจากระยะที่ 1โดยมี 4 กิจกรรม คือ เริ่มขยายพันธุ์ออกไปสู่เชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น การร่วมมือกับภาคผู้ประกอบการ การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการในสังคมวงกว้าง ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของงานวิจัย ที่จะได้มีการนำเสนอผลไปยังผู้ประกอบการ และติดตามดูประเด็นปัญหาต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ นำมาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางด้านการวิจัย เป็นการแก้ปัญหาประเทศในภาวะวิกฤติ โดยช่วงปัญหาน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ก็ได้นำเอาพันธุ์ไก่ออกไปแจกจ่ายให้เกษตรกร หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมใหญ่ อย่างน้อยเพื่อให้ได้เลี้ยงไว้และมีอาหารบริโภคในระยะสั้นได้ ก็ถือว่าเป็น การสนับสนุนภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมในที่มหาวิทยาลัยก็ได้มุ่งให้เป็นนโยบายที่สำคัญ
        หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภารกิจที่จะเกิดขึ้นในระยะที่ 2 นี้ จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ทางคณะนักวิจัยของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ได้กำหนดไว้ และขอให้การดำเนินงานในความร่วมมือครั้งนี้ สำเร็จตามที่มุ่งหมายไว้ทุกประการ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กล่าวในที่สุด

         กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่


ม.ขอนแก่น และ สกว. ลงนามร่วมมือในข้อตกลง พัฒนาไก่พื้นเมือง ระยะที่ 2


ม.ขอนแก่น และ สกว. ลงนามร่วมมือในข้อตกลง พัฒนาไก่พื้นเมือง ระยะที่ 2


ม.ขอนแก่น และ สกว. ลงนามร่วมมือในข้อตกลง พัฒนาไก่พื้นเมือง ระยะที่ 2


รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ กล่าวรายงานความก้าวหน้าของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)


รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กล่าวต้อนรับและกล่าวถึง ความคาดหวังของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านความร่วมมือทางวิชาการ


ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ กล่าวถึง ทิศทางในการสนับสนุนการวิจัยของ สกว.


ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ กล่าวถึง แนวทางสนับสนุนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น


รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ กล่าวถึง การพัฒนาโจทย์และเครือข่ายวิจัย


แขกผู้มีเกียติจำนวนมากร่วมในพิธี


แขกผู้มีเกียติจำนวนมากร่วมในพิธี


แขกผู้มีเกียติจำนวนมากร่วมในพิธี


ม.ขอนแก่น และ สกว. ลงนามร่วมมือในข้อตกลง พัฒนาไก่พื้นเมือง ระยะที่ 2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (0)