เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้ไปร่วมให้ความรู้ในการประชุมอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง   การพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการโรงเรียน ของสมาคมรองผู้อำนวยการสถานการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย   ให้แก่รองผู้อำนวยการในเขตกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกที่โรงแรมนิรันดร์แกรนด์ และได้กระตุ้นรองผู้อำนวยการให้เป็นสังคมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นทิศทางของการบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จึงจะสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ได้เน้นถึงศักยภาพที่ควรจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในเด็ก และผู้ร่วมงาน คือทฤษฎี 8 K’s และ 5 K’sและเน้นถึงการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย

อาจารย์ประทับใจในความสนใจของบรรดารองผู้อำนวยการ ซึ่งปกติก็มีความสนใจอยู่แล้ว ใน 3 ชั่วโมง ได้แสดงความเห็นร่วมกับรองเลขาธิการ กพ. คุณวนิดา นวลบุญเรือง

อาจารย์จะทำงานต่อเนื่องในอนาคต และได้รับเชิญให้ไปทำงานต่อเนื่องแก่รองผู้อำนวยการโรงเรียนในภาคตะวันตกที่กาญจนบุรีในเดือนตุลาคม                

                  ขอเชิญทุกท่านที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับ