ต่อจากตอนที่ 1 (click),   ตอนที่ 2 (click)

         ผมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า   ในฐานะที่ผู้เข้าร่วมฟังและ ลปรร. เป็นนักศึกษาปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   ผมจึงขอให้ความเห็นเกี่ยวกับ ICT กับ KM ไว้ด้วย   โดยไม่รับรองว่าจะเป็นความเห็นที่ถูกต้อง

         ผมเห็นว่านัก ICT ในประเทศไทย (และทั่วโลก) ยังมอง ICT เป็นเครื่องมือสื่อสารความรู้เฉพาะความรู้แจ้งชัด (explicit knowledge)  ยังไม่เห็นคุณค่าของการสื่อสารความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) และยังไม่มีทักษะด้านการอำนวยความสะดวกในการใช้ ICT ส่งเสริมการสื่อสารความรู้ฝังลึก

         แต่บล็อก   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Gotoknow.org  มีเป้าหมายเพื่อการ ลปรร. ความรู้ฝังลึกโดยเฉพาะ

         การ ลปรร. ความรู้ฝังลึกต้องการบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นอิสระ   มีความเสมอภาคกัน  และผู้เข้ามา ลปรร. ต้องมีทักษะในการเปิดใจตนเอง   ในการเปิดใจเพื่อให้และเพื่อรับความรู้   และต้องเห็นคุณค่าของการ ลปรร. (ให้และรับ)

วิจารณ์  พานิช
 22 ก.ย.49