โครงการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "เทคนิคการปลูกพืชผสมผสานสร้างรายได้"

                  วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖  กศน.ตำบลเกาะเรียนได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "เทคนิคการปลูกพืชผสมผสานสร้างรายได้" ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ดังมีรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้

๑.หลักการและเหตุผล

           “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  การจะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้นั้น ต้องเริ่มที่ตัวเราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้หันมาพึ่งตนเอง ให้ได้วิธีการคือต้องวิเคราะห์ข้อมูลตนเองก่อนว่า อยู่ภายใต้ความพอประมาณ ความมีเหตุ มีผลการ มีภูมิคุ้นกันที่ดี และที่สำคัญต้องมีความรู้คู่คุณธรรมด้วย นั่นหมายถึงว่า การดำเนินชีวิตตามกรอบแนวคิดที่ตัวเองเป็นผู้กำหนด ได้แก่การประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เริ่มได้ที่ตัวบุคคล และค่อย ๆ ขยายผลไปสู่ชมชน จากชุมชนไปสู่ประเทศชาติ และในที่สุดประชาชนในประเทศไทย ก็จะก้าวพ้นภาวะวิกฤติ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ไปได้

          การประกอบอาชีพที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นอาชีพที่ควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ อาชีพหนึ่งที่ควรส่งเสริมคือ “เทคนิคการปลูกพืชผสมผสานเพิ่มรายได้”
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา  ได้เล็งเห็นความสำคัญของของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ จึงจัดโครงการจัดการศึกษาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เทคนิคการปลูกพืชผสมผสานสร้างรายได้" ขึ้นเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในตำบลเกาะเรียนและใกล้เคียงได้นำไปประกอบอาชีพและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๒.วัตถุประสงค์  

                     ๑.  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวเกษตรผสมผสาน (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)

                     ๒.  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และสามารถเพาะขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีเป็นปัจจัยต้นแบบได้

๓. เป้าหมาย

  เชิงปริมาณ

                     กลุ่มเป้าหมายประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลเกาะเรียน และตำบลใกล้เคียง  จำนวน   ๕๐   คน

  เชิงคุณภาพ

                     กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมสามารถนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐          

                       

                       

                       

                       

                       

                       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลเกาะเรียน

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขบันทึก: 518404, เขียน: 04 Feb 2013 @ 12:44 (), แก้ไข: 04 Feb 2013 @ 12:44 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

.... โครงการนี้ ดีมากๆ นะคะ .... ช่วยชาวบ้านได้มากเลย นะคะ ... คุณครูลักษณ์ .... ช่วยชี้แนะมากเลยค่ะ .... เป็นประโยชน์ มากเลยค่ะ  ... 


ื                       


ต่อยอดกลุ่มเมื่อไร  ขอติดตามไปด้วยคนนะค่ะ

ขอบคุณผู้จัดนะคะ