• เหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็จะหมดเดือนกันยายน หรือสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  ข้าราชการและพนักงานของรัฐ ก็จะมีผู้เกษียณงาน มีการโยกย้ายตำแหน่งงานต่าง ๆ ตามมา ซึ่งรวมทั้งตัวเองด้วย   เมื่อปีที่แล้วมาช่วยงานที่ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  •   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 นี้จะเปลี่ยนไปช่วยงานในตำแหน่ง  อาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือการเปลี่ยนวิชาที่สอนจากวิชาเฉพาะทาง (ชีววิทยา) มาเป็นวิชา หมวดศึกษาทั่วไปด้วย  ก็ถือว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่จะได้เรียนรู้ การเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีธรรมชาติของจำนวนนิสิต นักศึกษา วิธีจัดการเรียนการสอนที่ค่อนข้างแตกต่างจากการสอนในวิชาเฉพาะที่เคยสอนมา  วันนี้จึงถือโอกาส เปิด blog ใหม่ เพื่อบันทึกเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาศึกษาทั่วไป (General Education)