สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก ที่มีผลต่อธุรกิจประเทศไทย

- ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง  มีผลทำให้ราคาน้ำมันในประเทศลดลง

ตามไปด้วย ทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจลดลง

ผลประกอบการของธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

- การก่อการร้ายที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น