รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน ๑ โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

  ติดต่อ

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน   โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

            เป็น การรายงานการสังเคราะห์งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของคุรุสภา     โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ในส่วนนี้ประกอบด้วย  ที่มาและความสำคัญของการวิจัย   วัตถุประสงค์   วิธีดำเนินการวิจัย   ประชากรและกลุ่มต้วอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย  ในส่วนของ การอภิปรายผลนั้นจะนำลงในครั้งต่อไป   ข้อมูลใน  File  นี้ ต้องอ่านด้วยโปรแกรม Acrobat Reader  ค่ะ                       

 Puppy 1 

http://gotoknow.org/file/chuanpis/File0005.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chuanpis

หมายเลขบันทึก: 51804, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-21 13:00:14+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วิจัย#เครือข่ายครูแนะแนว

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)