การเรียนในปัจจุบัน...ถ้าเราจะเรียนให้เก่งดีมีสุข...........

น่าจะเรียนโดยเกิดจากความสนใจใฝ่รู้ของผู้เรียนเอง........ผู้เรียนอยากรู้อะไร   แล้วผู้เรียนต้องค้นคว้าหาอย่างตั้งใจ  และมีความพยายามให้มากเท่าที่จะมากได้