รู้และเข้าใจตนเอง

  Contact

  รู่จักตนเอง  
การรู้จักตนเองจะทำให้เรารู้จักและเข้าใจผู้อื่นสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข การเรียนการสอนจะเป็นการเรียนรู้ให้รู้จักตนเองเข้าใจตนเองค้นหาว่าตนเองชอบอะไร  มีปัญหาอะไร และสามารถรู้จักคิดหาแนวทางแก้ไขให้กับตนเองได้

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In air

Post ID: 51792, Created: , Updated, 2012-05-16 14:00:18+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #รู้เนื้อรู้ตัว

Recent Posts 

Comments (0)