การเงิน

บริการทุกระดับประทับใจเงินสวัสดิการ
ชื่อผลงาน          บริการทุกระดับประทับใจเงินสวัสดิการ
ชื่อเจ้าของผลงาน      นางอารดา  พลอาษา
เกริ่นนำ
             เดิมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการมีหลายขั้นตอนและใช้เวลานานประมาณ  15-30 วัน กว่าผู้ขอเบิกเงินจะได้รับเงิน ทำให้เกิดความเดือดร้อนทางด้านการเงิน  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ ซึ่งจะส่งผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  กลุ่มงานการเงินจึงขอยืมเงินจากกลุ่มงานสหกรณ์ของโรงเรียนมาทดรองจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  โดยผู้ที่จะขอเบิกเพียงส่งเรื่องเบิกที่ถูกต้องก็จะได้รับเงินทันที  บริการส่งถึงที่กรณีที่ข้าราชการและลูกจ้างประจำไม่ว่างที่จะมารับเงิน  ทำให้มีความพึงพอใจในการบริการที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
ผลสำเร็จ
           1. กลุ่มงานการเงินโรงเรียนห้องสอนศึกษาสามารถให้บริการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ โดยให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว
            2.  สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างในสังกัด  ที่ต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก  ทำให้เกิดความพึงพอใจและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งส่งผลดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน
วิธีการ/ขั้นตอนที่สำคัญ
          1. โรงเรียนห้องสอนศึกษา ดำเนินการยืมเงินสหกรณ์โรงเรียนมาทดรองจ่ายจำนวน  20,000 บาท
          2.  ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำผู้ขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ดำเนินการกรอกแบบขอเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  จำนวน  1  ฉบับ
          3. เจ้าหน้าที่รับแบบและตรวจแบบขอเบิกเงิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พร้อมลงความเห็นอนุมัติจ่ายเงิน
          4. เจ้าหน้าที่จ่ายเงิน และบันทึกหลักฐานการจ่ายเงิน
          5.  เจ้าหน้าที่การเงินรวบรวมใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล เพื่อวางฎีกาและโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนห้องสอนศึกษา
ข้อจำกัดในการนำไปใช้
          การดำเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการตามที่กำหนดข้างต้นได้นั้นผู้เบิกจำเป็นต้องมีเอกสารประกอบการเบิกเงินให้ถูกต้องและครบถ้วน 
คำสำคัญ
         การเงิน
วันที่ส่งข้อมูล
         25  กันยายน  2549
ผู้นำส่งความรู้
          นางอารดา  พลอาษา
กลุ่มงานการเงิน โรงเรียนห้องสอนศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1
โทรศัพท์    053- 611349

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเงิน

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนห้องสอนศึกษา

หมายเลขบันทึก: 51794, เขียน: 25 Sep 2006 @ 17:56 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)