104: Nothing remains without Change - Buddha


"ไม่มีสิ่งใดคงอยู่โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลง"

                                                  -- พระพุทธเจ้า ...
... สัพเพ สังขารา อนิจจัง... รูป นาม ทั้งหลาย เปลี่ยนแปลง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป...

... พระท่านเห็นความเป็นจริงนั้น ท่านจึงไม่ทุกข์ ยิ่งกว่านั้น ท่านจัดการการเปลี่ยนแปลงด้วยคำว่า ทำให้   'เจริญ'

... เห็นจริงว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลง และ สร้างความ เจริญรูป เจริญใจ ให้เป็น เจริญกุศล ... จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง ^_^...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิต... สงบเย็น เป็นประโยชน์: Peaceful and Useful Lifeความเห็น (0)