EGA
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) สรอ. Electronic Government Agency(Plublic Orgenization)

EGA


สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(EGA)
Username
roodbeer
สมาชิกเลขที่
161182
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

   เนื่องด้วยการดำเนินงานด้านบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของประเทศไทยได้ดำเนินตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาได้ระยะหนึ่ง โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ได้พยายามดำเนินการขับเคลื่อนในบริบทดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง แต่อุปสรรคสำคัญประการหนึ่งในการดำเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานกลางที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยตรงสำหรับปฏิบัติการในด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) การดำเนินโครงการด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและจัดทำมาตรฐานที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มีความก้าวหน้าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ICT ของประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เห็นควรให้จัดตั้ง “สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้มีระบบการบริหารงานที่เป็นอิสระจากระบบราชการมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีความเป็นอิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ โดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นมา

   ในระยะเริ่มต้นของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้โอนย้ายบรรดาบุคลากรและบรรดากิจการของ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) หน่วยงานกำกับของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บรรดาโครงการด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ เนื่องจากเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีเครื่องมือต่างๆ ที่พร้อมทำงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)และเพื่อเป็นฐานตั้งต้นในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   อนึ่ง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2540เพื่อพัฒนาเครือข่าย (Government Information Network: GINet) และดำเนินกิจกรรมอื่นที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐโดยให้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2541 ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามพ.ร.บ. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 และดำเนินประสบความสำเร็จเรื่อยมา มีโครงการที่พัฒนาและส่งมอบให้หน่วยงานภาครัฐไปแล้วไม่น้อยกว่า 500 โครงการ

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท