แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค พ.ศ. 2556-2559

Plan_reo14
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

    

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นควรให้มีการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค โดยใช้กรอบของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับชาติ มาเป็นแนวทางในระดับพื้นที่ เพื่อใช้เป็นกลไกในการถ่ายทอดแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับชาติ และเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้มากขึ้นในระดับจังหวัดและท้องถิ่น และเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการฟื้นฟูและดูแลรักษาให้การใช้ประโยชน์อยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในลักษณะพื้นที่–ภารกิจ–การมีส่วนร่วม (Area–Function–Participation, AFP) อย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค ควบคู่กับการพัฒนาข้อมูลให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้หน่วยงานและประชาชนเข้าถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ง่ายที่สุด

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ซึ่งมีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค พ.ศ.2556–2559 เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ในการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน ตามหลักการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค พ.ศ. 2556-2559 หมายถึง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค ที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 จัดทำขึ้น โดยมุ่งเน้นการลดและควบคุมมลพิษ ณ แหล่งกำเนิด และการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในระดับพื้นที่ แบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจัดทำเป็นแผนฯ กลุ่มภูมิภาคหลักจำนวน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง (รวมภาคตะวันตก) ภาคอีสาน และภาคใต้

ภาคใต้ ประกอบไปด้วย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) พื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) พื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) พื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

กรอบแนวคิด แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค เป็นกลไกสำหรับการขับเคลื่อนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัด จังหวัด ท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชน ในแต่ละภูมิภาค ในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556–2559) โดยเน้นให้ประชาชนได้มีการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และการบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ในมิติการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยให้ความสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก และการมีส่วนร่วมและสร้างภูมิปัญญาร่วมกันของภาคีต่างๆ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพื้นที่ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาเงื่อนไขและปัจจัยแห่งความสำเร็จ ควบคู่ไปกับการกำหนดทิศทางและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานต่อไป

ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555–สิงหาคม 2556

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละภูมิภาค อาทิ กลุ่มจังหวัด จังหวัด ท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน มีแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค เป็นเครื่องมือและกลไกสำหรับขับเคลื่อนและนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในพื้นที่ของตน อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ (Tags)#แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หมายเลขบันทึก: 517760, เขียน: 29 Jan 2013 @ 10:10 (), แก้ไข: 29 Jan 2013 @ 10:19 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

กด like ให้ประโยคนี้ค่ะ!

เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ในการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน ตามหลักการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

"เป็นกำลังใจ ให้การดำเนินงาน ประสบผลสัมฤทธิ์ ตามที่คาดหวังไว้นะคะ." 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ สำหรับกำลังใจดีๆ
ขณะนี้ คณะทำงานจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค ของภาคใต้ กำลังระดมความคิดเห็น จาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีส่วนได้เสีย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในกลุ่มภาคใต้  เพื่อกำหนดเป้าประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และสิ่งที่พึงปรารถนาเกี่ยวกับ "คุณภาพสิ่งแวดล้อมของภาคใต้" เมื่อสิ้นปี 2559 ค่ะ คาดว่า เดือนกันยายน 2556 นี้ จะได้แผนฯ ที่สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือและกลไลในการขับเคลื่อนและนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ค่ะ

 ^___^

เขียนเมื่อ 

อ้าว โทษที เพิ่งทวงไป ไม่เป็นไรจ้า รอทำครั้งที่ สองต่อได้เรย

เขียนเมื่อ 

ถ้าให้ดี น่ามีภาพประกอบ ด้วย