ดร. กิตติ มโนคุ้น


Username
kittmann
สมาชิกเลขที่
179704
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ดร.กิตติ  มโนคุ้น
Kitti Manokhoon, Ph.D.

ประวัติการศึกษา

· Ph.D. in Civil Engineering, University of Florida, USA 2007 (Pavement Engineering: GPA 4.00/4.00)

· M. Eng. in Civil Engineering, University of Florida, USA 2004 (Highway Engineering: GPA 4.00/4.00)

· M. Eng. in Civil Engineering, Asian Institute of Technology (AIT), Thailand 2000 (Transportation Engineering) 

· วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1998

 

ป­ระวัติการทำงาน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี กรมทางหลวงชนบท (กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม กรมทางหลวงชนบท (มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

- อาจารย์พิเศษ MBA-KKU ธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน)

- วิทยากรด้านบริหารจัดการ : การจัดการอารมณ์ (EQ) ปัญญาทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Science) การพัฒนาตนเอง (Soft Skill Development) และการพัฒนาองค์กร (Organization Development)  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน)

- วิทยากรด้านวิศวกรรมโยธา :  วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering) วิศวกรรมงานทาง (Highway Engineering) วิศวกรรมผิวทาง (Pavement Engineering) วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management Engineering) (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

- ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

- ผู้นำคลื่นลูกใหม่ในระบบข้าราชการไทย รุ่นที่ 14 (ระบบข้าราชการผู้นำคลื่นลูกใหม่ :New Wave สำนักงาน ก.พ.) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม (เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕)

- ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ ๖ (ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง: HiPPS สำนักงาน ก.พ.) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม (กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๙)

- ผู้ช่วยวิจัย คณะวิศวกรรมโยธา University of Florida, USA (สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)

- นักเรียนทุนรัฐบาล ทุน ก.พ. ระดับปริญญาเอก ณ University of Florida, USA (สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)

- อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ – สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕)

- ผู้ช่วยวิจัย วิศวกรขนส่ง และการจราจร คณะวิศวกรรมโยธา Asian Institute of Technology, Thailand (มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ – สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓)

 

เกียรติคุณ 

- กรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรม (Industrial Advisory Board) สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พฤษภาคม 2566

-โครงการอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับกลางคมนาคม รุ่นที่ 15" กระทรวงคมนาคม (พ.ศ. ๒๕๖๓)

- ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น JICA Fellowship Program: Road Maintenance (B), JICA Hokkaido, Japan (4 Sep.-12 Oct. 2019)

- โครงการอบรมหลักสูตร "เตรียมผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท รุ่นที่ 9" กรมทางหลวงชนบท (กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

- ทุนรัฐบาลประจําปี ๒๕๖๑ ฝึกอบรมผู้มีศักยภาพสูงด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นํา (Advanced Public Management and Leadership), สาธารณะไอร์แลนด์ (กรกฎาคม ๒๕๖๑)

- โครงการอบรมหลักสูตร "5th Singapore-Thailand Leadership Development Programme", Singapore (กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

- ทุนรัฐบาลไทย ก.พ. อบรมข้าราชการ iRAP Road Safety, University of Birmingham, UK (กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

- โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำคลื่นลูกใหม่ในระบบราชการไทย รุ่นที่ 14, สำนักงาน ก.พ. ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕)

- ทุนรัฐบาลสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Talent Group) สหราชอาณาจักร (พ.ศ. ๒๕๕๔)

· ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (Japanese International Cooperation Agency: JICA) (พ.ศ. ๒๕๕๒)

· ทุนรัฐบาลไทย ก.พ. ปริญญาเอก University of Florida (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๐)

· ทุนผู้ช่วยวิจัย University of Florida, USA (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐)

· ประกาศนียบัตรนักศึกษานานาชาติดีเด่น University of Florida, USA (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๐)

· University of Florida Graduate Assistantship Program, USA

- Japanese Government Scholarship, Japan International Cooperation Agency, JAPAN

- ทุนผู้นำรุ่นใหม่ International Road Federation: IRF, USA (พ.ศ. ๒๕๔๙)

· รางวัลนักศึกษานานาชาติดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ Outstanding International Student Certificates, University of Florida, USA (พ.ศ. ๒๕๔๘)

สมาคมวิชาชีพและวิชาการ

· ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรโยธา เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

· อนุกรรมการด้านวิชาการ สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย (Roads Association of Thailand)

· นักเรียนทุนรัฐบาล สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล

· Fellow, International Road Federation (IRF), USA

- Fellow, Japan International Cooperation Agency (JICA), JAPAN

 

ผลงานสำคัญ

1) ด้านบริหารและพัฒนาภาวะผู้นำ

หัวข้อบรรยายและบทความ

- “EQ-Equation” โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “สมการ EQ ในชีวิตและการทำงาน” สำนักงานสรรพากรภาค 10 (อุดรธานี) มิถุนายน 2566

- “EQ-Balance” โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงาน” สำนักงานสรรพากรภาค 10 (อุดรธานี) มิถุนายน 2566

- “EQ-2030: ปัญญาทางอารมณ์ 2030” รายวิชา CM 017846 ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมษายน 2566

- “the EQ-Teams: การใช้ EQ กับการบริหารทีมงาน” โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 7, สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี พฤศจิกายน 2565

- “สำเร็จด้วย Soft Skills” Soft Skills for Success รายวิชา CM 017802 ธุรกิจและสิ่งแวดล้อมทางการจัดการ (ฺฺBusiness and Managerial Environment) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น กันยายน 2565

- “สำเร็จเพราะฉลาดทางอารมณ์ (EQ)” Success in the Multi-Emotion สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) onsite และ online รวมกว่า 200 คน กรกฎาคม 2565

- “การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกและการควบคุมภาวะอารมณ์” โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุ่นที่ 31 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พฤษภาคม 2565

- “EQ กับการพัฒนาภาวะผู้นำ” โครงการหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พฤษภาคม 2565

- “วิชาปูทางชีวิต Paved Life Design”, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, มีนาคม 2565

- “ปัญญาทางอารมณ์ (EI)”, MBA-KKU, Khon-Kaen University, February 2022

- “Emotional Intelligence” (6 hrs International Class), Master of Business Administration, Khon-Kaen University, January 2022

- “การใช้ EQ กับการบริหารทีมงาน” โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 6, ป.ป.ช. พฤศจิกายน 2564

- “EQ กับการพัฒนาภาวะผู้นำ” (6 ชั่วโมง) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษของกระทรวงแรงงาน, พฤศจิกายน 2564

- EQ กับการพัฒนาภาวะผู้นำ https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace/courses/1018  สำนักงาน ก.พ.  

- "การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับกลางรุ่นใหม่", กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, สิงหาคม 2560

- "Theory U and Happy 20 สำหรับข้าราชการคลังสมองรุ่นใหม่ DGR 4.0", กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, พฤษภาคม 2560

- "ImagineHuman 4.0 สำหรับเครือข่ายข้าราชการคุณภาพ (Talents)", กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.), เมษายน 2560

- "EQ กับการพัฒนาภาวะผู้นำ", หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22, สำนักงาน ก.พ., มีนาคม 2560

-  ดร.กิตติ มโนคุ้น "สร้างเมืองหรือสงคราม", วารสารสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย, ธันวาคม 2558

- ดร.กิตติ มโนคุ้น  "มุมมองการเปลี่ยนแปลง ความเป็นผู้นำ งานพัฒนาระบบในรูปแบบของสหราชอาณาจักร เทียบแง่หนึ่งเชิงไทยพุทธสู่การนำไปใช้", วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ, ธันวาคม 2557

- “Contemplative Project Management”, Graduate Level at Department of Political Science, Dhurakij Pundit University: DPU, August 2014

- “Together WE can”, School of Medicine, Srinakarin Hospital, Khon-Kaen University, July 2014.

- “Power of Giving”, Master of Business Administration, Khon-Kaen University, July 2014

- “Power of Wonderful Mind”, Master of Business Administration, Khon-Kaen University, July 2014

- “Personal Mastery”, Master of Business Administration, Khon-Kaen University, June 2014

- “System Thinking”, Master of Business Administration, Khon-Kaen University, June 2014

- “Happy Organization for Officers”, Department of Rural Roads, Ministry of Transport, June 2014

- “Happy Organization for Leaders”, Department of Rural Roads, Ministry of Transport, May 2014

- “Power of Observation”, Master of Business Administration, Khon-Kaen University, May 2014

- “Positive Organization Development”, Master of Business Administration, Khon-Kaen University, March 2014

- “Generative Leadership”, Master of Business Administration, Khon-Kaen University, March 2014

- “Development of Strategic Plans”, CH Radiators & Industry Co. Ltd., Bangkok, March 2014

- “How to be Generative Engineers”, Faculty of Engineering, Mahasarakham University, February 2014

- “Charismatic Skills”, Master of Business Administration, Khon-Kaen University, November 2013

- “Leadership in Style”, CH Radiators & Industry Co. Ltd., Bangkok, September 2013

- “Leadership Concepts in the Three Kingdom”, Master of Business Administration, Khon-Kaen University, August 2013

- “Views of Change and Civilization”, New Wave Leadership Program, Office of The Civil Service Commission, Cambodia, August 2013

- “Project Management”, Graduate School of Human Resource Development Department, National Institute of Development Administration : NIDA, June 2013

- “Supervision of Public Projects”, Burapha University: BUU, May 2013

- “Management of Public Projects”, Graduate Level at Department of Political Science, Dhurakij Pundit University: DPU, May 2013

- “Three Levels of Leadership”, New Wave Leadership #15 Program, Office of Civil Service Commission : OCSC, June 2012

- “One Degree Drive, Change Thailand”, Annual Seminar of High Performance and Potential System (HiPPS), Office of The Civil Service Commission, September 2011

 

2) ด้านวิศวกรรม

- โครงการพัฒนาแผนแม่บทการบริหารสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานทางหลวงชนบท (iAmR : Infrastructure Asset Management for Rural Roads)

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานบำรุงทาง (PMMS :  Pavement Maintenance Management System) เพื่อเข้าสู่การบริหารสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานทางหลวงชนบท (iAmR)

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานอุทกภัย (FMS :  Flood  Management System) เพื่อเข้าสู่การบริหารสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานทางหลวงชนบท (iAmR)

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานบำรุงสะพาน (BMMS :  Pavement Maintenance Management System) และการตรวจสอบทาง เพื่อเข้าสู่การบริหารสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานทางหลวงชนบท (iAmR)

- โครงการพัฒนาแผนแม่บทการบริหารการจราจรบริเวณโครงข่ายราชพฤกษ์ กทม. (Traffic Management Master Plan)

- โครงการวิเคราะห์โครงสร้างชั้นทางหลวงชนบทด้วยวิธีเชิงกล (Mechanistic Design for Rural Roads)

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาคด้วยระบบ DRR-BMMS 4.0 (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

- โครงการพัฒนาแบบจำลองและระบบตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

- โครงการบูรณะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ด้วย CFRP และ Machanical Bearing (พ.ศ. ๒๕๕๘)

· โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนนนทบุรี ๑ จังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕)

· โครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายสะพาน (พ.ศ. ๒๕๕๒)

· โครงการควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ลอดบริเวณวงเวียนถนนราชพฤกษ์ – ถนนนครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕)

· โครงการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (พ.ศ. ๒๕๕๒)

· อาจารย์และวิทยากรบรรยายพิเศษ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานของกรมทางหลวงชนบทในรูปบทความทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ (พ.ศ. ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน)

บทความตีพิมพ์

-ดร.กิตติ มโนคุ้น และคณะ, การประเมินความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างสะพานดอนหอยหลอด เพื่อการออกแบบเสริมกําลังโดยใช้เส้นใยคาร์บอนเสริมโพลิเมอร์ (CFRP), Evaluation of the Regional Bridge (DonHoiLord) for CFRP Structural Strengthening, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27, สิงหาคม 2565

-ดร.กิตติ มโนคุ้น และคณะ, การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาคด้วยระบบ DRR-BMMS 4.0 : Efficiency Enhancement of maintenance management for provincial bridges using DRR-BMMS 4.0 system, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, กรกฏาคม 2560 

-ดร.กิตติ มโนคุ้น และคณะ, การพัฒนาระบบตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงสะพานข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, กรกฏาคม 2560 

- “Master Plan for Bridge Management”, International Meeting: Thailand Project Plaza 2011,Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA), Seoul, South Korea, November 2011

- “Practices in Thai Government Projects”, Seminar on Civil Engineering Practices for Participants from Indonesia, Asian Institute of Technology (AIT), April 2011

- “Management of Public Projects”, Graduate Course :Management Technology, The National Institute of Development Administration (NIDA), August 2011

- “Rural Road Development and Management”, seminar of Rural Road Development Planning for Participants from Bangladesh, Asian Institute of Technology (AIT), April 2011

- “Human Factor in Road Safety Management”, Department of Rural Roads and Neighboring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization): NEDA, April 2011

- “Pavement Design and Management”, Undergraduate Course: Pavement Engineering, Burapha University (BUU), February 2011

- “Self-Explaining and Forgiving Practices in Road Management”, Graduate Course: Transportation Seminar, Chulalongkorn University (CU), February 2011

- “Transportation System Development and Management”, Seminar on Professional Courses on Road management, Asian Institute of Technology (AIT), November 2010

- "Bridge Management System",Graduate Course 217547: Infrastructure System Evaluation and Retrofit, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, THAILAND, January 2010

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท