ถึงเวลาทบทวนแล้วหรือยัง กับการประเมินโรงเรียนอย่างนี

อีกครั้งหนึ่งที่จะต้องเขียนเกี่ยวกับสมศ.กับบทบาทหน้าที่

1. บทบาทของท่าน เหมือน ตำรวจ เอาหมายค้นมาค้นบ้านผู้ต้องสงสัย   มาเพื่อเข้าโรงเรียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย  มาดู มาดม  มาคุ้ยหาหลักฐาน  มาสอบปากคำ  3  วัน  แล้วก็พิพากษาโรงเรียน  รับรองกับไม่รับรอง   นี่ไม่ใช่การประเมินที่สร้างสรรค์  เรียกร้องอีกครั้ง  ว่าการประเมินเป็นสิ่งจำเป็น  ไม่จำเป็นต้องมี.......  กระทรวจคิดเองทำเองได้  ปลายทางของการประเมินไม่ใช่รับรอง กับ ไม่รับรอง   แต่คำตอบควรเป็น   สถานศึกษามีคุณภาพอยู่ตรงไหน ดูมิติของการพัฒนา  เพียงใด  ผลการประเมินจีงควรสรุปเป็นระดับ  ดีเยี่ยม  ดี   พอใช้  ต่ำ  และต้องปรับปรุง หรือถ้าเป็นดาวก็ 5-4-3-2-1  ดวง เป็นต้น โรงเรียนที่ไม่ผ่าน หลายๆโรงเขามีดีอยู่ แต่เด็กเขาไม่้เก่ง  (ตกมาตรฐานที่ 5) เด็กไม่เก่ง  ไม่ได้หมายถึงเด็กไม่ดี  

2.ยอมรับเถอะ  ผู้ประเมินแต่ละคนมีหลายมาตรฐาน  และแต่ละคนก็มีคุณภาพไม่เหมือนกัน  แต่มีความชอบธรรมตามกฏหมายเพราะผ่านกระบวนการคัดสรรจากสมศ.แล้ว  คนเหล่านี้ไม่ต้องขยายความ  โรงเรียนรู้อยู่

3. อย่ามาตรฐานเดียวมาประเมินโรงเรียนทั้งประเทศ  พัฒนาการของแต่ละโรงไม่เหมื่อนกัน  โรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนในชนบท  โรงเรียนที่มีพื้นฐานทางสังคมที่แตกต่างกัน  จะไม่มีวันเหมือนกัน   โรงแรมยังมี 5  ดาว 4  ดาว  3  ดาว  เครื่องบินยังมี Business Class -  Low Class  ยายังมีหลายเกรดเลย  อีกมาก  เราไม่สามารถให้ทุกคนใส่รองเท้าเบอร์เดียวกัน  และชนิดเดียวกันได้  แต่เราเลือกหรือให้เขาเลือกรองเท้าที่เหมาะกับตัวเขาเอง   เขากินข้าวกับมือไม่ได้หมายถึงเขาล้าหล้ง  เขากินหมาก  ไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่ดี  เพราะนั่นคือตัวตนของเขา     

                      ยอมรับเถอะ    10 ที่ผ่านมา  ไม่ได้ทำให้โรงเรียนดีขึ้นมากนัก  แต่กลับทำให้ดรงเรียนเดรียด และมุ่งเน้นการทำเอกสารที่จอมปลอมมากขึ้น    ผู้เขียนไม่สามารถอ้างคำพูดของ  ศ.  หรือ ดร. ในมหาวิทยาลัยหลายท่านที่ได้เคยแสดงความคิดเห็น มาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่ายมา  เพราะ ไม่ได้ใส่ใจจำ  แต่ขอขอบคุณท่านเหล่านั้นด้วยจริงๆ

                       10  ปีที่ผ่านมา  ใช้งบประมาณเพื่อการประเมินอย่างนี้ไปด้วยภาษีของประชาชนไปเท่าไหร่ล้านบาท  ตรงกันข้าม  ถ้าเอางบประมาณก้อนนั้นมาพัฒนาโรงเรียน  จะสามารถยกระดับคุณภาพได้เพียงใหน

                     ใตรที่เกี่ยวข้องด้วย  กลับมาทบทวนกันหน่อยดีหรือไม่   พรบ.ที่ตราขึ้นเพื่อการนี้  สมควรยกเลิกหรือแก้ไขได้แล้วหรือยัง   ฝากเป็นข้อสังเกตให้ท่านคนช่วยคิด  ย้ำๆๆๆๆ    การประเมิน  ยังเป็นสิ่งจำเป็น   แต่ไม่ใช่วิธีการคิด  วิธีการปฏิบัติอย่างนี้  ขอบคุณ...... 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (0)