รั้ว หรือแนวรั้ว คืออะไร ?   เป็นการกั้นอาณาบริเวณเพื่อแสดงถึงขอบเขตพื้นที่ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการบุกรุก ตลอดทั้งเป็นการป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้าทำลายทรัพย์สินของตนเอง เช่น การล้อมรั้วบ้าน แปลงนา และสวนผัก ผลไม้ เป็นต้น โดยปกติแล้วการทำแนวรั้ว ก็จะใช้วัสดุที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และงบประมาณเป็นหลัก เช่น รั้วคอนกรีต การใช้รั้วลวดหนาม หรือแม้กระทั่งรั้วไม้ไผ่ เป็นต้น แต่ที่สำคัญที่สุดในการทำรั้ว คือเสา ซึ่งเสมือนหัวใจของรั้ว รั้วจะแข็งแรง หรือไม่แข็งแรงก็จะขึ้นอยู่กับเสา

เสารั้วในระบบเกษตรประณีต   การผลิตในระบบเกษตรแบบประณีต เกษตรกรจะคำนึงประโยชน์การใช้สอยของพื้นที่เป็นหลัก ทุกตารางนิ้วจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นในการทำแนวรั้วเกษตรกรจะพิจารณาดูว่า สามารถก่อให้เกิดรายได้หรือไม่

  เสารั้วแบบประหยัด    จากแนวคิดดังกล่าวผมจึงมองเห็นว่าการทำแนวรั้วที่ประหยัด และน่าจะเกิดประโยชน์มากสำหรับพี่น้องที่ทำการเกษตรในระบบเกษตรประณีตคือ การปลูกต้นยูคาลิปตัสเพื่อทำเสารั้ว เนื่องจากต้นยูคาลิปตัสเป็นไม้ที่โตเร็ว ต้นตรง ทรงพุ่มไม่ใหญ่มาก อีกทั้งเป็นไม้เศรษฐกิจที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ในการปลูกนั้นเราสามารถปลูกเป็นแถวให้มีระยะห่างประมาณ 2 – 3 เมตร เมื่อต้นโตเราจึงเอาลวดหนาม หรือไม้ไผ่ไปผูกติด หรือตีติดกับต้นก็ได้  ในช่วงของการปลูกใหม่ๆ เราอาจจะทำรั้วลำลองที่มีราคาถูกไปก่อน เมื่อยูคามีอายุได้ประมาณ 2 ปีเราก็สามารถทำเป็นรั้วถาวรได้

เสารั้วสร้างรายได้ เมื่อปลูกยูคาไปแล้วประมาณ 3 -5 ปีเราก็สามารถที่จะตัดต้นยูคาลิปตัสไปใช้ประโยชน์ได้ หรือตัดไปขายเพื่อนำรายได้ให้กับครอบครัว หรือไม่ท่านอาจจะปล่อยเอาไว้ให้มีอายุครบ 10 ปีท่านจะสามารถนำไม้ไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัยต่อไปได้เป็นอย่างดีจากแนวทางดังกล่าวน่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้ และยังเป็นธนาคารต้นไม้ ที่สามารถถอนได้เมื่อมีความจำเป็น เนื่องจากไม้ยูคาลิปตัสเป็นไม้ที่ซื้อง่ายขายคล่องในสภาพปัจจุบัน

ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์

24 กันยายน 2549