กระบวนการสอนความคิดสร้างสรรค์

กระบวนการของ Anderson   มี 6 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 สนใจและรู้สึกถึงความต้องการของจิตใจและสมอง

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล

ขั้นที่ 3ไตร่ตรองถึงการวางแผนโครงสร้างและรูปแบบของงาน

ขั้นที่ 4 เกิดจินตนาการ

ขั้นที่ 5 สร้างจินตนาการและแสดงผลให้เห็นชัด

ขั้นที่ 6 ขั้นรวบรวมความคิดและแสดงออกมาในรูปผลงาน

เราสามารถนำขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอนมาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน เช่น การจัดการเรียนการสอนในวิชาศิลปะ

1. ครูและนักเรียนสนทนาเรื่องการฟังเพลงและเพลงที่นักเรียนชอบร้อง นำเพลงที่นักเรียนชอบมาให้นักเรียนร่วมกันร้อง ครูอาจเปิดคาราโอเกะแล้วให้นักเรียน ร้องพร้อมๆกัน(ขั้นที่ 1 )

2.นักเรียนรวบรวมเนื้อหาสาระจากเนื้อเพลงโดยการเขียนผังความคิด(ขั้นที่ 2)

3.นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 5-6 คน แต่ละกลุ่มร่วมกันจินตนาการจากเนื่อเพลงเพื่อสร้างชิ้นงาน(ขั้นที่ 3)

4.นักเรียนร่วมกันระดมความคิด และเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน(ขั้นที่4)

5.นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสร้างชิ้นงาน(ขั้นที่ 5)

6.นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานพร้อมอภิปรายหน้าชั้นเรียน      (ขั้นที่6)

7. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นผลงานของเพื่อนและร่วมกันประเมินผลงานของเพื่อน

ทดลองเอาไปใช้ดูนะคะ ช่วยกันพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์