แนะนำหนังสือ 99 ปีพุทธทาสภิกขุฯ

สถาบันวิถีทรรศน์จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ออกมาอย่างเหมาะเจาะต่อเวลา   เพราะปีหน้าวันที่ 27 พ.ค.49   จะเป็นวันครบ 100 ปีชาตกาลของพุทธทาสภิกขุ

ในเล่มมีเนื้อหาที่สาระเพียบ   ในทำนอง "ศาสนาสำหรับปัญญาชน"  ราคาเล่มละ 199 บาท   วางจำหน่ายทั่วไป

                                     

                                               ปกหนังสือ

วิจารณ์  พานิช
   6 ต.ค.48