รายงานกระบวนการเข้าสู่การดำเนินงานจัดการความรู้ (KM) ขององค์กร

ch-culture
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กระบวนการเข้าสู่การดำเนินงาน KM
การดำเนินงานการจัดการความรู้  (Knowledge  Management, KM)
         การจัดการความรู้  (Knowledge  Management, KM)  เป็นกระบวนการหนึ่งที่มุ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร  ทั้งนี้กระบวนการจัดการความรู้ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในการแสวงหา  พัฒนา  แลกเปลี่ยน  และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันจากความรู้ในตัวคนกลายเป็นความรู้ของกลุ่ม  โดยการขยายผลจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งหรือหลายคน  และไปสู่หลายกลุ่มทั่วทั้งองค์กร  หน่วยงานราชการเป็นหน่วยงานที่เต็มไปด้วยบุคลากรที่มีความหลากหลายทั้งความคิด  ประสบการณ์และความรู้  ซึ่งเมื่อบุคลากรเหล่านั้นได้ร่วมมือในการสร้างและใช้ความรู้โดผ่านกระบวนการจัดการความรู้อย่างเหมาะสมจะทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานได้
กระบวนการดำเนินงานขององค์กร
          ในการดำเนินงานการจัดการความรู้   (Knowledge  Management, KM)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรได้ดำเนินการ  ๖  ขั้นตอน  ซึ่งหน่วยงานต้องดำเนินการโดยกระบวนการ  มีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร โดยการนำของ นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์  ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร  ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงาน KM เมื่อวันที่  ๒๐  กันยายน ๒๕๔๘  รายละเอียดคลิกดูได้ที่... KM1.doc    หรือ  http://gotoknow.org/file/chumphon6/KM1.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Cultureความเห็น (0)