Project management

jagsan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 สรุปบทเรียน  Project management

ผู้บรรยาย : รศ.ดร.มานพ คณะโต

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                การบริหารโครงการ หมายถึง การจัดการ การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยทั่วไปแบ่งประเภทของโครงการ ตามลักษณะของสถานการณ์ที่จะเผชิญรวมสามประเภท คือ

1.โครงการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ (Improvement  project)  รวมถึง โครงการปรับสมรรถนะด้านต่าง ๆ ขององค์การ  (Competency improvement) เพื่อนำไปสู่การทำงานที่กระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นด้วย

2. โครงการริเริ่มหรือพัฒนานวัตกรรม (Innovative project)  ด้านต่าง ๆ ทั้งส่วนของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี ความรู้ วิทยากร และปัญญาประดิษฐ์ ทั้งหลายที่มีคุณค่าอย่างสูงยิ่งต่อองค์การ

3.โครงการวิจัยและพัฒนา (research and development project) ทั้งนี้เพื่อการค้าคว้า การทำการทดลอง การฝึกปฏิบัติ การบุกเบิกหรือนำร่อง (Pilot) ในพื้นที่หรือกลุ่มคน เพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์

กระบวนการบริหารโครงการ
  กระบวนการการบริหารโครงการ (Project initiation process) แบ่งเป็นลำดับขั้นตอนในการบริหารโครงการ 6 ขั้นตอน ดังนี้

1.  การริเริ่มโครงการ (Project initiation)

2.  การวางแผนโครงการ (Project planning)

3.  การวิเคราะห์โครงการ (Project analysis) และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project feasibility study)

4.  การปฏิบัติการตามโครงการ (Project implementation): การกำหนดโครงสร้างโครงการ (Project structure) และการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ของโครงการ

5.  การควบคุมโครงการ (Project control)

5.1  การติดตามโครงการ (Project monitoring)

5.2  การประเมินโครงการ (Project evaluation)

6.  การยุติโครงการ (Project termination)

ปกติการเขียนโครงการกระทำได้สอบแบบ คือ การเขียนในเชิงพรรณนาความหรือแบบประเพณีนิยม (Conventional method) กับอีกแบบหนึ่งเป็นการเขียนในรูปตารางเหตุผลสัมพันธ์หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า Logical Framework เป็นวิธีการเขียนโครงการอีกวิธีหนึ่ง คือ การประยุกต์แนวคิดของบริษัทเอกชนในสหรัฐฯ และ หน่วยงานช่วยเหลือทางวิชาการของเยอรมันเข้ามาใช้ประโยชน์ Log-Frame มีรูปแบบเป็นตาราง Matrix 4*4 รวมเป็น 16 ช่อง ผู้วางแผนโครงการต้องสรุปย่อ สาระสำคัญต่าง ๆ ของโครงการบรรจุลงในช่องทั้ง 16 ช่องอย่างเป็นระบบและถูกต้องดังนั้นก่อนจะบรรจุข้อความต่าง ๆ ควรคิดอย่างละเอียดรอบคอบเสียก่อน ตัวอย่างดังตาราง


สรุปสาระ

Narrative Summary

ดรรชนี

Verifiable Indicators (OVI)

การตรวจสอบ Means of Verification (MOV)

เงื่อนไข Important Assumptions

เป้าประสงค์ (Goal)

1.เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงในเด็ก

ต่ำกว่า 5 ปี

1.อัตราป่วยลดลงจากร้อยละ 50 เหลือร้อยละ 30

2. อัตราป่วยเฉลี่ยต่อคนลดลงจาก 3 ครั้งต่อปีเหลือ 2 ครั้งต่อปี

1.รายงาน อสม.

2.รายงานสถานีอนามัย

3.รายงาน รพช.

4.ผลการวิจัย

1.สภาวะเศรษฐกิจและสังคมมีแนวโน้มดีขึ้น

จุดมุ่งหมาย(Purposel)

1.เด็กที่ป่วยได้รับการ

ดูแลที่ถูกต้อง

1.เด็กป่วยทุกคนได้รับ ORS

2.ส่งต่อเด็กป่วยไป ส.อ. และ รพช. ร้อยละ 90

1.บันทึกรายงานของ อสม. , จนท.สอ และรพช.

1.ผู้รับผิดชอบโครงการ

คงเหมือนเดิมหรือเพิ่มขึ้น

2.นโยบายไม่เปลี่ยนแปลง

ผลงาน(Output)

1.มีระบบการดูแลรักษาเด็กป่วยด้วยโรคอุจจาระ-ร่วง  ที่เหมาะสม ทันสมัย

1.มีคู่มือการรักษา

2.มี ORS ใช้ในชุมชนตลอดเวลา

3.มีการรายงานและ

ติดตามผู้ป่วยร้อยละ 90

1.จาการตรวจสอบของ อสม.และ จนท.สอง ทุก

3 เดือน

2.การลงรายงานผู้ป่วยและการส่งต่อ

1.กิจกรรมดำเนินไป

ตามแผน

2.ปชช.กลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กิจกรรม(Inputl)

1.โครงการเฝ้าระวัง

2.โครงการส่งเสริม

สุขภาพเด็ก

3.โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

1.จัดระบบงาน

2.จัดทีมงาน

3.พัฒนาทักษะ

4.หางบประมาณช่วย

1.ผังควบคุมกำกับ

2.รายงานผลงาน

3.แผนงานโครงการ

4.รายงานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

1.ไม่มีเหตุสุดวิสัย หรือ ภัยธรรมชาติ

2.นโยบายไม่เปลี่ยน

3.ผู้บริหารสนับสนุนด้านงบประมาณ

               การบริหารโครงการเป็นหัวใจของความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการซึ่งนอกจากจะต้องดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจโครงการนั้นอย่างดีพอแล้ว การบริหารโครงการย่อมต้องการระบบและมีขั้นตอนของการดำเนินงาน ที่สำคัญการบริหารโครงการเป็นงานชนิดหนึ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุถึงความสำเร็จ หรือตามเป้าหมายที่บุคคลเหล่านั้นต้องการ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ย่อมต้องอาศัยกระบวนการในการบริหาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน jagsanความเห็น (1)

ขอพระพุทธป้องปัดกำจัดทุกข์

ขอพระธรรมนำสุขทุกสมัย

ขอพระสงฆ์จงนำอำนวยชัย

ตลอดไปตลอดกศกห้าหกเทอญ