กิจกรรมการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรม การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

เรื่อง  กลางวัน – กลางคืน

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

จุดประสงค์

1. สังเกต สำรวจ และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง กลางวัน-กลางคืน

2. การลงความเห็น การสื่อความหมายของเวลากลางวัน-กลางคืน

สาระที่ควรรู้

ความแตกต่างระหว่างกลางวัน-กลางคืน

1. กลางวันสว่าง  ทำให้สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจน

2. กลางคืนจะมีแสงสว่างจากดวงจันทร์ดวงดาวเพียงเล็กน้อย

3. เวลากลางวันเราได้แสงสว่างละความร้อนจากดวงอาทิตย์ เวลากลางคืนโลกจะมืดจึงต้องอาศัยแสงสว่างจากไฟฟ้า การจุดเทียน การจุดตะเกียง ช่วยเพื่อให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆอย่างชัดเจน

ประสบการณ์สำคัญ

1.  การรู้จักสิ่งต่าง ๆ ด้วยการมอง และฟัง

2.  การเชื่อมโยงภาพ และรูปแบบต่าง ๆ กับเวลาที่เปลี่ยนไป

3.  การแสดงความรู้สึกด้วยคำพูด

4.  การสำรวจและอธิบายความเหมือน  ความต่างของเวลากลางวัน-กลางคืน

การดำเนินกิจกรรม

ขั้นนำ

ขั้นที่  1  ขั้นกำหนดปัญหา

ครูกระตุ้นให้เด็กอยากรู้ว่าถ้าไม่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เด็กๆจะทำอย่างไร

ขั้นที่  2  ขั้นตั้งสมมติฐาน

  การใช้แสงสว่างจากไฟฟ้า การจุดเทียน การจุดตะเกียง ช่วยเพื่อให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆอย่างชัดเจนแทนแสงสว่างจากดวงอาทิตย์

ขั้นสอน 

ขั้นที่  3  เก็บรวบรวมข้อมูล

ครูปิดหน้าต่างห้องเรียนทุกบาน  และปิดไฟฟ้าในห้องให้อยู่ในความมืดประมาณ 2 นาที  แล้วให้เด็กช่วยกันเปิดหน้าต่างและใช้คำถามดังนี้

- ขณะปิดหน้าต่าง และปิดไฟเด็กๆรู้สึกอย่างไร

   - เพราะเหตุใดเด็ก ๆ จึงรู้สึกเช่นนั้น

  - ช่วงที่เปิดหน้าต่างกับปิดหน้าต่างเด็กชอบช่วงไหน  เพราะเหตุใด

ขั้นที่  4  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

เด็กและครูร่วมกันสนทนาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลางวัน กลางคืน โดยใช้ภาพประกอบ และใช้คำถามดังนี้

-กลางวัน-กลางคืนต่างกันอย่างไร

-เด็ก ๆชอบเวลาใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

-ถ้าโลกนี้มีแต่กลางวัน ไม่มีกลางคืน เด็กจะเป็นอย่างไร

-ถ้าโลกเรามีดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้น 2 ดวง อะไรจะเกิดขึ้น

ขั้นสรุป

ขั้นที่  5  ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป

เวลากลางวันมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์  ทำให้สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจนกลางคืนจะมีแสงสว่างจากดวงจันทร์ดวงดาวเพียงเล็กน้อย มนุษย์จึงต้องอาศัยแสงสว่างจากไฟฟ้า การจุดเทียน การจุดตะเกียงช่วย เพื่อให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆอย่างชัดเจนในเวลากลางคืน

สื่อและแหล่งเรียนรู้

1.ในห้องเรียน

2.ภาพกลางวัน-กลางคืน

การประเมินผล

1. การสนทนาแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม

2. บอกความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืน กลางวันมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนโดยอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์ ส่วนกลางคืนต้องใช้แสงสว่างจากไฟฟ้า เทียน หรือตะเกียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาศาสตร์ปฐมวัย

คำสำคัญ (Tags)#ปฐมวัย

หมายเลขบันทึก: 513563, เขียน: 21 Dec 2012 @ 09:00 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)