กิจกรรมการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ต้นไม้ดูดน้ำ

กิจกรรมการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

เรื่อง  กิจกรรม ต้นไม้ดูดน้ำ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

จุดประสงค์

1.สังเกตการดูดน้ำของต้นกระสัง

2.คาดคะเนและทดลองเรื่องการลำเลียงน้ำของต้นไม้ โดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย

3.บันทึกและอธิบายผลการทดลองโดยบอกความหมายของการลำเลียงน้ำได้

4.ลงความเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับการดูดน้ำของต้นกระสังได้

5.การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

สาระที่ควรเรียนรู้

1.  รูปร่างลักษณะของต้นกระสัง

2.  รู้จักการลำเลียงน้ำของต้นไม้

3.  การใช้เครื่องมืออย่างง่ายในการทดลอง

ประสบการณ์สำคัญ

1.อธิบายเปรียบเทียบลักษณะของการดูดน้ำของต้นกระสัง

2.การตั้งสมมติฐาน  การสังเกต  การเปรียบเทียบ

3. การสื่อความหมายของการลำเลีนงน้ำของต้นกระสังด้วยภาพ

การดำเนินกิจกรรม

ขั้นนำ

ขั้นที่  1  ขั้นกำหนดปัญหา

ครู: แนะนำกิจกรรมและอุปกรณ์พร้อมใช้คำถามกระตุ้นให้เด็กอยากรู้  “ ต้นไม้ดูดน้ำได้จริงหรือไม่  และใช้อะไรดูดน้ำ อย่างไร ” 

ครู : ให้เด็กช่วยกันคิดว่าต้นไม้ได้รับอาหารทางใดบ้าง

ขั้นที่  2  ขั้นตั้งสมุมติฐาน

เด็กๆ คาดเดาคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้ของปัญหา  เช่น  รับอาหารทางใบ  ทางราก  ทางลำต้น 

ขั้นสอน 

ขั้นที่  3  เก็บรวบรวมข้อมูล

ให้เด็กทดลองปฏิบัติ  โดยครูนำต้นกระสังมาทำการทดลอง  ให้เด็กนำต้นกระสังไปแช่ลงในแก้วน้ำ  3  ใบ  ดังนี้ 

1. แก้วใบที่  1ใส่น้ำสะอาดไม่ผสมสี 

2. แก้วใบที่  2  ใส่น้ำผสมสีผสมอาหารสีแดง 

  3.  แก้วใบที่  3  ใส่น้ำผสมสีผสมอาหารสีเขียว 

ตั้งทิ้งไว้  1-2  ชั่วโมง  เพื่อให้เด็กสังเกตการเปลี่ยนแปลงของต้นกระสังจากการดูดน้ำ  อาจจะให้เด็กใช้แว่นขยายช่วยในการสังเกตการเปลี่ยนแปลง

ขั้นที่  4  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

ครูถามคำถามเพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดหาเหตุผลจากกระบวนการทดลอง  ดังนี้

1)  ต้นไม้อะไรนะที่ดูดน้ำได้

2)  ต้นไม้ที่ดูดน้ำได้มีลักษณะอย่างไร

3)  หลังจากทำการทดลองแล้วต้นไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง

4)  จากการสังเกตน้ำในแก้วใดที่ต้นไม้ดูดน้ำได้ดีที่สุดเพราะอพไร

ขั้นสรุป

ขั้นที่  5  ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป

เด็ก : บันทึกการทดลองโดยวาดภาพและระบายสีภาพการทดลองการดูดน้ำของต้นกระสังครูกับเด็กร่วมกันสรุปเกี่ยวกับผลการทดลองการดูดน้ำของต้นกระสัง โดยครูบันทึกการวาดภาพจากคำตอบของเด็กลงในแบบบันทึกข้อมูล 

ครู : อธิบายเพิ่มเติมถึง ต้นไม้ดูดน้ำและสารอาหารต่างๆ จากรากไปเลี้ยงส่วนต่างๆ เช่น กิ่ง ก้าน ใบ ดอก และผลให้เจริญเติบโต  โดยผ่านท่อลำเลียงภายในลำต้นซึ่งจะสังเกตได้ชัดเจนจากการทดลองการดูดน้ำสีของต้นกระสัง

สื่อและแหล่งเรียนรู้

1.แก้วหรือพลาสติกใสจำนวน  3  ใบ

2.ต้นกระสัง

3.สีผสมอาหาร

4.  แว่นขยาย

การประเมินผล

1.สังเกตความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

2.ตรวจสอบการคาดคะเนการลำเลียงน้ำของต้นไม้กับผลการทดลอง

3.สังเกตการใช้ประสาทสัมผัสและการใช้เครื่องมืออย่างง่ายในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทดลองการลำเลียงน้ำของต้นไม้

4.สังเกตการแสดงความคิดเห็นในการบอกความหมายของการลำเลียงน้ำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนแบบมอนเตสเซอรี่

คำสำคัญ (Tags)#ต้นไม้ดูดน้ำ

หมายเลขบันทึก: 512266, เขียน: 16 Dec 2012 @ 20:36 (), แก้ไข: 16 Dec 2012 @ 22:12 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

คูณครูมีโครงงานวิทย์ ( Project Approach) สักอันมั้ยค่ะเป็นแนวค่ะ