กรอบแนวคิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

กรอบแนวคิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10      1.  นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ที่มุ่งเน้นทางสายกลาง ให้คนรู้จักพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนเงื่อนไขความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง เงื่อนไขคุณธรรมที่ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเงื่อนไขความเพียรที่มีความขยัน อดทน มีสติ เพื่อนำไปสู่ชีวิตเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืน          2.  คนเป็นศูนย์กลาง ยึดความรู้มาเป็นอันดับแรก  ดึงศักยภาพของคนออกมา โดยกลับมาดูที่คน ครอบครัว ชุนชน โครงสร้างทางสังคมให้ใช้การพึ่งพาตนเอง ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและเป็นธรรม                3.  คนคุณภาพขับเศรษฐกิจโต  ให้ความสำคัญกับภาคสังคมมากขึ้น  ให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจคู่กับกระแสโลกาภิวัฒน์    ได้อย่างลงตัว จัดสมดุล  3  ทุนหมุนเศรษฐกิจโตแบบมีคุณภาพ                1.  ทุนทางเศรษฐกิจ  :  มุ่งไปที่ตัวคน  เห็นการสร้างคนที่มีคุณภาพในทางวิชาชีพจากการพัฒนาทักษะความรู้ทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร  เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  มุ่งเน้นการสร้างอาชีพ  ให้ความสำคัญกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย  (SME)  ให้มากขึ้น  เช่น  กลุ่มคนที่เรียนจบในประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้นหรือชั้นสูง  สามารถสร้างงานสร้างอาชีพของตนเอง                2.  ทุนทางสังคม  :  ให้ความสำคัญกับครอบครัว  ชุมชน  เพื่อช่วยบริการด้านจิตใจของคนในครอบครัวและชุมชน  โดยเฉพาะผู้สูงอายุ  และฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม  รวมถึงภูมิปัญญาของไทย                3.  ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  :  ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  ซึ่งจะช่วยอนุรักษ์ภาคเกษตรกรรมให้สามารถเป็นทุนเศรษฐกิจที่สำคัญต่อไป  และเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูง  ผลิตอาหารที่ปลอดภัย  เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้กับเกษตรกร  กระบวนการปลูกพืช  การใช้ปุ๋ยที่เพิ่มผลิตภัณฑ์ทางด้านชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี

                ความพอประมาณมีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  บนความรู้คู่จริยธรรม  เป็นหัวใจหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  10  โดยมีเป้าหมายคือความกินดีอยู่ดีของประชาชน        

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนทำแผน

คำสำคัญ (Tags)#เก็บมาเล่า

หมายเลขบันทึก: 51175, เขียน: 21 Sep 2006 @ 17:49 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 19:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ใบพลู
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ดีจังเลยค่ะย่อให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย ดีกว่าไปอ่านทั้งหมด

darknesseye
IP: xxx.26.78.171
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ