ความรู้สึก...  รู้ ระลึก บอกและจับต้องได้...เจ็บ ปวด เศร้า เหงา ต้องการและตอบสนอง  อุดมการณ์...  ฝัน อยาก คาดหวัง มีกรอบความคิดที่จะทำที่จะเป็น...บางครั้งอาจอยู่เดียวดาย บางครั้งเหมือนคนหลงทาง  จิตสำนึก...   การต่อสู้  กำลังใจ ความเข้มแข็ง ตัวตนของตน...ควบคุมไม่ได้ มีคุณธรรม ความดีงามเป็นเครื่องกำหนด...ชีวิตคนเรา...จึงต้องเลือก ที่จะคิด จะทำอะไร...ด้วยความรู้สึก อุดมการณ์หรือด้วยจิตสำนึก