การค้นข้อมูล Full text วิทยานิพน์ วิจัย และบทความ ที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น            เพื่อความสะดวกในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศฉบับเต็ม (Full text) ของทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย  สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้พัฒนาการจัดทำเอกสารฉบับเต็มขึ้น เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลสำเร็จรูปมักเป็นฐานข้อมูลภาษาต่งประเทศ  จึงได้ขอสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น บัณฑิตวิทยาลัย ผู้วิจัย บรรณาธิการวารสาร ในการจัดทำเอกสารฉบับเต็มของสิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันมีข้อมูลที่จัดทำเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วเสร็จประมาณ 10,549.รายการ  เป็นวิทยานิพนธ์ 7,384 รายการ รายงานการวิจัย 2,051 รายการ  และบทความ 1,114  รายการ  ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง Full text ได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ (http://library.kku.ac.th)  เลือก 1) สืบค้นได้จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (E-Thesis) และ 2) เลือกวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม 3)กำหนดคำค้น จาก ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำสำคัญ หรือ เจ้าของงาน โดยต้องสืบค้นผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี IP ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น