เปรียบเทียบกฎหมายรัสเซียกับกฎหมายไทย

จักรพันธ์
ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบกับปัญหาคนไร้สัญชาติภายในประเทศ ควรจะได้พิจารณาถึงกรณีที่มีการตายของบุคคลไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วย
เปรียบเทียบกฎหมายรัสเซียกับกฎหมายไทย กฎหมายของประเทศรัสเซียได้คำนึงถึงคนไร้สัญชาติด้วย จาก Draft The Civil Code of the Russian federation part three , section VII. Private International Law ใน Article 1240. Declaring Foreign Citizen as Missing and Deceased กำหนดว่า Foreign citizens or stateless persons are declared missing and deceased in the Russian Federation according to Russian law. มีความหมายในภาษาไทยว่า มาตรา 1240 คนต่างด้าว หรือคนไร้สัญชาติที่ถูกประกาศว่าหายหรือตายในสหพันธรัฐรัสเซีย ให้เป็นไปตามกฎหมายรัสเซีย ซึ่งสามารถเทียบมาตรา 1240 ของกฎหมายดังกล่าวได้กับมตรา 12 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ.2493 ที่บัญญัติว่า "ในกรณีที่คนต่างด้าวตาย ให้เจ้าบ้านแห่งบ้านที่คนต่างด้าวนั้นตาย แจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่คนต่างด้าวนั้นตาย ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาตาย" ซึ่งตามความหมายของคำว่า คนต่างด้าว หมายถึง คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ เจ้าบ้าน หมายถึง บุคคลซึ่งครอบครองบ้านในฐานะเป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือในฐานะอย่างอื่นใดก็ตาม จากการเปรียบเทียบกฎหมายของรัสเซียกับกฎหมายของไทยในเรื่องการตายของคนต่างด้าวนั้น จะพบว่า กฎหมายของประเทศรัสเซียได้คำนึงถึงเรื่องการตายของคนไร้สัญชาติด้วย โดยได้จัดได้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับคนต่างด้าว ในขณะที่กฎหมายไทยนั้น ได้กล่าวถึงแต่เฉพาะบุคคลกลุ่มเดียวคือคนต่างด้าวเท่านั้น โดยที่ได้มีการกำหนดกรณีที่คนต่างด้าวตายในประเทศไทยเท่านั้น ส่วนกรณีคนไร้สัญชาติตายในประเทศไทยนั้น กฎหมายไทยไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำอย่างไร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว ได้ประกาศใช้มาแล้วประมาณ 50 กว่าปี ซึ่งในตอนนั้นปัญหาเรื่องคนไร้สัญชาติ อาจไม่มี แต่ปัจจุบันปัญหาคนไร้สัญชาติเป็นปัญหาที่ทุกประเทศในโลกล้วนตระหนักถึง ประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศสหพันธรัฐรัสเซียด้วย จึงได้มีการกล่าวถึงคนไร้สัญชาติไว้ในร่างของกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทย ซึ่งก็เป็นประเทศหนึ่งที่ประสบกับปัญหาคนไร้สัญชาติภายในประเทศด้วย จะได้พิจารณาถึงกรณีที่มีการตายของบุคคลไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วย ป้าย: ปัญหากฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล กฎหมายรัสเซีย คนไร้สัญชาติ พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว โดย จักรพันธ์ ลิงค์ที่อยู่ถาวร ข้อคิดเห็น (0) [ แก้ไข ลบ ] สร้าง: อ. 17 ก.ย. 2549 @ 18:04 แก้ไข: อ. 17 ก.ย. 2549 @ 18:04

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาปัญหากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

คำสำคัญ (Tags)#ปัญหากฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

หมายเลขบันทึก: 50978, เขียน: 20 Sep 2006 @ 17:39 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 19:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)