แปลกฎหมายขัดกันของประเทศญี่ปุ่นเทียบกับของไทย

จักรพันธ์
มาตรา 30 ของกฎหมายขัดกันญี่ปุ่น เทียบได้กับมาตรา 6 วรรค 2 ของ พ.ร.บ.กฎหมายขัดกัน พ.ศ.2481
แปลกฎหมายขัดกันของประเทศญี่ปุ่นเทียบกับของไทย มาตรา 30 ของกฎหมายขัดกันญี่ปุ่น เทียบได้กับมาตรา 6 วรรค 2 ของ พ.ร.บ.กฎหมายขัดกัน พ.ศ.2481จาก Act Concerning the Application of Laws (Horei) (Law No.10,June21,1898) ใน Article 30 (Law of place of habitual residence)บัญญัติว่า In cases where the law of the place of habitual residence shall govern and if the habitual residence is not know,the law of the place of the residence shall govern,however this shall not appply in cases where the provisions of Article 14 (including the cases where Article 14 is mutatis mutandis applied inArticle 15,paragraph 1 and in Article 16)are applied มีความหมายในภาษาไทยว่า มาตรา 30 (กฎหมายของประเทศถิ่นที่อยู่) ในกรณีที่ใช้กฎหมายของประเทศถิ่นที่อยู่ และถ้าไม่รู้ภูมิลำเนา ให้ใช้กฎหมายของประเทศถิ่นที่อยู่บังคับ อย่างไรก็ตามกรณีนี้จะไม่ใช้กับกรณีที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 14 ซึ่งสามารถเทียบมาตรา 30 ของกฎหมายดังกล่าว กับมาตรา 6 วรรค 2 ใน พ.ร.บ.กฎหมายขัดกัน พ.ศ.2481 ที่บัญญัติว่า "...ถ้าบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศอื่น นอกจากประเทศซึ่งตนมีสัญชาติสังกัดอยู่ ให้ใช้กฎหมายภูมิลำเนาในเวลายื่นฟ้องบังคับ ถ้าภูมิลำเนาของบุคคลนั้นไม่ปรากฏให้ใช้กฎหมายของประเทศซึ่งบุคคลนั้นมีทีอยู่บังคับ" ป้าย: ปัญหากฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล โดย จักรพันธ์ ลิงค์ที่อยู่ถาวร ข้อคิดเห็น (0) [ แก้ไข ลบ ] สร้าง: อ. 10 ก.ย. 2549 @ 17:23 แก้ไข: อ. 10 ก.ย. 2549 @ 17:26

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาปัญหากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

คำสำคัญ (Tags)#ปัญหากฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

หมายเลขบันทึก: 50977, เขียน: 20 Sep 2006 @ 17:35 (), แก้ไข: 21 May 2012 @ 20:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)