สรุปนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ

8 เรื่องสำคัญ ในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีเอกสารรายละเอียด ทุกเขตพื้นที่

 

http://gotoknow.org/file/wattana44/2549w.doc