วันที่ 20 ก.ย. 2549

กำลังเตรียมข้อมูลเข้าที่ประชุม  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา การศึกษานครราชสีมา เขต 1  ก็เกิดเหตุการณ์สำคัญ ทำให้ไม่ได้ประชุม เลยเสนอข้อมูลที่นี่ ก่อน

 

http://gotoknow.org/file/wattana44/morn.ppt