Contact

ผลการพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียน

  การฝึกพูดหลายสถานการณ์ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการพูดภาษาอังกฤษ  
ผู้วิจัยมีความภูมิใจมากที่สามารถช่วยพัฒนานักเรียนได้ระดับหนึง ถึงแม้นักเรียนจะไม่ผ่านเกณฑ์ทุกคนก็ตาม

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 50951, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #โรงเรียน#สถานศึกษา#edkm#สวายวิทยาคาร

Recent Posts 

Comments (0)